NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0328/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-04 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-01 02:00
- 22 hours ago -
Ойртолтын удирдлагын бүс (ALTAI TMA)-ийн агаарын зайн ангилалыг G болгон өөрчилж байна.
ALTAI TMA AIRSPACE CLASSIFICATION CHANGED TO CLASS G.
020034 ZMUBYNYX
(A0328/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QATCH/IV/NBO/E /103/202/4622N09613E044
A) ZMUB B) 2207040200 C) 2208010200
E) ALTAI TMA AIRSPACE CLASSIFICATION CHANGED TO CLASS G.)
ALTAI terminal control area AIRSPACE CLASSIFICATION CHANGED to CLASS G.
ZMATдугаар : C0112/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-04 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-01 02:00
- 23 hours ago -
Аэродромын удирдлагын бүс (ALTAI CTR)-ийн агаарын зайн ангилалыг G болгон өөрчилж байна.
CTR AIRSPACE CLASSIFICATION CHANGED TO CLASS G.
020027 ZMUBYNYX
(C0112/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QACCH/IV/NBO/A /000/103/4622N09613E011
A) ZMAT B) 2207040200 C) 2208010200
E) CTR AIRSPACE CLASSIFICATION CHANGED TO CLASS G.)
control zone AIRSPACE CLASSIFICATION CHANGED to CLASS G.
ZMBSдугаар : C0109/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-01 04:13
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-08 04:00
- 2 days ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай
RWY 17/35 CLSD
010413 ZMUBYNYX
(C0109/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2207010413 C) 2207080400
E) RWY 17/35 CLSD)
runway 17/35 closed
ZMUBдугаар : C0108/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-01 03:02
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-01 07:00 EST
- 2 days ago -
NOTAM-ын шалгах хуудас
CHECKLIST YEAR=2022 0080 0089 0092 0093 0102 0106 0107 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 07/22 WEF 11 AUG 2022 AIP AMDT: 05/22 02 JUN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT07-22 WEF 11 AUG 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: C02/20 C01/22.
010302 ZMUBYNYX
(C0108/22 NOTAMR C0090/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2207010302 C) 2208010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0080 0089 0092 0093 0102 0106 0107 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 07/22 WEF 11 AUG 2022 AIP AMDT: 05/22 02 JUN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT07-22 WEF 11 AUG 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: C02/20 C01/22.)
CHECKLIST YEAR=2022 0080 0089 0092 0093 0102 0106 0107 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 07/22 effective from 11 august 2022 aeronautical information publication AMDT: 05/22 02 june 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT07-22 effective from 11 august 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: NIL aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES C: C02/20 C01/22.
ZMUBдугаар : A0325/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-01 02:59
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-01 07:00 EST
- 2 days ago -
NOTAM-ын шалгах хуудас
CHECKLIST YEAR=2022 0197 0199 0215 0229 0271 0276 0278 0319 0323 0324 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 07/22 WEF 11 AUG 2022 AIP AMDT: 05/22 02 JUN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT07-22 WEF 11 AUG 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: A04/17 A03/20 A06/20 A01/21 A03/21.
010259 ZMUBYNYX
(A0325/22 NOTAMR A0273/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2207010259 C) 2208010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0197 0199 0215 0229 0271 0276 0278 0319 0323 0324 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 07/22 WEF 11 AUG 2022 AIP AMDT: 05/22 02 JUN 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT07-22 WEF 11 AUG 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: A04/17 A03/20 A06/20 A01/21 A03/21. )
CHECKLIST YEAR=2022 0197 0199 0215 0229 0271 0276 0278 0319 0323 0324 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 07/22 effective from 11 august 2022 aeronautical information publication AMDT: 05/22 02 june 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT07-22 effective from 11 august 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: NIL aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES A: A04/17 A03/20 A06/20 A01/21 A03/21.
ZMKDдугаар : A0323/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-20 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 days ago -
Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх нислэгийн журмууд хүчингүй болгов
FLW IAP WITHDRAWN: -NDB RWY 34 ACFT CAT A/B -NDB RWY 34 ACFT CAT C/D REF AIP MONGOLIA ZMKD AD 2.24
300630 ZMUBYNYX
(A0323/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QPIAW/I /NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2207200000 C) PERM
E) FLW IAP WITHDRAWN: -NDB RWY 34 ACFT CAT A/B -NDB RWY 34 ACFT CAT C/D REF AIP MONGOLIA ZMKD AD 2.24)
follow instrument approach procedure WITHDRAWN: -NDB runway 34 aircraft category A/B -NDB runway 34 aircraft category C/D reference to aeronautical information publication MONGOLIA ZMKD aerodrome 2.24
ZMUGдугаар : C0107/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 days ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 NOV 2024. REF AIP MONGOLIA AD 1.5
300612 ZMUBYNYX
(C0107/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2206301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 NOV 2024. REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 november 2024. reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMKBдугаар : C0106/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-28 23:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-29 00:01
- 4 days ago -
ХБЗ 16 талын PAPI нислэгт ашиглахгүй.
PAPI FOR RWY 16 U/S.
282353 ZMUBYNYX
(C0106/22 NOTAMR C0052/22
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2206282353 C) 2209290001
E) PAPI FOR RWY 16 U/S.)
precision approach path indicator FOR runway 16 U/S.
ZMBNдугаар : C0093/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-09 03:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:00
- 3 weeks ago -
Апрон дээр хөөрөлтийн дээд жин нь 5700кг болон түүнээс дээш жинтэй агаарын хөлөг хүлээж авахгүй.
APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
090317 ZMUBYNYX
(C0093/22 NOTAMR C0086/22
Q) ZMUB/QMNLT/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2206090317 C) 2208090800
E) APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.)
apron limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
ZMBNдугаар : C0092/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-09 03:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:00
- 3 weeks ago -
ЯЗ дээр хөөрөлтийн дээд жин нь 5700кг болон түүнээс дээш жинтэй агаарын хөлөг хүлээж авахгүй.
TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
090316 ZMUBYNYX
(C0092/22 NOTAMR C0085/22
Q) ZMUB/QMXLT/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2206090316 C) 2208090800
E) TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.)
taxiway limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE.
ZMKDдугаар : A0278/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-09 02:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-08 08:00
- 3 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5км радиуст газрын гадаргаас дээш 3000м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP
090245 ZMUBYNYX
(A0278/22 NOTAMR A0277/22
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/148/4757N09137E003
A) ZMKD B) 2206090245 C) 2208080800
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP
F) GND G) 3000M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRE aerodrome reference point
ZMULдугаар : A0276/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-06 12:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-06 12:30
- 4 weeks ago -
Аэродром орчимд 5км радиусд газрын гадаргаас 300м-ын өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485938N0895524E.
061227 ZMUBYNYX
(A0276/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/068/4859N08955E003
A) ZMUL B) 2206061230 C) 2207061230
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485938N0895524E.
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485938N0895524E.
ZMUBдугаар : A0271/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-14 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-27 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Аэродромын саадууд шинэчлэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/22 WEF 14 JUL 2022 UPDATE TO AD OBST
020926 ZMUBYNYX
(A0271/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /AE/000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2207140000 C) 2207272359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/22 WEF 14 JUL 2022 UPDATE TO AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/22 effective from 14 july 2022 UPDATE to aerodrome obstacle
ZMTTдугаар : C0089/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-31 12:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-30 16:00
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5
311236 ZMUBYNYX
(C0089/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2205311235 C) 2208301600
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2022. reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0229/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-11 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-10 10:00
- 2 months ago -
Улаанбаатар хотын голуудын ай сав газарт өндрийн тоон загвар гаргах зорилготой газрын гадаргаас дээш 150м хүртэл өндөрт, алсын удирдлагатай агаарын хөлөг /дрон/-өөр нислэг үйлдэнэ.
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M DIST 53 DEGREES FM ZMUB ARP.
101124 ZMUBYNYX
(A0229/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/147/4754N10655E004
A) ZMUB B) 2205110100 C) 2207101000
D) 0100-1000
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M DIST 53 DEGREES FM ZMUB ARP.
F) GND G) 150M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA: 475412N1065951E-475415N1065823E-475425N1065824E-475428N1065600E-47535 4N1065558E-475354N1065510E-475303N1065509E-475304N1065338E-475322N106 5339E-475323N1065247E-475324N1065148E-475426N1065151E-475426N1065258E -475622N1065300E-475620N1065456E-475553N1065455E-475553N1065653E-4755 48N1065653E-475546N1065940E-475521N1065940E-475521N1065954E-475412N10 65951E WT: 8.37KG MARK: MATRICE 300 RTK DIRECTION: 8900M distance 53 DEGREES from ZMUB ARP.
ZMBSдугаар : C0080/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-08 07:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-08 07:00
- 2 months ago -
Цаг уурын автомат станцын баталгаажуулалтын ажил хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
080631 ZMUBYNYX
(C0080/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2205080700 C) 2208080700
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0215/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-04 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-04 13:00
- 2 months ago -
Аэродромын үйл ажиллагааны цагийн хуваарь өөрчлөгдсөн.
AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2100-1300.
041100 ZMUBYNYX
(A0215/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2205042100 C) 2208041300
E) AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2100-1300.)
aerodrome OPERATION HOURS CHANGED to 2100-1300.
ZMUBдугаар : A0199/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-30 16:18
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-31 23:59
- 2 months ago -
Чиглүүлэх радио дохиологч DA 520KHZ ажилгүй.
ULAANBAATAR NDB DA 520KHZ U/S.
301619 ZMUBYNYX
(A0199/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAS/IV/BO /A /000/999/4752N10643E025
A) ZMUB B) 2204301618 C) 2207312359
E) ULAANBAATAR NDB DA 520KHZ U/S.)
ULAANBAATAR non-directional radio beacon decision altitude 520KHZ U/S.
ZMUBдугаар : A0197/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-04-30 16:05
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-07-31 23:59
- 2 months ago -
Холын маркер ажилгүй.
ILS OM RWY14 U/S.
301605 ZMUBYNYX
(A0197/22 NOTAMR A0040/22
Q) ZMUB/QIOAS/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2204301605 C) 2207312359
E) ILS OM RWY14 U/S.)
instrument landing system outer marker RWY14 U/S.
Түүхий NOTAM