NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0745/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-02 22:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-02 23:30
- 1 hour ago -
Аэродром нээлттэй.
AD AVBL
021326 ZMUBYNYX
(A0745/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2310022230 C) 2310022330
E) AD AVBL)
aerodrome available
ZMUBдугаар : A0744/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-04 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-04 08:00
- 8 hours ago -
Буянт-Ухаа удирдлагын зоон буюу “БУЯНТ-УХАА CTR” -г хаана.
BUYANT-UKHAA CTR CLS
020645 ZMUBYNYX
(A0744/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QACLC/IV/NBO/AE/000/113/4753N10642E014
A) ZMUB B) 2310040200 C) 2310040800
E) BUYANT-UKHAA CTR CLSD
F) GND G) 2100M AGL)
BUYANT-UKHAA control zone CLS
ZMUGдугаар : C0175/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-25 06:13
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-10 05:00
- 1 day ago -
500341N0915813E цэгт төвтэй 3км градуст газрын гадаргаас дээш 900 метр өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495953N0920243
250613 ZMUBYNYX
(C0175/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/172/4959N09202E002
A) ZMUG B) 2307250613 C) 2310100500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495953N0920243E
F) GND G) 900M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495953N0920243
ZMUBдугаар : C0239/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-01 04:43
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-01 07:00 EST
- 1 day ago -
Checklist
CHECKLIST YEAR=2023 0174 0175 0176 0204 0231 0232 0234 0235 0236 0237 0238 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 05/23 02 NOV 2023 AIP AMDT: 05/23 21 SEP 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
010443 ZMUBYNYX
(C0239/23 NOTAMR C0205/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2310010443 C) 2311010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0174 0175 0176 0204 0231 0232 0234 0235 0236 0237 0238 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 05/23 02 NOV 2023 AIP AMDT: 05/23 21 SEP 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2023 0174 0175 0176 0204 0231 0232 0234 0235 0236 0237 0238 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/23 02 november 2023 aeronautical information publication AMDT: 05/23 21 september 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 effective from 02 november 2023 obstacle DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 effective from 02 november 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0741/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-01 04:31
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-01 07:00 EST
- 1 day ago -
Checklist
CHECKLIST YEAR=2023 0469 0569 0591 0682 0704 0719 0728 0729 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 05/23 02 NOV 2023 AIP AMDT: 05/23 21 SEP 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21
010431 ZMUBYNYX
( A0741/23 NOTAMR A0740/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2310010431 C) 2311010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0469 0569 0591 0682 0704 0719 0728 0729 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 05/23 02 NOV 2023 AIP AMDT: 05/23 21 SEP 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 WEF 02 NOV 2023 OBST DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 WEF 02 NOV 2023 CHECKLIST AIP SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2023 0469 0569 0591 0682 0704 0719 0728 0729 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/23 02 november 2023 aeronautical information publication AMDT: 05/23 21 september 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT04-23 effective from 02 november 2023 obstacle DATA SET: O-AREA2ZMUB231102 effective from 02 november 2023 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21
ZMATдугаар : C0235/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 1 day ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGES TO -REDL -TRANSITION ALTITUDE.
300940 ZMUBYNYX
(C0235/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGES TO -REDL -TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGES TO -REDL -TRANSITION ALTITUDE.
ZMUGдугаар : C0236/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 1 day ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGES TO -REDL - AD CHART.
300950 ZMUBYNYX
(C0236/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGES TO -REDL - AD CHART.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGES to -REDL - aerodrome CHART.
ZMCKдугаар : A0735/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 1 day ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
301005 ZMUBYNYX
(A0735/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QPTTT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
ZMCDдугаар : A0734/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 1 day ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
301001 ZMUBYNYX
(A0734/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QPTTT/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
ZMKDдугаар : A0733/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 1 day ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGES TO -REDL -TRANSITION ALTITUDE.
300942 ZMUBYNYX
(A0733/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGES TO -REDL -TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGES TO -REDL -TRANSITION ALTITUDE.
ZMUBдугаар : A0739/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-01 23:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-31 11:30
- 2 days ago -
Aэродромын үйл ажиллагааны цагийн хуваарийн өөрчлөлтийг сунгав.
AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF ZMUB AD 2.3.1
010221 ZMUBYNYX
(A0739/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2310012330 C) 2310311130
E) AD OPR HR CHANGED TO 2330-1130 REF ZMUB AD 2.3.1)
aerodrome operate hours CHANGED to 2330-1130 reference to ZMUB aerodrome 2.3.1
ZMUBдугаар : A0738/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 2 days ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE TO INFO OF AD OBST.
301015 ZMUBYNYX
(A0738/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /AE/000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE TO INFO OF AD OBST.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGE to information OF aerodrome OBST.
ZMUBдугаар : A0737/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 2 days ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
301011 ZMUBYNYX
(A0737/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QPTTT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
ZMMNдугаар : A0736/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 2 days ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
301009 ZMUBYNYX
(A0736/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QPTTT/IV/BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
ZMKBдугаар : C0238/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 2 days ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
301008 ZMUBYNYX
(C0238/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QPTTT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
ZMDZдугаар : C0237/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-11-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-11-15 23:59
- 2 days ago -
TRIGGER NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
301007 ZMUBYNYX
(C0237/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QPTTT/IV/BO /A /000/999/4336N10422E005
A) ZMDZ B) 2311020000 C) 2311152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/23 WEF 02 NOV 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/23 effective from 02 november 2023. -CHANGE OF TRANSITION ALTITUDE.
ZMBHдугаар : C0232/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-05 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-18 23:59
- 3 days ago -
AIRAC AMDT 04/23 нь 2023-10-05 өдөр хүчин төгөлдөр болно.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/23 WEF 05 OCT 2023 -CHANGES TO INFO OF APPROACH AND RWY LIGHTING
291031 ZMUBYNYX
(C0232/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2310050000 C) 2310182359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/23 WEF 05 OCT 2023 -CHANGES TO INFO OF APPROACH AND RWY LIGHTING)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/23 effective from 05 october 2023 -CHANGES to information OF APPROACH AND runway LIGHTING
ZMCKдугаар : A0729/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 days ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2025 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
291015 ZMUBYNYX
(A0729/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2309291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2025 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 september 2025 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMCKдугаар : A0728/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-10-05 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-18 23:59
- 3 days ago -
AIRAC AMDT 04/23 нь 2023-10-05 өдөр хүчин төгөлдөр болно.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/23 WEF 05 OCT 2023 -CHANGES TO -ACFT PARKING CHART -ACFT STANDS ELEV AND LOCATION -WITHDRAWN ACFT STANDS 28-30
290940 ZMUBYNYX
(A0728/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMPTT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2310050000 C) 2310182359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/23 WEF 05 OCT 2023 -CHANGES TO -ACFT PARKING CHART -ACFT STANDS ELEV AND LOCATION -WITHDRAWN ACFT STANDS 28-30)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/23 effective from 05 october 2023 -CHANGES to -ACFT PARKING CHART -ACFT STANDS elevation AND LOCATION -WITHDRAWN aircraft STANDS 28-30
ZMBNдугаар : C0231/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-29 07:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-31 10:00
- 3 days ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL
290659 ZMUBYNYX
(C0231/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2309290700 C) 2310311000
E) FUEL NOT AVBL )
FUEL NOT available
ZMULдугаар : A0704/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-09-23 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-07 04:00
- 1 week ago -
ХБХЗ 13/31 дээр хөөрөлтийн жин 50460 кг буюу түүнээс дээш агаарын хөлөгт хязгаарлалттай.
RWY 13/31 LTD TO ACFT FOR MTOW 50460KG AND ABOVE.
220857 ZMUBYNYX
(A0704/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLT/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2309230100 C) 2310070400
E) RWY 13/31 LTD TO ACFT FOR MTOW 50460KG AND ABOVE.)
runway 13/31 limited to aircraft FOR MTOW 50460KG AND ABOVE.
ZMDNдугаар : C0204/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-31 08:47
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
310847 ZMUBYNYX
(C0204/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2308310847 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2028 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMKDдугаар : A0569/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-08-06 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-06 06:00
- 2 months ago -
Aэродромын хяналтын цэг төвтэй 5 км радиусд, газрын гадаргаас 300 м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP
060310 ZMUBYNYX
(A0569/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/059/4757N09137E003
A) ZMKD B) 2308060600 C) 2310060600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMHHдугаар : C0176/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-27 12:43
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-27 12:40
- 2 months ago -
Цаг уурын автомат станц ажилгүй.
AWOS NOT AVBL.
271243 ZMUBYNYX
(C0176/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2307271243 C) 2310271240
E) AWOS NOT AVBL.)
automated weather observation system NOT AVBL.
ZMUGдугаар : C0174/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-25 06:08
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-10 05:00
- 2 months ago -
500341N0915813E цэгт төвтэй 3км градуст газрын гадаргаас дээш 900 метр өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813
250608 ZMUBYNYX
(C0174/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/172/5003N09158E002
A) ZMUG B) 2307250608 C) 2310100500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
F) GND G) 900M
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813
ZMULдугаар : A0469/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-07-05 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-10-05 04:00
- 3 months ago -
485818N0895740E цэгт төвтэй 7км радиустай бүсэд газрын гадаргаас дээш 350М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 7KM RADIUS CENTRED ON 485818N0895740E
040451 ZMUBYNYX
(A0469/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/070/4858N08957E004
A) ZMUL B) 2307050400 C) 2310050400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 7KM RADIUS CENTRED ON 485818N0895740E.
F) GND G) 350M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 7KM RADIUS CENTRED ON 485818N0895740E
Түүхий NOTAM