NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMBHдугаар : C0069/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-17 09:54
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-24 10:00
- 16 hours ago -
ХБЗ 16/34 засвартай тул хаалттай. Апрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 16/34 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
170955 ZMUBYNYX
(C0069/24 NOTAMR C0068/24
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2405170954 C) 2405241000
E) RWY 16/34 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 16/34 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMUBдугаар : A0307/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-19 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-19 09:00
- 16 hours ago -
Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Зэвсэгт хүчний 336 дугаар ангийн сургуулийн төвийн районд, далайн түвшнөөс дээш 6500м хүртэл өндөрт буудлагын дадлага, сургуулилт хийнэ.
GUN FRNG WILL TAKE PLACE WITHIN: 442812N1095309E-442810N1093930E-443125N1095431E-443125N1100045E-44281 2N1095309E
170924 ZMUBYNYX
(A0307/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWMLW/IV/BO /W /000/214/4430N10950E007
A) ZMUB B) 2405190200 C) 2405190900
E) GUN FRNG WILL TAKE PLACE WITHIN: 442812N1095309E-442810N1093930E-443125N1095431E-443125N1100045E-44281 2N1095309E.
F) GND G) 6500M AMSL)
GUN firing WILL TAKE PLACE WITHIN: 442812N1095309E-442810N1093930E-443125N1095431E-443125N1100045E-44281 2N1095309E
ZMUBдугаар : A0306/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-17 23:30
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 17 hours ago -
Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа тогтмол 0730-1930 болж өөрчлөгдөв.
AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF ZMUB AD 2.3.
170822 ZMUBYNYX
(A0306/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2405172330 C) PERM
E) AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF ZMUB AD 2.3.)
aerodrome operate hours CHANGED to 2330-1130 reference to ZMUB aerodrome 2.3.
ZMMNдугаар : A0286/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-10 05:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-10 05:29
- 1 week ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 8км радиуст, газрын гадаргаас дээш 1000М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 8KM RADIUS CENTRED ON ARP
100525 ZMUBYNYX
(A0286/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/076/4940N10006E005
A) ZMMN B) 2405100530 C) 2406100529
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 8KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 1000M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 8KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMUBдугаар : A0281/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-23 12:00
- 1 week ago -
501021N1061656E-501001N1061715E-500923N1061613E-500942N1061556E бүсэд газрын гадаргаас дээш 10М өндөрт дроны нислэг үйлдэнэ.
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 501021N1061656E-501001N1061715E-500923N1061613E-500942N1061556E- 501021N1061656E MARK:HYLIO AG 272 WT:53KG
090430 ZMUBYNYX
(A0281/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/143/5010N10617E001
A) ZMUB B) 2405110000 C) 2405231200
D) 0000-1200
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 501021N1061656E-501001N1061715E-500923N1061613E-500942N1061556E- 501021N1061656E MARK:HYLIO AG 272 WT:53KG.
F) GND G) 10M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA: 501021N1061656E-501001N1061715E-500923N1061613E-500942N1061556E- 501021N1061656E MARK:HYLIO AG 272 WT:53KG
ZMUBдугаар : A0274/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-07 08:49
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Бор-Өндөрийн DME станц (BUR)-ыг татан буулгасан.
BOR-UNDUR DME BUR 116.8MHZ/CH115X WITHDRAWN REF/AIP MONGOLIA GEN 2.5, ENR 4.1, ENR 6.
070850 ZMUBYNYX
(A0274/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QNDAW/IV/BO /E /000/999/4614N10924E025
A) ZMUB B) 2405070849 C) PERM
E) BOR-UNDUR DME BUR 116.8MHZ/CH115X WITHDRAWN REF/AIP MONGOLIA GEN 2.5, ENR 4.1, ENR 6.)
BOR-UNDUR distance measuring equipment BUR 116.8MHZ/CH115X WITHDRAWN REF/AIP MONGOLIA general 2.5, en route 4.1, en route 6.
ZMUGдугаар : C0062/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-07 03:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-07 00:00 EST
- 2 weeks ago -
500332N0915818E цэгт төвтэй 4 км радиуст газрын гадаргаас дээш 1000 метрийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E
070357 ZMUBYNYX
(C0062/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/175/5004N09158E003
A) ZMUG B) 2405070356 C) 2408070000 EST
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E.
F) GND G) 1000M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E
ZMCDдугаар : A0268/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-04 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-20 00:00
- 2 weeks ago -
ZMCD: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
APP NOT AVBL.
030919 ZMUBYNYX
(A0268/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11439E005
A) ZMCD B) 2405040200 C) 2405200000
E) APP NOT AVBL.)
approach control NOT AVBL.
ZMUBдугаар : C0061/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-01 02:51
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
Checklist
CHECKLIST YEAR=2024 0045 0049 0050 0053 0058 0059 0060 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 02/24 WEF 16 MAY 2024 AIP AMDT: 02/24 04 APR 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-24 WEF 16 MAY 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP: 03/23 AIP SUP: 02/21 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
010252 ZMUBYNYX
(C0061/24 NOTAMR C0041/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2405010251 C) 2406010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0045 0049 0050 0053 0058 0059 0060 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 02/24 WEF 16 MAY 2024 AIP AMDT: 02/24 04 APR 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-24 WEF 16 MAY 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP: 03/23 AIP SUP: 02/21 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2024 0045 0049 0050 0053 0058 0059 0060 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/24 effective from 16 may 2024 aeronautical information publication AMDT: 02/24 04 april 2024 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-24 effective from 16 may 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 03/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0259/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-01 02:44
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
Checklist
CHECKLIST YEAR=2024 0075 0091 0098 0167 0171 0184 0194 0195 0221 0223 0228 0237 0239 0240 0246 0247 0256 0258 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 02/24 WEF 16 MAY 2024 AIP AMDT: 02/24 04 APR 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-24 WEF 16 MAY 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A:04/17 06/20 03/21
010245 ZMUBYNYX
(A0259/24 NOTAMR A0161/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2405010244 C) 2406010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0075 0091 0098 0167 0171 0184 0194 0195 0221 0223 0228 0237 0239 0240 0246 0247 0256 0258 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 02/24 WEF 16 MAY 2024 AIP AMDT: 02/24 04 APR 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-24 WEF 16 MAY 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A:04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2024 0075 0091 0098 0167 0171 0184 0194 0195 0221 0223 0228 0237 0239 0240 0246 0247 0256 0258 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/24 effective from 16 may 2024 aeronautical information publication AMDT: 02/24 04 april 2024 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-24 effective from 16 may 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP:02/21 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A:04/17 06/20 03/21
ZMKBдугаар : C0058/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-30 06:06
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 OCT 2026 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
300607 ZMUBYNYX
(C0058/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4309N10651E005
A) ZMKB B) 2404300606 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 OCT 2026 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 october 2026 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMUBдугаар : A0228/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-22 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-23 15:59
- 4 weeks ago -
Бурхан багшийн их дүйчин өдөр
PUBLIC HOLIDAY: LORD BUDDHA'S GREAT FESTIVAL DAY 23 MAY 2024.
230743 ZMUBYNYX
(A0228/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/M /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2405221600 C) 2405231559
E) PUBLIC HOLIDAY: LORD BUDDHA'S GREAT FESTIVAL DAY 23 MAY 2024.)
PUBLIC HOLIDAY: LORD BUDDHA'S GREAT FESTIVAL DAY 23 may 2024.
ZMCKдугаар : A0221/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-19 05:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-12 08:30
- 1 month ago -
ХБЗ-ын хучилтын засварын ажил хийгдэж буй тул нэмэгдэл, захиалгат, сургалт болон шалгалтын нислэг хүлээн авахгүй.
AD NOT AVBL FOR NON SKED FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE TO RWY MAINT.
170401 ZMUBYNYX
(A0221/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2404190530 C) 2407120830
D) TUE FRI 0530-0830
E) AD NOT AVBL FOR NON SKED FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE TO RWY MAINT.)
aerodrome NOT available FOR NON schedule FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE to runway MAINT.
ZMULдугаар : A0194/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.05.16-ны өдрийн AIRAC AIP AMDT 02/24 өөрчлөлтөөр ХБЗ, ЯЗ болон апроны даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES TO BEARING STRENGTH OF RWY, TWY AND APN.
081718 ZMUBYNYX
(A0194/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBTT/IV/BO /A /000/999/4900N08955E005
A) ZMUL B) 2405160000 C) 2405292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES TO BEARING STRENGTH OF RWY, TWY AND APN.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/24 effective from 16 may 2024 CHANGES to BEARING STRENGTH OF RWY, taxiway AND APN.
ZMMGдугаар : C0045/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-29 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.05.16-ны өдрийн AIRAC AIP AMDT 02/24 өөрчлөлтөөр Апроны гадаргуу болон даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES OF APN: -SFC -BEARING STRENGTH.
081709 ZMUBYNYX
(C0045/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBTT/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2405160000 C) 2405292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/24 WEF 16 MAY 2024 CHANGES OF APN: -SFC -BEARING STRENGTH.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/24 effective from 16 may 2024 CHANGES OF APN: -SFC -BEARING STRENGTH.
ZMCKдугаар : A0171/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-04 20:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-01 06:00
- 1 month ago -
473815N1065116E, 473857N1064721E, 473917N1064729E, 473836N1065123E бүсд улаан хошуут жунгаа /red-billed chough/, хар хэрээ /carrion crow/, сохор элээ /Black kite/, шилийн сар /Upland Buzzard/ зэрэг 250-310гр жинтэй шувууд 10-20 тоогоор, монгол болжмор /Mongolian lark/, эвэрт болжмор /horned lark/, боролзой богширго /skylark/ гэсэн 30-60гр жинтэй жижиг шувууд 100 хүртэл тоогоор сүрэглэн, газрын гадаргаас дээш 10м-50м өндөрт тогтмол байршиж байна.
AD BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 10
040239 ZMUBYNYX
(A0171/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/047/4739N10649E001
A) ZMCK B) 2404042000 C) 2407010600
D) 2000-0600
E) AD BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 100
F) 10M AGL G) 50M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 10
ZMULдугаар : A0167/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-03 05:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-03 05:00 EST
- 1 month ago -
485807N0895805E төвтэй 5км-н радиустай газрын гадаргаас 300м-500м өндөрт сохор элээний шувуудын бөөгнөрөл ажиглагдаж байна.
AD BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E
030520 ZMUBYNYX
(A0167/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /151/159/4858N08958E003
A) ZMUL B) 2404030519 C) 2407030500 EST
E) AD BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E.
F) 300M AGL G) 500M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E
ZMKDдугаар : A0075/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-26 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-26 03:00
- 3 months ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 2 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 800 метрийн өндөрт жижиг шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON ARP
260258 ZMUBYNYX
(A0075/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/076/4757N09138E005
A) ZMKD B) 2402260300 C) 2405260300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 800M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
Түүхий NOTAM