NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMMGдугаар : C0297/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-30 09:00
- 4 hours ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL.
290227 ZMUBYNYX
(C0297/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2311300000 C) 2311300900
E) AFIS NOT AVBL.)
aerodrome flight information service NOT AVBL.
ZMBNдугаар : C0296/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-28 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-01 10:00
- 21 hours ago -
ZMBN: ХБЗ 13/31 цас цэвэрлэж байгаа тул хаалттай.
RWY 13/31 CLSD DUE TO SNOW REMOVAL IN PROGRESS.
280849 ZMUBYNYX
(C0296/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2311280900 C) 2312011000
E) RWY 13/31 CLSD DUE TO SNOW REMOVAL IN PROGRESS.)
runway 13/31 closed DUE to SNOW REMOVAL IN PROGRESS.
ZMUBдугаар : A0861/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-29 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-29 09:00
- 2 days ago -
Дараах координатад далайн түвшнээс дээш 2500м-ийн өндөрт түр зуурын хязгаарлалттай бүс тогтоов. 475033N1064603E-475443N1064028E-480007N1065305E-475638N1070748E- 474710N1071749E-474421N1072227E
TEMPO RESTRICTED AREA ACT WITHIN AREA 2.5KM EITHER SIDE OF A LINE: 475033N1064603E-475443N1064028E-480007N1065305E-475638N1070748E- 474710N1071749E-474421N1072227
270856 ZMUBYNYX
(A0861/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRTCA/IV/BO /W /000/082/4752N10701E016
A) ZMUB B) 2311290200 C) 2311290900
E) TEMPO RESTRICTED AREA ACT WITHIN AREA 2.5KM EITHER SIDE OF A LINE: 475033N1064603E-475443N1064028E-480007N1065305E-475638N1070748E- 474710N1071749E-474421N1072227E
F) GND G) 2500M AMSL)
temporary RESTRICTED AREA actived WITHIN AREA 2.5KM EITHER SIDE OF A LINE: 475033N1064603E-475443N1064028E-480007N1065305E-475638N1070748E- 474710N1071749E-474421N1072227
ZMUBдугаар : A0859/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-29 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-29 09:00
- 2 days ago -
Цэргийн үйл ажиллагааны бүс ZMM808 идэвхжинэ.
MOA ZMM808 AC
270832 ZMUBYNYX
(A0859/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/197/4736N10905E108
A) ZMUB B) 2311290200 C) 2311290900
E) MOA ZMM808 ACT
F) GND G) 6000M AMSL)
military operating area ZMM808 altocumulus
ZMUHдугаар : C0295/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-24 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-01 00:00
- 5 days ago -
Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
AFIS NOT AVBL
ZMUBYNYX 240400
(C0295/23 NOTAMR C0283/23
Q) ZMUB/QSFAU/IV/BO /A /000/999/4718N11037E005
A) ZMUH B) 2311240400 C) 2312010000
E) AFIS NOT AVBL )
aerodrome flight information service NOT available
ZMKBдугаар : C0294/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-23 02:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-06 23:59
- 6 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 8 км- ийн радиуст газрын гадаргаас 10 м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 8 KM RADIUS CENTRED ON AR
230235 ZMUBYNYX
(C0294/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/040/4309N10651E005
A) ZMKB B) 2311230234 C) 2312062359
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 8 KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 10M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 8 kilometres RADIUS CENTRED ON AR
ZMDNдугаар : C0292/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-20 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-20 09:00
- 1 week ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 1.5КМ радиуст газрын гадаргаас дээш 100М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1,5KM RADIUS CENTRED ON AR
200447 ZMUBYNYX
(C0292/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/051/4742N09631E001
A) ZMDN B) 2311200500 C) 2312200900
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1,5KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1,5KM RADIUS CENTRED ON AR
ZMUBдугаар : A0842/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-12-28 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-10 23:59
- 2 weeks ago -
2023.12.28-ны өдөр AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 28 DEC 2023: NIL
181320 ZMUBYNYX
(A0842/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2312280000 C) 2401102359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 28 DEC 2023: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 28 december 2023: NIL
ZMBSдугаар : C0291/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-17 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-01-01 09:00
- 2 weeks ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD
170637 ZMUBYNYX
(C0291/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2311170900 C) 2401010900
E) AD CLSD)
aerodrome closed
ZMBNдугаар : C0276/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-06 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-04 01:00
- 3 weeks ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL.
060748 ZMUBYNYX
(C0276/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2311060900 C) 2312040100
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMULдугаар : A0811/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-02 09:00
- 4 weeks ago -
485912N0895601E-485859N0895721E төвтэй цэгүүдийн хооронд 1 км-ын радиустай газрын гадаргаас дээш 20–30м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 1KM EITHER SIDE OF A LINE:485912N0895601E-485859N0895721E
010706 ZMUBYNYX
( A0811/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/018/059/4859N08956E001
A) ZMUL B) 2311020200 C) 2402020900
D) DAILY 0200-0900
E) AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 1KM EITHER SIDE OF A LINE:485912N0895601E-485859N0895721E.
F) 20M AGL G) 30M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within AREA 1KM EITHER SIDE OF A LINE:485912N0895601E-485859N0895721E
ZMULдугаар : A0810/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-02 09:00
- 4 weeks ago -
485901N0895637E-485930N0895854E төвтэй цэгүүдийн хооронд 2км-ын радиустай газрын гадаргаас дээш 250–350м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 2KM EITHER SIDE OF A LINE: 485901N0895637E-485930N0895854E
010703 ZMUBYNYX
(A0810/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /065/070/4859N08957E003
A) ZMUL B) 2311020200 C) 2402020900
D) DAILY 0200-0900
E) AD BIRD CONCENTRATION WI AREA 2KM EITHER SIDE OF A LINE: 485901N0895637E-485930N0895854E.
F) 250M AGL G) 350M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within AREA 2KM EITHER SIDE OF A LINE: 485901N0895637E-485930N0895854E
ZMUBдугаар : C0275/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-01 03:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0235 0236 0237 0238 0246 0248 0249 0250 0262 0273 0274 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT: 06/23 19 OCT 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC:SERIES C: 01/22 01/23.
010314 ZMUBYNYX
(C0275/23 NOTAMR C0239/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2311010314 C) 2312010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0235 0236 0237 0238 0246 0248 0249 0250 0262 0273 0274 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT: 06/23 19 OCT 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC:SERIES C: 01/22 01/23.)
CHECKLIST YEAR=2023 0235 0236 0237 0238 0246 0248 0249 0250 0262 0273 0274 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/23 effective from 30 november 2023 aeronautical information publication AMDT: 06/23 19 october 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 effective from 02 november 2023 obstacle DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 effective from 02 november 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC:SERIES C: 01/22 01/23.
ZMUBдугаар : A0804/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-01 03:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0758 0764 0773 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0786 0791 0792 0793 0801 0802 0803 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT: 06/23 19 OCT 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC:SERIES A: 04/17 06/20 03/21.
010311 ZMUBYNYX
(A0804/23 NOTAMR A0741/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2311010311 C) 2312010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0758 0764 0773 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0786 0791 0792 0793 0801 0802 0803 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 06/23 WEF 30 NOV 2023 AIP AMDT: 06/23 19 OCT 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC:SERIES A: 04/17 06/20 03/21.)
CHECKLIST YEAR=2023 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0758 0764 0773 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0786 0791 0792 0793 0801 0802 0803 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/23 effective from 30 november 2023 aeronautical information publication AMDT: 06/23 19 october 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 effective from 02 november 2023 obstacle DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 effective from 02 november 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC:SERIES A: 04/17 06/20 03/21.
ZMDZдугаар : C0273/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2024.11.01 хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 NOV 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
310900 ZMUBYNYX
(C0273/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4337N10422E005
A) ZMDZ B) 2310311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 NOV 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 november 2024 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMMNдугаар : A0791/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-25 08:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-28 00:00
- 1 month ago -
Явгалах зам А засвартай тул хаалттай.
TWY A CLSD DUE TO MAINT
250846 ZMUBYNYX
(A0791/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A/000/999/4940N10006E005
A) ZMMN B) 2310250846 C) 2312280000
E) TWY A CLSD DUE TO MAINT)
taxiway A closed DUE to maintenance
ZMULдугаар : A0786/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-13 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/23 WEF 30 NOV 2023.-Ил хараагаар ойртолт үйлдэх зурагт өөрчлөлт орсон
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/23 WEF 30 NOV 2023. -CHANGE OF VISUAL APPROACH CHART
191050 ZMUBYNYX
(A0786/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4900N08955E005
A) ZMUL B) 2311300000 C) 2312132359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/23 WEF 30 NOV 2023. -CHANGE OF VISUAL APPROACH CHART)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/23 effective from 30 november 2023. -CHANGE OF VISUAL APPROACH CHART
ZMCKдугаар : A0758/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-09 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-12-09 23:59
- 2 months ago -
Дулааны станцын барилгад (47°37'39"N106°52'00E) төвтэй 3 км радиуст 250-310г жинтэй, улаан хошуут жунгаа /red-billed chough/ шувууд 100-200 тоогоор сүрэглэн, газрын гадаргаас дээш 50м-200м тогтмол шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 473739N1065200E NAME: RED-BILLED CHOUGH FLOCK SIZE: 100-200 WEIGHT: 250-310GRAM
090305 ZMUBYNYX
(A0758/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /046/052/4737N10652E002
A) ZMCK B) 2310090800 C) 2312092359
D) DAILY 0800-2359
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 473739N1065200E NAME: RED-BILLED CHOUGH FLOCK SIZE: 100-200 WEIGHT: 250-310GRAM.
F) 50M AGL G) 200M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 473739N1065200E NAME: RED-BILLED CHOUGH FLOCK SIZE: 100-200 WEIGHT: 250-310GRAM
Түүхий NOTAM