ШУУРХАЙ МЭДЭЭ

Шуурхай мэдээ: 16


Улаанбаатар НМР
Аэродром
Гэрэл суулт
Навигаци
Холбоо
AWOS
Сансрын утас
Оптик утас
FAX
АПА/GPU
Халаагч
Цахилгаан хангамж
Сумалгаа
Бусад
Буянт-Ухаа ОУНБ
Чингис Хаан ОУНБ
АФТН


дугаар
Байршил
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

дугаар : ШМ1873/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-04 10:30
дуусах хугацаа : 2023-12-04 11:30
- 38 minutes ago -
ZMUG
Улаангом 124.0MHz RCAG станц дээр техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүснэ. Бусад RCAG станцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1872/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-04 10:04
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 48 minutes ago -
ZMTL
Нисэх буудлын DME станцын 2-р комплектын монитор модуль гэмтсэн. 1-р комплект хэвийн ажиллаж байна.
дугаар : ШМ1871/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-04 11:00
дуусах хугацаа : 2023-12-04 15:00
- 14 hours ago -
ZMUG
Холимог тэжээлийн системд хугацаат техник үйлчилгээ хийгдэнэ. Агаарын навигацийн төхөөрөмжүүдэд тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1870/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-04 08:00
дуусах хугацаа : 2023-12-04 17:00
- 15 hours ago -
ZMUG
IP VSAT, LOOP3440 MUX, VPN, хугацаат техник үйлчилгээ хийж гүйцэтгэнэ. Тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1869/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-04 10:00
дуусах хугацаа : 2023-12-04 14:00
- 15 hours ago -
ZMUB
НХУТ-ын TOWER дээр Jotron TR810 120.0MHz, 132.7MHz, PAE5610 станцын 126.0MHz, Rescue PAE5610 121.9MHz станц дээр тус тус хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1868/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-04 09:00
дуусах хугацаа : 2023-12-04 13:00
- 15 hours ago -
ZMUG
HF, VHF, RCAG121.5MHz, RCAG124.0MHz хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1867/23
эхлэх хугацаа : 2023-12-04 09:00
дуусах хугацаа : 2023-12-04 18:00
- 15 hours ago -
ZMUG
AРМ-150МА чиглүүлэх станц, МРМ-97 маркерийн радионавигацийн станцууд дээр сүүлийн хагас жилийн хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь мэдэгдэнэ.
дугаар : ШМ1835/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-29 22:30
дуусах хугацаа : 2023-12-06 00:00
- 6 days ago -
ZMUB
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний автомат систем(eAIS)-д Patch файл суулгах ажил Indra Avitech компаниас хийгдэх тул дээрх хугацаанд тасалдал үүснэ.
ТУСГАЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: 04 15:00-16:00, 05 23:00-00:00
дугаар : ШМ1746/23
эхлэх хугацаа : 2023-11-13 20:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 3 weeks ago -
ZMUL
Archivist VLP нислэгийн ярианы бичлэгийн системийн 2 дугаар сервер гэмтэлтэй. 1 дүгээр сервер хэвийн.
дугаар : ШМ1645/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-24 22:30
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Ланжоу
Ланжоу шууд утас ажилгүй. Олон улсын 002, 003, 008 гарцуудаар хэвийн ажиллана.
дугаар : ШМ1631/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-22 20:45
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 1 month ago -
Ланжоу
Ланжоу олон улсын гарц 001 ажилгүй. 002, 003, 008 гарцууд хэвийн.
дугаар : ШМ1511/23
эхлэх хугацаа : 2023-10-02 20:35
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 2 months ago -
Сайхандулаан
Сайхандулаан радиолокаторын байгууламжийн тасралтгүй тэжээлийн төхөөрөмж UPS2 гэмтэлтэй. UPS1-ээр хэвийн тэжээлтэй.
дугаар : ШМ1158/23
эхлэх хугацаа : 2023-08-02 20:20
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 4 months ago -
Морин-Уул
Морин-Уул RCAG126.0МГц -ийг нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ1137/23
эхлэх хугацаа : 2023-07-31 16:00
дуусах хугацаа : 2024-01-31 16:00
- 4 months ago -
ZMKB
Агаарын хөлөг асаагч /GPU/-г нислэгт ашиглахгүй.
дугаар : ШМ0839/23
эхлэх хугацаа : 2023-06-12 08:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 6 months ago -
ZMUB
Улаанбаатар бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвд Дуун холбооны сэлгэн залгалтын FREQUENTIS VCS3020X, VCX-IP төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглана.
дугаар : ШМ0771/23
эхлэх хугацаа : 2023-05-17 16:00
дуусах хугацаа : Тодорхойгүй
- 7 months ago -
ZMUB
УХТ-ийн MST80Kva UPS1 дээр батарейны үйлчилгээний хугацааны анхааруулга өгсөн. Үйлдвэрлэгчээс лицензтэй программ ашиглах шаардлагатай болсон. UPS1-ийн үндсэн ажиллагаа хэвийн ажиллана.