ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 13


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1073/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-24 07:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 hours ago -
ZMDZ
ХЧС-ын төвийн тэжээл тасарсан. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1069/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-24 12:00
дуусах хугацаа : 2021-07-24 18:00
- 18 hours ago -
ZMUH
Шилэн кабель шилжүүлэх ажил хийгдэх тул RCAG 126.5MHz RCAG 126.0MHz VSAT шугамаар хэвийн ажилтай.
дугаар : ШМ1068/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-24 17:00
дуусах хугацаа : 2021-07-24 21:00
- 21 hours ago -
ZMUB
Удирдлага хяналтын төвийн AIRCON-2100 өгөгдлийн санд өөрчлөлт оруулна. Тасалдал үүснэ.
дугаар : ШМ1059/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-23 19:00
дуусах хугацаа : 2021-07-25 23:59
- 2 days ago -
Бөмбөгөр
Бөмбөгөр RADAR станцыг унтрааж хагас жилийн техник үйлчилгээ хийнэ.
дугаар : ШМ1048/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-20 11:55
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
ZMUL
AKSA бие даасан бэлтгэл тэжээлийн шахуурга гэмтсэн.
дугаар : ШМ1044/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-20 08:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 days ago -
ZMMG
RCAG 126.0MHZ станцын нөөц хүлээн авагчийн тэжээлийн блок гэмтэлтэй. Үндсэн станцаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1005/21
эхлэх хугацаа : 2021-07-12 15:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 weeks ago -
ZMUB
Богд-уул MEDIA хөргөлтийн систем ажилгүй.
дугаар : ШМ0054/21
эхлэх хугацаа : 2021-01-14 13:48
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMUB
eAIS автоматжуулалт гацаж байгаа.
дугаар : ШМ1811/20
эхлэх хугацаа : 2020-11-20 12:40
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 8 months ago -
ZMCD
Ачаалал шилжүүлэх самбар гэмтэлтэй. Бэлтгэл тэжээл гараар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1484/20
эхлэх хугацаа : 2020-09-17 13:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 10 months ago -
ZMGT
RCAG 127.0 MHZ ажилгүй. Нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1715/19
эхлэх хугацаа : 2019-09-08 10:22
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
ZMAH
Холын чиглүүлэх станцын KIPOR бие даасан бэлтгэл тэжээлийн хүчдлийн түвшин бага гараад байгаа.
дугаар : ШМ0232/20
эхлэх хугацаа : 2020-03-04 11:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 year ago -
Их-Өлгий
Их-Өлгий: RADAR -ын 2-р моторын тос INTERCONNECTION BOX-руу нэвчин орж, тосны түвшин багасч байгаа. / Тосыг хянаж нэмж байгаа. /
дугаар : ШМ0155/19
эхлэх хугацаа : 2019-02-13 16:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 years ago -
ZMUB
GAREX төв төхөөрөмжийн NOD1-ын CLOCK 2 card шуугиантай байгаа. CLOCK 1 card-аар шуугиангүй ажиллана.