NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMTTдугаар : C0105/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-26 14:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-27 10:00
- 21 hours ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD.
260624 ZMUBYNYX
(C0105/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2206261400 C) 2206271000
E) AD CLSD.)
aerodrome CLSD.
ZMHHдугаар : C0104/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-25 23:48
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-29 23:30
- 1 day ago -
ХБЗ 01/19 хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 01/19 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
252348 ZMUBYNYX
(C0104/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2206252348 C) 2206292330
E) RWY 01/19 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 01/19 closed DUE to WET. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMDZдугаар : C0103/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-23 02:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-30 02:00
- 4 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5км радиуст газрын гадаргаас дээш 20м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP.
230212 ZMUBYNYX
(C0103/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/049/4336N10421E003
A) ZMDZ B) 2206230212 C) 2206300200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 20M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMBSдугаар : C0102/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-20 02:52
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-01 04:00
- 1 week ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
200252 ZMUBYNYX
(C0102/22 NOTAMR C0091/22
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2206200252 C) 2207010400
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
ZMUBдугаар : A0292/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-16 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-01 10:00
- 2 weeks ago -
Агаарын хөлгийн зогсоол 10-23 хаалттай.
ACFT STAND 10-23 CLSD.
151120 ZMUBYNYX
(A0292/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMPLC/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2206160600 C) 2207011000
D) DAILY 0600-1000
E) ACFT STAND 10-23 CLSD.)
aircraft STAND 10-23 CLSD.
ZMBNдугаар : C0093/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-09 03:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:00
- 3 weeks ago -
Апрон дээр хөөрөлтийн дээд жин нь 5700кг болон түүнээс дээш жинтэй агаарын хөлөг хүлээж авахгүй.
APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
090317 ZMUBYNYX
(C0093/22 NOTAMR C0086/22
Q) ZMUB/QMNLT/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2206090317 C) 2208090800
E) APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.)
apron limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
ZMBNдугаар : C0092/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-09 03:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:00
- 3 weeks ago -
ЯЗ дээр хөөрөлтийн дээд жин нь 5700кг болон түүнээс дээш жинтэй агаарын хөлөг хүлээж авахгүй.
TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
090316 ZMUBYNYX
(C0092/22 NOTAMR C0085/22
Q) ZMUB/QMXLT/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2206090316 C) 2208090800
E) TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.)
taxiway limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
ZMKDдугаар : A0278/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-09 02:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-08 08:00
- 3 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5км радиуст газрын гадаргаас дээш 3000м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP
090245 ZMUBYNYX
(A0278/22 NOTAMR A0277/22
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/148/4757N09137E003
A) ZMKD B) 2206090245 C) 2208080800
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRE aerodrome reference point
ZMULдугаар : A0276/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-06 12:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-06 12:30
- 3 weeks ago -
Аэродром орчимд 5км радиусд газрын гадаргаас 300м-ын өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485938N0895524E.
061227 ZMUBYNYX
(A0276/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/068/4859N08955E003
A) ZMUL B) 2206061230 C) 2207061230
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485938N0895524E.
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485938N0895524E.
ZMUBдугаар : A0273/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-02 14:03
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
NOTAM-ын шалгах хуудас
CHECKLIST YEAR=2022 0195 0197 0199 0215 0229 0234 0271 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 05/22 WEF 16 JUN 2022 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT05-22 WEF 16 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21
021403 ZMUBYNYX
(A0273/22 NOTAMR A0272/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2206021403 C) 2207010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0195 0197 0199 0215 0229 0234 0271 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 05/22 WEF 16 JUN 2022 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT05-22 WEF 16 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21 )
CHECKLIST YEAR=2022 0195 0197 0199 0215 0229 0234 0271 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 04/22 05 may 2022 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/22 effective from 16 june 2022 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT05-22 effective from 16 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 03/21
ZMUBдугаар : A0271/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-14 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-27 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM- Аэродромын саадууд шинэчлэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/22 WEF 14 JUL 2022 UPDATE TO AD OBST
020926 ZMUBYNYX
(A0271/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /AE/000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2207140000 C) 2207272359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/22 WEF 14 JUL 2022 UPDATE TO AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/22 effective from 14 july 2022 UPDATE to aerodrome obstacle
ZMUBдугаар : C0090/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-01 02:59
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
NOTAM-ын шалгах хуудас
CHECKLIST YEAR=2022 0052 0080 0083 0085 0086 0088 0089 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 05/22 WEF 16 JUN 2022 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AIP DATA SET: AIPZM-AMDT05-22 WEF 16 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21
010259 ZMUBYNYX
(C0090/22 NOTAMR C0087/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2206010259 C) 2207010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0052 0080 0083 0085 0086 0088 0089 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/22 05 MAY 2022 AIRAC AIP AMDT: 05/22 WEF 16 JUN 2022 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AIP DATA SET: AIPZM-AMDT05-22 WEF 16 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21 )
CHECKLIST YEAR=2022 0052 0080 0083 0085 0086 0088 0089 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 04/22 05 may 2022 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/22 effective from 16 june 2022 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT05-22 effective from 16 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21, 03/21, 01/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 02/20, 02/21
ZMTTдугаар : C0089/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-31 12:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-30 16:00
- 4 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5
311236 ZMUBYNYX
(C0089/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2205311235 C) 2208301600
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2022. reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0229/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-11 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-10 10:00
- 2 months ago -
Улаанбаатар хотын голуудын ай сав газарт өндрийн тоон загвар гаргах зорилготой газрын гадаргаас дээш 150м хүртэл өндөрт, алсын удирдлагатай агаарын хөлөг /дрон/-өөр нислэг үйлдэнэ.
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M DIST 53 DEGREES FM ZMUB ARP.
101124 ZMUBYNYX
(A0229/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/147/4754N10655E004
A) ZMUB B) 2205110100 C) 2207101000
D) 0100-1000
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M DIST 53 DEGREES FM ZMUB ARP.
F) GND G) 150M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M distance 53 DEGREES from ZMUB ARP.
ZMATдугаар : C0083/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-16 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-29 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM-Аэродромын саадууд, ХБЗ-ны газардах бүсийн болон агаарын хөлгийн зогсоолын өндөрлөг нэмэгдсэн. Үйл ажиллагааны цагийн хуваарь, өндөрлөгүүд, SID, IAP өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/22 WEF 16 JUN 2022. FLW INFO ADDN: -AD OBST -ELEV OF RWY TDZ AND ACFT STANDS FLW INFO CHANGED: -OPERATIONAL HOURS -ELEV -SID AND IAP
091028 ZMUBYNYX
(C0083/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2206160000 C) 2206292359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/22 WEF 16 JUN 2022. FLW INFO ADDN: -AD OBST -ELEV OF RWY TDZ AND ACFT STANDS FLW INFO CHANGED: -OPERATIONAL HOURS -ELEV -SID AND IAP)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/22 effective from 16 june 2022. follow information ADDN: -AD obstacle -ELEV OF runway touchdown zone AND aircraft STANDS follow information CHANGED: -OPERATIONAL HOURS -ELEV -SID AND instrument approach procedure
ZMBSдугаар : C0080/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-08 07:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-08 07:00
- 2 months ago -
Цаг уурын автомат станцын баталгаажуулалтын ажил хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
080631 ZMUBYNYX
(C0080/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2205080700 C) 2208080700
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0215/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-04 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-04 13:00
- 2 months ago -
Аэродромын үйл ажиллагааны цагийн хуваарь өөрчлөгдсөн.
AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2100-1300.
041100 ZMUBYNYX
(A0215/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2205042100 C) 2208041300
E) AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2100-1300.)
aerodrome OPERATION HOURS CHANGED to 2100-1300.
ZMUBдугаар : A0199/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-30 16:18
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-31 23:59
- 2 months ago -
Чиглүүлэх радио дохиологч DA 520KHZ ажилгүй.
ULAANBAATAR NDB DA 520KHZ U/S.
301619 ZMUBYNYX
(A0199/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAS/IV/BO /A /000/999/4752N10643E025
A) ZMUB B) 2204301618 C) 2207312359
E) ULAANBAATAR NDB DA 520KHZ U/S.)
ULAANBAATAR non-directional radio beacon decision altitude 520KHZ U/S.
ZMUBдугаар : A0197/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-30 16:05
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-31 23:59
- 2 months ago -
Холын маркер ажилгүй.
ILS OM RWY14 U/S.
301605 ZMUBYNYX
(A0197/22 NOTAMR A0040/22
Q) ZMUB/QIOAS/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2204301605 C) 2207312359
E) ILS OM RWY14 U/S.)
instrument landing system outer marker RWY14 U/S.
ZMKBдугаар : C0052/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-03-29 11:27
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-29 11:00
- 3 months ago -
ХБЗ 16 талын PAPI нислэгт ашиглахгүй.
PAPI FOR RWY 16 U/S
291127 ZMUBYNYX
(C0052/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2203291127 C) 2206291100
E) PAPI FOR RWY 16 U/S)
precision approach path indicator FOR runway 16 unserviceable
Түүхий NOTAM