NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0252/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-21 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-05-21 10:00
- 20 hours ago -
ХБЗ 15/33 халттай.
RWY 15/33 CLSD.
200908 ZMUBYNYX
(A0252/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2205210000 C) 2205211000
E) RWY 15/33 CLSD. )
runway 15/33 CLSD.
ZMCDдугаар : A0251/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-22 15:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-05-22 15:24
- 21 hours ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
200813 ZMUBYNYX
(A0251/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2205221516 C) 2205221524
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMCDдугаар : A0250/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-21 15:20
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-05-21 15:28
- 1 day ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
200248 ZMUBYNYX
(A0250/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2205211520 C) 2205211528
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMCDдугаар : A0244/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-19 01:41
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-05-22 23:59
- 2 days ago -
ZMCD: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
APP NOT AVBL.
190141 ZMUBYNYX
(A0244/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2205190141 C) 2205222359
E) APP NOT AVBL.)
approach control NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0239/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-21 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-05-21 10:00
- 5 days ago -
Перрон хаалттай
APN CLSD
160612 ZMUBYNYX
(A0239/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2205210000 C) 2205211000
E) APN CLSD)
apron closed
ZMUBдугаар : A0238/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-21 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-05-21 10:00
- 5 days ago -
ХБЗ 14/32 хаалттай.
RWY 14/32 CLSD
160606 ZMUBYNYX
(A0238/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2205210000 C) 2205211000
E) RWY 14/32 CLSD)
runway 14/32 closed
ZMUBдугаар : A0234/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-15 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-14 16:00
- 1 week ago -
Бурхан багшийн мэндэлсэн "Их дүйчин" өдөр нь 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр байсныг 2022 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр болгож өөрчилсөн.
PUBLIC HOLIDAY ON 16 MAY 2022 CHANGED TO 14 JUN 2022.
130735 ZMUBYNYX
(A0234/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E005
A) ZMUB B) 2205151600 C) 2206141600
E) PUBLIC HOLIDAY ON 16 MAY 2022 CHANGED TO 14 JUN 2022.)
PUBLIC HOLIDAY ON 16 may 2022 CHANGED to 14 june 2022.
ZMUBдугаар : C0087/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-12 23:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-01 07:00 EST
- 1 week ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0052 0080 0083 0085 0086 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 PUB 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 04/22 WEF 19 MAY 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-22 WEF 19 MAY 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET:IFPZM22 WEF 04 JAN 2022. OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21
122353 ZMUBYNYX
(C0087/22 NOTAMR C0076/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2205122353 C) 2206010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0052 0080 0083 0085 0086 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 PUB 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 04/22 WEF 19 MAY 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-22 WEF 19 MAY 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET:IFPZM22 WEF 04 JAN 2022. OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21)
CHECKLIST YEAR=2022 0052 0080 0083 0085 0086 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 04/22 PUB 05 may 2022 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 04/22 effective from 19 may 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT04-22 effective from 19 may 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET:IFPZM22 effective from 04 january 2022. obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21
ZMUBдугаар : A0229/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-11 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-10 10:00
- 2 weeks ago -
Улаанбаатар хотын голуудын ай сав газарт өндрийн тоон загвар гаргах зорилготой газрын гадаргаас дээш 150м хүртэл өндөрт, алсын удирдлагатай агаарын хөлөг /дрон/-өөр нислэг үйлдэнэ.
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M DIST 53 DEGREES FM ZMUB ARP.
101124 ZMUBYNYX
(A0229/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/147/4754N10655E004
A) ZMUB B) 2205110100 C) 2207101000
D) 0100-1000
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M DIST 53 DEGREES FM ZMUB ARP.
F) GND G) 150M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M distance 53 DEGREES from ZMUB ARP.
ZMBNдугаар : C0086/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-10 05:47
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-09 08:00
- 2 weeks ago -
Булган нисэх буудлын перроныг агаарын хөлгийн хөөрөлтийн дээд жинг хязгаарлав.
APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
100547 ZMUBYNYX
(C0086/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNLT/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2205100547 C) 2206090800
E) APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.)
apron limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
ZMBNдугаар : C0085/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-10 05:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-09 08:00
- 2 weeks ago -
Булган нисэх буудлын ЯЗ-ыг агаарын хөлгийн хөөрөлтийн дээд жинг хязгаарлав.
TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
100545 ZMUBYNYX
(C0085/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLT/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2205100545 C) 2206090800
E) TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.)
taxiway limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
ZMATдугаар : C0083/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-29 23:59
- 2 weeks ago -
TRIGGER NOTAM-Аэродромын саадууд, ХБЗ-ны газардах бүсийн болон агаарын хөлгийн зогсоолын өндөрлөг нэмэгдсэн. Үйл ажиллагааны цагийн хуваарь, өндөрлөгүүд, SID, IAP өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/22 WEF 16 JUN 2022. FLW INFO ADDN: -AD OBST -ELEV OF RWY TDZ AND ACFT STANDS FLW INFO CHANGED: -OPERATIONAL HOURS -ELEV -SID AND IAP
091028 ZMUBYNYX
(C0083/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2206160000 C) 2206292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/22 WEF 16 JUN 2022. FLW INFO ADDN: -AD OBST -ELEV OF RWY TDZ AND ACFT STANDS FLW INFO CHANGED: -OPERATIONAL HOURS -ELEV -SID AND IAP)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/22 effective from 16 june 2022. follow information ADDN: -AD obstacle -ELEV OF runway touchdown zone AND aircraft STANDS follow information CHANGED: -OPERATIONAL HOURS -ELEV -SID AND instrument approach procedure
ZMBSдугаар : C0080/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-08 07:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-08 07:00
- 2 weeks ago -
Цаг уурын автомат станцын баталгаажуулалтын ажил хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
080631 ZMUBYNYX
(C0080/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2205080700 C) 2208080700
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0215/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-04 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-04 13:00
- 2 weeks ago -
Аэродромын үйл ажиллагааны цагийн хуваарь өөрчлөгдсөн.
AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2100-1300.
041100 ZMUBYNYX
(A0215/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2205042100 C) 2208041300
E) AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2100-1300.)
aerodrome OPERATION HOURS CHANGED to 2100-1300.
ZMUBдугаар : A0205/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-02 04:36
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0122 0123 0129 0154 0156 0164 0175 0176 0177 0178 0189 0193 0195 0197 0199 0201 0202 0203 0204 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 PUB 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 04/22 WEF 19 MAY 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-22 WEF 19 MAY 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET:IFPZM22 WEF 04 JAN 2022. OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21
020436 ZMUBYNYX
(A0205/22 NOTAMR A0200/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2205020436 C) 2206010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0122 0123 0129 0154 0156 0164 0175 0176 0177 0178 0189 0193 0195 0197 0199 0201 0202 0203 0204 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 PUB 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 04/22 WEF 19 MAY 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-22 WEF 19 MAY 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET:IFPZM22 WEF 04 JAN 2022. OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21 ))
CHECKLIST YEAR=2022 0122 0123 0129 0154 0156 0164 0175 0176 0177 0178 0189 0193 0195 0197 0199 0201 0202 0203 0204 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 04/22 PUB 05 may 2022 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 04/22 effective from 19 may 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT04-22 effective from 19 may 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET:IFPZM22 effective from 04 january 2022. obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21
ZMUBдугаар : A0199/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-30 16:18
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-31 23:59
- 3 weeks ago -
Холын чиглүүлэх станц ажилгүй.
ULAANBAATAR NDB DA 520KHZ U/S.
301619 ZMUBYNYX
(A0199/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAS/IV/BO /A /000/999/4752N10643E025
A) ZMUB B) 2204301618 C) 2207312359
E) ULAANBAATAR NDB DA 520KHZ U/S.)
ULAANBAATAR non-directional radio beacon decision altitude 520KHZ U/S.
ZMUBдугаар : A0197/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-30 16:05
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-31 23:59
- 3 weeks ago -
Маркер ажилгүй.
ILS OM RWY14 U/S.
301605 ZMUBYNYX
(A0197/22 NOTAMR A0040/22
Q) ZMUB/QIOAS/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2204301605 C) 2207312359
E) ILS OM RWY14 U/S.)
instrument landing system outer marker RWY14 U/S.
ZMULдугаар : A0195/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Нисэх буудлын аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2023 оны 04-р сарын 30 хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
290924 ZMUBYNYX
(A0195/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2204291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 april 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMUBдугаар : A0178/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-15 13:35
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Мөрөн НБ-ын мэдээлэл A серийн NOTAM-аар зарлагдана.
INFORMATION ON KHUVSGUL/MUREN AD WILL BE ISSUED BY NOTAM SERIES A. REF AIP MONGOLIA GEN 3.1
151335 ZMUBYNYX
(A0178/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2204151335 C) PERM
E) INFORMATION ON KHUVSGUL/MUREN AD WILL BE ISSUED BY NOTAM SERIES A. REF AIP MONGOLIA GEN 3.1)
INFORMATION ON KHUVSGUL/MUREN aerodrome WILL BE ISSUED BY NOTAM SERIES A. reference to aeronautical information publication MONGOLIA general 3.1
ZMKDдугаар : A0177/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-19 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-01 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Олон улсын нисэх буудал болсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022. CHANGES TO TYPE OF TRAFFIC PERMITTED TO USE THE AERODROME.
150600 ZMUBYNYX
(A0177/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2205190000 C) 2206012359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022. CHANGES TO TYPE OF TRAFFIC PERMITTED TO USE THE AERODROME.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/22 effective from 19 may 2022. CHANGES to TYPE OF TRAFFIC PERMITTED to USE THE AERODROME.
ZMMNдугаар : A0176/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-19 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-01 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM - Олон улсын нисэх буудал болсон, Өндөрлөгүүд өөрчлөгдсөн, SID, IAP өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022. CHANGES OF ELEV, SID AND IAP. CHANGES TO TYPE OF TRAFFIC PERMITTED TO USE THE AD.
150558 ZMUBYNYX
(A0176/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2205190000 C) 2206012359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022. CHANGES OF ELEV, SID AND IAP. CHANGES TO TYPE OF TRAFFIC PERMITTED TO USE THE AD.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/22 effective from 19 may 2022. CHANGES OF ELEV, standard instrument departure AND IAP. CHANGES to TYPE OF TRAFFIC PERMITTED to USE THE AD.
ZMUBдугаар : A0175/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-19 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-01 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM - A серийн NOTAM-д өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022. INFO TO BE ISSUED BY NOTAM SERIES A CHANGED.
150556 ZMUBYNYX
(A0175/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOATT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2205190000 C) 2206012359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022. INFO TO BE ISSUED BY NOTAM SERIES A CHANGED.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/22 effective from 19 may 2022. information to BE ISSUED BY NOTAM SERIES A CHANGED.
ZMCKдугаар : A0164/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-19 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-01 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Явгалах зам болон перроны даацууд өөрчлөгдсөн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022 -CHANGES OF TWY AND APN STRENGTH
081012 ZMUBYNYX
(A0164/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2205190000 C) 2206012359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/22 WEF 19 MAY 2022 -CHANGES OF TWY AND APN STRENGTH)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/22 effective from 19 may 2022 -CHANGES OF taxiway AND apron STRENGTH
ZMKBдугаар : C0052/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-03-29 11:27
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-29 11:00
- 2 months ago -
Ханбумбат НБ-ын ХБЗ 16 талын PAPI нислэгт ашиглахгүй.
PAPI FOR RWY 16 U/S
291127 ZMUBYNYX
(C0052/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2203291127 C) 2206291100
E) PAPI FOR RWY 16 U/S)
precision approach path indicator FOR runway 16 unserviceable
Түүхий NOTAM