NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0596/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-24 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 07:00
- 1 hour ago -
ZMUB: Газрын гадаргаас дээш 120М хүртэл өндөрт алсын удирдлагатай хүнгүй агаарын хөлөг /дрон/-р нислэг үйлдэнэ. /Цус сэлбэлт үндэсний төв-Амгалан амаржих/
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475452N1065806E
240340 ZMUBYNYX
(A0596/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/146/4755N10657E001
A) ZMUB B) 2407240600 C) 2407240700
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475452N1065806E.
F) GND G) 120M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475452N1065806E
ZMUBдугаар : A0594/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-24 11:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 14:00
- 2 hours ago -
Аэродром нээлттэй
AD AVBL
240313 ZMUBYNYX
(A0594/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2407241130 C) 2407241400
E) AD AVBL)
aerodrome available
ZMUBдугаар : A0593/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-25 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-25 07:00
- 2 hours ago -
ZMUB: Газрын гадаргаас дээш 120М хүртэл өндөрт алсын удирдлагатай хүнгүй агаарын хөлөг /дрон/-р нислэг үйлдэнэ. /Цус сэлбэлт үндэсний төв-Амгалан амаржих/
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475452N1065806E
240300 ZMUBYNYX
(A0593/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/146/4755N10657E001
A) ZMUB B) 2407250600 C) 2407250700
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475452N1065806E.
F) GND G) 120M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475452N1065806E
ZMUBдугаар : A0592/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-25 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-25 04:00
- 2 hours ago -
ZMUB: Газрын гадаргаас дээш 120М хүртэл өндөрт алсын удирдлагатай хүнгүй агаарын хөлөг /дрон/-р нислэг үйлдэнэ. /Цус сэлбэлт үндэсний төв-Амгалан амаржих/
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475442N1065943E
240231 ZMUBYNYX
(A0592/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/146/4755N10657E001
A) ZMUB B) 2407250300 C) 2407250400
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475442N1065943E.
F) GND G) 120M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA 5M EITHER SIDE OF A LINE: 475514N1065618E-475442N1065943E
ZMUBдугаар : A0591/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-24 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 07:00
- 4 hours ago -
474924N1064319E солбицолд төвтэй 500м радиуст газрын гадаргаас дээш 30м өндөрт тэсэлгээ хийнэ
BLASTING WILL TAKE PLACE WI 500M RADIUS CENTRED ON 474924N1064319
240049 ZMUBYNYX
(A0591/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWHLW/IV/M /W /000/048/4749N10643E001
A) ZMUB B) 2407240500 C) 2407240700
E) BLASTING WILL TAKE PLACE WI 500M RADIUS CENTRED ON 474924N1064319E
F) GND G) 30M AGL)
BLASTING WILL TAKE PLACE within 500M RADIUS CENTRED ON 474924N1064319
ZMUBдугаар : A0587/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-24 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-25 08:00
- 19 hours ago -
ZMUB: Газрын гадаргаас дээш 120М хүртэл өндөрт алсын удирдлагатай хүнгүй агаарын хөлөг /дрон/-р нислэг үйлдэнэ.
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI4KM RADIUS CENTRED ON 475141N1064207E WT:5.5KG MARK:DJI M30
230934 ZMUBYNYX
(A0587/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/146/4752N10642E003
A) ZMUB B) 2407240000 C) 2407250800
D) 0000-0800
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI4KM RADIUS CENTRED ON 475141N1064207E WT:5.5KG MARK:DJI M300
F) GND G) 120M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI4KM RADIUS CENTRED ON 475141N1064207E WT:5.5KG MARK:DJI M30
ZMUBдугаар : A0581/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-21 02:36
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-25 01:00
- 3 days ago -
Явгалах зам 1,2 хаалттай.
TWY 1 AND TWY 2 CLSD.
210237 ZMUBYNYX
(A0581/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2407210236 C) 2407250100
E) TWY 1 AND TWY 2 CLSD.)
taxiway 1 AND taxiway 2 CLSD.
ZMUBдугаар : A0580/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-21 02:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-25 01:00
- 3 days ago -
ХБШЗ 15/33 хаалттай.
RWY 15/33 CLSD.
210235 ZMUBYNYX
(A0580/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2407210234 C) 2407250100
E) RWY 15/33 CLSD.)
runway 15/33 CLSD.
ZMULдугаар : A0579/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-20 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-10-19 01:00
- 4 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 300м - 500м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP
200819 ZMUBYNYX
(A0579/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /067/074/4900N08955E002
A) ZMUL B) 2407200900 C) 2410190100
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) 300M AGL G) 500M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMBUдугаар : C0119/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-19 10:48
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-20 02:00
- 5 days ago -
Сумалгаа хийхгүй
FUEL NOT AVBL.
191049 ZMUBYNYX
(C0119/24 NOTAMR C0113/24
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4640N11317E005
A) ZMBU B) 2407191048 C) 2408200200
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMMNдугаар : A0571/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-17 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-17 03:00
- 1 week ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 8км радиуст, газрын гадаргаас дээш 1000М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 8KM RADIUS CENTRED ON ARP
170212 ZMUBYNYX
(A0571/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/076/4940N10006E005
A) ZMMN B) 2407170300 C) 2408170300
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 8KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 1000M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 8KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMBNдугаар : C0114/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 09:37
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-20 12:00
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км-ийн радиуст газрын гадаргаас 500 метрийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP
110938 ZMUBYNYX
(C0114/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/060/4851N10328E002
A) ZMBN B) 2407110937 C) 2408201200
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMCDдугаар : A0551/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-14 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 OCT 2026 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
101408 ZMUBYNYX
(A0551/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4808N11439E005
A) ZMCD B) 2407141600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 OCT 2026 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 october 2026 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMKDдугаар : A0539/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-08 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-08 00:00
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 2 км-ийн радиуст газрын гадаргаас 800 метрийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON AR
080759 ZMUBYNYX
(A0539/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/076/4757N09138E002
A) ZMKD B) 2407080800 C) 2408080000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 800M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON AR
ZMCDдугаар : A0508/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-02 08:59
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-15 23:59
- 3 weeks ago -
ZMCD: Ойртолтын нислэгийн удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй зөвхөн нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
APP NOT AVBL.
020215 ZMUBYNYX
(A0508/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11439E005
A) ZMCD B) 2407020859 C) 2408152359
E) APP NOT AVBL.)
approach control NOT AVBL.
ZMUBдугаар : C0106/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-01 04:43
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0062 0072 0073 0090 0102 0104 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 04/24 WEF 08 AUG 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 08 AUG 24 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
010443 ZMUBYNYX
(C0106/24 NOTAMR C0105/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2407010443 C) 2408010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0062 0072 0073 0090 0102 0104 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 04/24 WEF 08 AUG 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 08 AUG 24 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2024 0062 0072 0073 0090 0102 0104 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 04/24 effective from 08 august 2024 aeronautical information publication AMDT: 04/24 30 may 2024 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 effective from 08 august 24 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information publication SUP: 02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0501/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-01 04:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0167 0171 0221 0274 0351 0352 0382 0384 0392 0402 0466 0467 0476 0477 0492 0493 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 04/24 WEF 08 AUG 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 08 AUG 24 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21
010434 ZMUBYNYX
(A0501/24 NOTAMR A0497/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2407010434 C) 2408010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0167 0171 0221 0274 0351 0352 0382 0384 0392 0402 0466 0467 0476 0477 0492 0493 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 04/24 WEF 08 AUG 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 08 AUG 24 CHECKLIST AIP SUP: AIP SUP: 02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2024 0167 0171 0221 0274 0351 0352 0382 0384 0392 0402 0466 0467 0476 0477 0492 0493 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 04/24 effective from 08 august 2024 aeronautical information publication AMDT: 04/24 30 may 2024 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 effective from 08 august 24 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information publication SUP: 02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21
ZMMNдугаар : A0467/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-08-08 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-21 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.08.08-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT-д орсон өөрчлөлтүүд: - Ойртолтын болон ХБЗ-ын гэрэлтүүлэг - Бусад гэрэлтүүлэг болон цахилгаан хангамжийн хоёрдогч эх үүсвэр -Аэродромын зураг-ICAO өөрчлөлт орсон ба жижиг засвар.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/24 WEF 08 AUG 2024 CHANGES TO: -APPROACH AND RUNWAY LIGHTING -OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY -AERODROME CHART-ICAO AND EDITORIAL
261030 ZMUBYNYX
(A0467/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4940N10006E005
A) ZMMN B) 2408080000 C) 2408212359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/24 WEF 08 AUG 2024 CHANGES TO: -APPROACH AND RUNWAY LIGHTING -OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY -AERODROME CHART-ICAO AND EDITORIAL)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/24 effective from 08 august 2024 CHANGES TO: -APPROACH AND RUNWAY LIGHTING -OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY -AERODROME CHART-ICAO AND EDITORIAL
ZMCKдугаар : A0466/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-08-08 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-21 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.08.08-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT-д орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд: -Агаарын хөлгийн зогсоол шинээр нэмэгдсэн - Гадаргуугийн хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон удирдлагын систем ба тэмдэглэгээнүүд - Аэродромын дотоод зохицуулалтууд - Агаарын хөлгийн зогсоолын зураг-ICAO
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/24 WEF 08 AUG 2024 ADDN TO: -NEW ACFT STAND CHANGES TO: -SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS -LOCAL AERODROME REGULATIONS -AIRCRAFT PARKING CHART-ICAO
261023 ZMUBYNYX
(A0466/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2408080000 C) 2408212359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/24 WEF 08 AUG 2024 ADDN TO: -NEW ACFT STAND CHANGES TO: -SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS -LOCAL AERODROME REGULATIONS -AIRCRAFT PARKING CHART-ICAO)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/24 effective from 08 august 2024 addition TO: -NEW aircraft STAND CHANGES TO: -SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS -LOCAL AERODROME REGULATIONS -AIRCRAFT PARKING CHART-ICAO
ZMCKдугаар : A0402/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-14 08:50
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Агаарын хөлгийн зогсоол 2R-ыг шинээр ашиглалтанд оруулсан. Солбицол: 473901.59N 1064915.38E, өндөрлөг: 1370m, агаарын хөлгийн ангиллын код болон үсэг: 4E, гадаргуу: цемент бетон хучилтын даац: PCN 86 R/B/X/T. Уг зогсоолыг зөвхөн А330-200/300 маягийн агаарын хөлөгт ашиглана.
NEW ACFT STAND NR 2R INSTL: COORD: 473901.59N 1064915.38E ELEV: 1370M ACFT CLASSIFICATION BY CODE NR AND LETTER: 4E SFC: CONCRETE BRG STRENGTH: PCN 86 R/B/X/T OPR LIMITATION: AVBL ONLY FOR ACFT TYPES A330-200/300
140850 ZMUBYNYX
(A0402/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMPCS/IV/M /A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2406140850 C) PERM
E) NEW ACFT STAND NR 2R INSTL: COORD: 473901.59N 1064915.38E ELEV: 1370M ACFT CLASSIFICATION BY CODE NR AND LETTER: 4E SFC: CONCRETE BRG STRENGTH: PCN 86 R/B/X/T OPR LIMITATION: AVBL ONLY FOR ACFT TYPES A330-200/300)
NEW aircraft STAND number 2R INSTL: COORD: 473901.59N 1064915.38E ELEV: 1370M aircraft CLASSIFICATION BY CODE number AND LETTER: 4E SFC: CONCRETE bearing STRENGTH: pavement classification number 86 R/B/X/T operate LIMITATION: available ONLY FOR aircraft TYPES A330-200/300
ZMUBдугаар : A0392/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Агаарын навигацийн үйлчилгээний хураамжийн мэдээлэл шинээр орсон. (Дэлгэрэнгүйг NOTAM-аас харна уу.)
CHARGES FOR AIR NAV SER CHANGED TO: ACFT MAXIMUM CERTIFICATED TAKE-OFF WEIGHT (TONNE IN INTL AND DOM FLT (USD 5.7-25 25 26-50 38 51-75 53 76-100 58 101-125 75 126-150 78 151-175 80 176-200 81 201-225 82 226-250 84 251-275 88 276-300 89 301-325 92 326-350 94 351-375 97 376-400 100 401 OR OVER 107 NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 100 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE LESS THAN 1 WORKING DAY PRIOR TO THE INTENDED FLT. NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 150 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE MORE THAN 6 HOURS PRIOR TO THE INTENDED FLT REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2.
120530 ZMUBYNYX
(A0392/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2406301600 C) PERM
E) CHARGES FOR AIR NAV SER CHANGED TO: ACFT MAXIMUM CERTIFICATED TAKE-OFF WEIGHT (TONNE) IN INTL AND DOM FLT (USD) 5.7-25 25 26-50 38 51-75 53 76-100 58 101-125 75 126-150 78 151-175 80 176-200 81 201-225 82 226-250 84 251-275 88 276-300 89 301-325 92 326-350 94 351-375 97 376-400 100 401 OR OVER 107 NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 100 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE LESS THAN 1 WORKING DAY PRIOR TO THE INTENDED FLT. NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 150 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE MORE THAN 6 HOURS PRIOR TO THE INTENDED FLT REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2.)
CHARGES FOR AIR navigation service CHANGED TO: aircraft MAXIMUM CERTIFICATED TAKE-OFF WEIGHT (TONNE IN international AND domestic FLT (USD 5.7-25 25 26-50 38 51-75 53 76-100 58 101-125 75 126-150 78 151-175 80 176-200 81 201-225 82 226-250 84 251-275 88 276-300 89 301-325 92 326-350 94 351-375 97 376-400 100 401 OR OVER 107 NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 100 PERCENT FOR service PROVIDED to THE aircraft OF AIRLINES IN CASE THE requested FOR CHARTER FLT IS MADE LESS THAN 1 WORKING DAY PRIOR to THE INTENDED FLT. NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 150 PERCENT FOR service PROVIDED to THE aircraft OF AIRLINES IN CASE THE requested FOR CHARTER FLT IS MADE MORE THAN 6 HOURS PRIOR to THE INTENDED FLT REF/AIP MONGOLIA general 4.2.
ZMCKдугаар : A0384/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-11 00:32
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-15 00:00
- 1 month ago -
Агаарын хөлгийн мөс арилгах үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
ACFT DE-ICING NOT AVBL.
110032 ZMUBYNYX
(A0384/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2406110032 C) 2408150000
E) ACFT DE-ICING NOT AVBL.)
aircraft DE-ICING NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0382/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Агаарын навигацийн үйлчилгээний хураамжийн хөнгөлөлтийн мэдээлэл шинээр орсон. (Дэлгэрэнгүйг NOTAM-аас харна уу.)
AIR NAV SER CHARGES DISCOUNTS MAY BE PROVIDED BASED ON THE PERFORMANCE OF SKED INTL OVERFLIGHT. (PLANNED AGAINST ACTUAL FLT FLT PERFORMANCE PERCENT DISCOUNT PERCENT 100 5 95 3 90 2 NOTE: DISCOUNT WILL BE APPLIED FOR EACH FLT FROM THE FLW MONTH BASED ON PREVIOUS MONTH'S FLT PERFORMANCE. REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2
101225 ZMUBYNYX
(A0382/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2406301600 C) PERM
E) AIR NAV SER CHARGES DISCOUNTS MAY BE PROVIDED BASED ON THE PERFORMANCE OF SKED INTL OVERFLIGHT. (PLANNED AGAINST ACTUAL FLT) FLT PERFORMANCE PERCENT DISCOUNT PERCENT 100 5 95 3 90 2 NOTE: DISCOUNT WILL BE APPLIED FOR EACH FLT FROM THE FLW MONTH BASED ON PREVIOUS MONTH'S FLT PERFORMANCE. REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2)
AIR navigation service CHARGES DISCOUNTS may BE PROVIDED BASED ON THE PERFORMANCE OF schedule international OVERFLIGHT. (PLANNED AGAINST ACTUAL FLT FLT PERFORMANCE PERCENT DISCOUNT PERCENT 100 5 95 3 90 2 NOTE: DISCOUNT WILL BE APPLIED FOR EACH FLT FROM THE follow MONTH BASED ON PREVIOUS MONTH'S FLT PERFORMANCE. REF/AIP MONGOLIA general 4.2
ZMUGдугаар : C0073/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдөнө.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.
301231 ZMUBYNYX
(C0073/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. CHANGES to IAP.
ZMATдугаар : C0072/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Хэрэглэлээр нисэн гарах болон ойртолт үйлдэх стандарт зургуудад өөрчлөлт орно.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO SID AND IAC.
301225 ZMUBYNYX
(C0072/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4623N09613E005
A) ZMAT B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO SID AND IAC.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. CHANGES to standard instrument departure AND IAC.
ZMUBдугаар : A0352/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдөнө.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.
301228 ZMUBYNYX
(A0352/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. CHANGES to IAP.
ZMUBдугаар : A0351/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Бор-Өндөр зай хэмжих төхөөрөмжийг ашиглалтаас хассан.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. WITHDRAWN BOR-UNDUR DME BUR.
301216 ZMUBYNYX
(A0351/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QNDTT/IV/BO /E /000/999/4614N10924E025
A) ZMUB B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. WITHDRAWN BOR-UNDUR DME BUR.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. WITHDRAWN BOR-UNDUR distance measuring equipment BUR.
ZMUGдугаар : C0062/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-07 03:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-07 00:00 EST
- 3 months ago -
500332N0915818E цэгт төвтэй 4 км радиуст газрын гадаргаас дээш 1000 метрийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E
070357 ZMUBYNYX
(C0062/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/175/5004N09158E003
A) ZMUG B) 2405070356 C) 2408070000 EST
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E.
F) GND G) 1000M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E
Түүхий NOTAM