NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0071/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-22 00:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-22 04:00
- 9 hours ago -
474808N1064735E-474901N1064715E-4 74957N1064847E-474850N1065239E солбицолд хүнгүй агаарыг хөлөг хөөргөнө.
UA (DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 474808N1064735E-474901N1064715E-474957N1064847E-474850N1065239E-47480 8N1064735E. DIRECTION:4KM FM ZMUB ARP 140 DEG WT:720GRAM MARK:DJI AIR 3
210315 ZMUBYNYX
(A0071/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/152/4749N10650E001
A) ZMUB B) 2402220001 C) 2402220400
E) UA (DRONE) WILL TAKE PLACE WI AREA: 474808N1064735E-474901N1064715E-474957N1064847E-474850N1065239E-47480 8N1064735E. DIRECTION:4KM FM ZMUB ARP 140 DEG WT:720GRAM MARK:DJI AIR 3.
F) GND G) 300M AGL)
unmanned aircraft (DRONE) WILL TAKE PLACE within AREA: 474808N1064735E-474901N1064715E-474957N1064847E-474850N1065239E-47480 8N1064735E. DIRECTION:4KM from ZMUB aerodrome reference point 140 degrees WT:720GRAM MARK:DJI AIR 3
ZMATдугаар : C0031/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-20 08:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-03-22 02:00
- 1 day ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 1 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100 метр-ийн өндөрт жижиг шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1KM RADIUS CENTRED ON ARP
200753 ZMUBYNYX
(C0031/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/077/4623N09613E001
A) ZMAT B) 2402200830 C) 2403220200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMUBдугаар : A0068/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-21 13:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-21 14:00
- 1 day ago -
Аэродром нээлттэй.
AD AVBL.
200640 ZMUBYNYX
(A0068/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2402211300 C) 2402211400
E) AD AVBL.)
aerodrome AVBL.
ZMKBдугаар : C0026/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-15 00:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-22 00:01
- 7 days ago -
Aэродромын хяналтын цэгээс 15км радиуст газрын гадаргаас дээш 30м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 15KM RADIUS CENTRED ON ARP
141256 ZMUBYNYX
(C0026/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/041/4309N10651E009
A) ZMKB B) 2402150001 C) 2402220001
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 15KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 30M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 15KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMUBдугаар : A0046/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-03-21 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-04-03 23:59
- 2 weeks ago -
2024.03.21-ны өдөр AIRAC өөрчлөлт хэвлэн гаргахгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 21 MAR 2024: NIL
080229 ZMUBYNYX
(A0046/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2403210000 C) 2404032359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 21 MAR 2024: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 21 march 2024: NIL
ZMUBдугаар : A0039/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-01 23:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-02-29 10:30
- 3 weeks ago -
4751N10644E цэгт төвтэй 1км радиуст газрын гадаргаас дээш 8-120 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1KM RADIUS CENTRED ON 475140N1064423E TYPE OF BIRDS WEIGHT (GRAM) BODY LENGTH(CM) FLOCK SIZE CARRION CROW 370-570 50-51 40-60 DAURIAN JACKDAW 110-275 34-36 600-630 ROOK 310-500 44-46 150-17
011059 ZMUBYNYX
(A0039/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /044/048/4751N10644E001
A) ZMUB B) 2402012300 C) 2402291030
D) DAILY 2300-0030 0900-1030
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1KM RADIUS CENTRED ON 475140N1064423E TYPE OF BIRDS WEIGHT (GRAM) BODY LENGTH(CM) FLOCK SIZE CARRION CROW 370-570 50-51 40-60 DAURIAN JACKDAW 110-275 34-36 600-630 ROOK 310-500 44-46 150-170
F) 8M AGL G) 120M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1KM RADIUS CENTRED ON 475140N1064423E TYPE OF BIRDS WEIGHT (GRAM) BODY LENGTH(CM) FLOCK SIZE CARRION CROW 370-570 50-51 40-60 DAURIAN JACKDAW 110-275 34-36 600-630 ROOK 310-500 44-46 150-17
ZMUBдугаар : A0035/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-01 03:09
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-03-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
Checklist
CHECKLIST YEAR=2023 0810 0811 0891 0923 0924 YEAR=2024 0013 0031 0032 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 WEF 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21 AIP DATA SET: AIPZM24: 03 JAN 24 AMDBZM24: 03 JAN 24 IFPZM24: 03 JAN 24
010309 ZMUBYNYX
(A0035/24 NOTAMR A0034/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2402010309 C) 2403010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0810 0811 0891 0923 0924 YEAR=2024 0013 0031 0032 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 WEF 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21 AIP DATA SET: AIPZM24: 03 JAN 24 AMDBZM24: 03 JAN 24 IFPZM24: 03 JAN 24 ))
CHECKLIST YEAR=2023 0810 0811 0891 0923 0924 YEAR=2024 0013 0031 0032 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/24 effective from 25 january 2024 aeronautical information publication AMDT: 01/24 11 january 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM24: 03 january 24 AMDBZM24: 03 january 24 IFPZM24: 03 january 24
ZMUBдугаар : C0021/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-01 03:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-03-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
Checklist
CHECKLIST YEAR=2023 0311 0312 YEAR=2024 0008 0013 0016 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 WEF 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23 AIP DATA SET: AIPZM24: 03 JAN 24 AMDBZM24: 03 JAN 24 IFPZM24: 03 JAN 24
010310 ZMUBYNYX
(C0021/24 NOTAMR C0002/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2402010310 C) 2403010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0311 0312 YEAR=2024 0008 0013 0016 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 WEF 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23 AIP DATA SET: AIPZM24: 03 JAN 24 AMDBZM24: 03 JAN 24 IFPZM24: 03 JAN 24 ))
CHECKLIST YEAR=2023 0311 0312 YEAR=2024 0008 0013 0016 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/24 effective from 25 january 2024 aeronautical information publication AMDT: 01/24 11 january 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM24: 03 january 24 AMDBZM24: 03 january 24 IFPZM24: 03 january 24
ZMUBдугаар : A0032/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-22 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-03-06 23:59
- 3 weeks ago -
2024.02.22-ны өдөр AIRAC өөрчлөлт хэвлэн гаргахгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 22 FEB 2024: NIL
010216 ZMUBYNYX
(A0032/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2402220000 C) 2403062359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 22 FEB 2024: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 22 february 2024: NIL
ZMBSдугаар : C0013/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-01-19 09:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-04-15 09:00
- 1 month ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
190915 ZMUBYNYX
(C0013/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2401190914 C) 2404150900
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
Түүхий NOTAM