NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0651/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:42
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:52
- 8 hours ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC
180833 ZMUBYNYX
(A0651/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2109201342 C) 2109201352
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT procedure
ZMCKдугаар : A0650/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:42
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:52
- 8 hours ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC
180833 ZMUBYNYX
(A0650/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2109201342 C) 2109201352
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT procedure
ZMCDдугаар : A0649/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:32
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:39
- 8 hours ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC
180832 ZMUBYNYX
(A0649/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2109201332 C) 2109201339
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT procedure
ZMMNдугаар : C0245/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:39
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:53
- 8 hours ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC
180831 ZMUBYNYX
(C0245/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2109201339 C) 2109201353
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT procedure
ZMATдугаар : C0244/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:39
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-20 13:53
- 8 hours ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC
180830 ZMUBYNYX
(C0244/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2109201339 C) 2109201353
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT procedure
ZMUBдугаар : A0648/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:56
- 1 day ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
170828 ZMUBYNYX
(A0648/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2109191346 C) 2109191356
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMKDдугаар : A0647/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:48
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:54
- 1 day ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
170827 ZMUBYNYX
(A0647/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2109191348 C) 2109191354
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMCKдугаар : A0646/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:56
- 1 day ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
170826 ZMUBYNYX
(A0646/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2109191346 C) 2109191356
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMCDдугаар : A0645/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:36
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:43
- 1 day ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
170826 ZMUBYNYX
(A0645/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2109191336 C) 2109191343
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMMNдугаар : C0243/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:43
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:58
- 1 day ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
170825 ZMUBYNYX
(C0243/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2109191343 C) 2109191358
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMATдугаар : C0242/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:43
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-19 13:57
- 1 day ago -
GPS RAIM тасалдал үүснэ.
GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.
170824 ZMUBYNYX
(C0242/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QGAAU/I /NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2109191343 C) 2109191357
E) GPS RAIM NOT AVBL FOR FLT PROC.)
global positioning system receiver autonomous integrity monitoring NOT available FOR FLT PROC.
ZMUBдугаар : A0640/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-04 05:00
- 2 days ago -
Дараах агаарын замын хэсэг газрын гадаргаас дээш 9500м (AMSL) хүртэл хаалттай: 1.V11 SERGELEN(SER)-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER)-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER)-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER)-KABOZ
FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD: 1.V11 SERGELEN(SER-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER-KABOZ
160637 ZMUBYNYX
(A0640/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QARLC/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2110020200 C) 2110040500
D) OCT 02 0200-0400 04 0230-0500
E) FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD: 1.V11 SERGELEN(SER)-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER)-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER)-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER)-KABOZ)
follow SEGMENT OF air traffic services route CLSD: 1.V11 SERGELEN(SER-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER-KABOZ
ZMUBдугаар : A0637/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-04 05:00
- 2 days ago -
Дараах агаарын замын хэсэг газрын гадаргаас дээш 9500м (MSL) хүртэл хаалттай: 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD AT 9500M AMSL AND BELOW: 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
160541 ZMUBYNYX
(A0637/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QARLC/IV/NBO/E /000/312/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2110020200 C) 2110040500
D) OCT 02 0200-0400 04 0230-0500
E) FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD AT 9500M AMSL AND BELOW: 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
F) GND G) 9500M AMSL)
follow SEGMENT OF air traffic services route closed AT 9500M above mean sea level AND BELOW: 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
ZMUBдугаар : A0633/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-04 05:00
- 3 days ago -
Дараах координатуудаар хүрээлэгдсэн бүсэд газрын гадаргаас дээш 8000 м -ийн өндөрт буудлага хийнэ. 473250N1064710E-473546N1065805E-473225N1071201E-472809N1071646E-472224N1071910E-471338N1071919E- 471320N1070210E-471325N1064809E-471853N1064902E-472705N1064841E-473250N1064710E
GUN FRNG WILL TAKE PLACE WI AREA 473250N1064710E-473546N1065805E-473225N1071201E-472809N1071646E-47222 4N1071910E-471338N1071919E-471320N1070210E-471325N1064809E-471853N106 4902E-472705N1064841E-473250N1064710E
151357 ZMUBYNYX
(A0633/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QWMLW/IV/BO /W /000/999/4724N10703E016
A) ZMUB B) 2110020200 C) 2110040500
D) 02 0200-0400 04 0230-0500
E) GUN FRNG WILL TAKE PLACE WI AREA 473250N1064710E-473546N1065805E-473225N1071201E-472809N1071646E-47222 4N1071910E-471338N1071919E-471320N1070210E-471325N1064809E-471853N106 4902E-472705N1064841E-473250N1064710E
F) GND G) 8000M AGL)
GUN firing WILL TAKE PLACE within AREA 473250N1064710E-473546N1065805E-473225N1071201E-472809N1071646E-47222 4N1071910E-471338N1071919E-471320N1070210E-471325N1064809E-471853N106 4902E-472705N1064841E-473250N1064710E
ZMMGдугаар : C0237/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-15 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-22 02:00
- 4 days ago -
Перрон хаалттай.
APRON CLSD
150105 ZMUBYNYX
(C0237/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNLC/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2109150200 C) 2109220200
E) APRON CLSD)
APRON closed
ZMUBдугаар : A0619/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-15 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-29 06:00
- 4 days ago -
Дараах агаарын замын хэсэг газрын гадаргаас дээш 9500м (MSL) хүртэл хаалттай. 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD AT 9500M AMSL AND BELOW: 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
140840 ZMUBYNYX
(A0619/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QARLC/IV/NBO/E /000/312/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2109150400 C) 2109290600
D) 15 0400-0700 17 0500-0800 23 0400-0600 27 0400-0600 29 0400-0600
E) FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD AT 9500M AMSL AND BELOW: 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
F) GND G) 9500M AMSL)
follow SEGMENT OF air traffic services route closed AT 9500M above mean sea level AND BELOW: 1.A575 ULAANBAATAR (UDA)-ANIKU 2.V674 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 3.Z156 ULAANBAATAR (UDA)-LIMAR 4.B339 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT 5.Y345 ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT
ZMUBдугаар : A0618/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-15 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-29 06:00
- 4 days ago -
Дараах агаарын замын хэсгүүд хаалттай. 1.V11 SERGELEN(SER)-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER)-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER)-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER)-KABOZ
FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD 1.V11 SERGELEN(SER-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER-KABOZ
140736 ZMUBYNYX
(A0618/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QARLC/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2109150400 C) 2109290600
D) 15 0400-0700 17 0500-0800 23 0400-0600 27 0400-0600 29 0400-0600
E) FLW SEGMENT OF ATS RTE CLSD 1.V11 SERGELEN(SER)-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER)-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER)-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER)-KABOZ)
follow SEGMENT OF air traffic services route closed 1.V11 SERGELEN(SER-SANOT 2.V13 SERGELEN(SER-POMAZ 3.H8 SERGELEN(SER-TANAN 4.H20 SERGELEN(SER-KABOZ
ZMUHдугаар : C0233/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-14 00:04
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-14 23:59
- 5 days ago -
ХБЗ 06/24 хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 06/24 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF
140003 ZMUBYNYX
(C0233/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2109140004 C) 2110142359
E) RWY 06/24 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)
runway 06/24 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND take-off
ZMUBдугаар : A0617/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-15 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-29 06:00
- 5 days ago -
Дараах координатуудаар хүрээлэгдсэн бүсэд газрын гадаргаас дээш 8000 м -ийн өндөрт буудлага хийнэ. 473250N1064710E-473546N1065805E- 473225N1071201E-472809N1071646E-472224N1071910E-471338N1071919E- 471320N1070210E-471325N1064809E-471853N1064902E-472705N1064841E-473250N1064710E
GUN FRNG WILL TAKE PLACE WI AREA 473250N1064710E-473546N1065805E- 473225N1071201E-472809N1071646E-472224N1071910E-471338N1071919E- 471320N1070210E-471325N1064809E-471853N1064902E-472705N1064841E-47325 0N1064710E
131102 ZMUBYNYX
(A0617/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QWMLW/IV/BO /W /000/999/4724N10703E016
A) ZMUB B) 2109150400 C) 2109290600
D) 15 0400-0700 17 0500-0800 23 0400-0600 27 0400-0600 29 0400-0600
E) GUN FRNG WILL TAKE PLACE WI AREA 473250N1064710E-473546N1065805E- 473225N1071201E-472809N1071646E-472224N1071910E-471338N1071919E- 471320N1070210E-471325N1064809E-471853N1064902E-472705N1064841E-47325 0N1064710E
F) GND G) 8000M AGL)
GUN firing WILL TAKE PLACE within AREA 473250N1064710E-473546N1065805E- 473225N1071201E-472809N1071646E-472224N1071910E-471338N1071919E- 471320N1070210E-471325N1064809E-471853N1064902E-472705N1064841E-47325 0N1064710E
ZMATдугаар : C0205/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-06 11:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-08 04:00
- 2 weeks ago -
ХБЗ 28 талын босгоноос 0-1500м зайд үргэлжилсэн байдалтай ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас зүүн гар талд 15-25м зайд үерийн улмаас том чулуу гарч ирж эвдрэл үүссэн тул буулт хөөрөлтөд анхаарна уу
DEFECT OCCURRED IN AREA 0-1500M BEYOND THR 28, 15-25M SOUTH OF RWY CENTERLINE DUE TO FLOOD.
061114 ZMUBYNYX
(C0205/21 NOTAMR C0150/21
Q) ZMUB/QMWXX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2109061114 C) 2110080400
E) DEFECT OCCURRED IN AREA 0-1500M BEYOND THR 28, 15-25M SOUTH OF RWY CENTERLINE DUE TO FLOOD.)
DEFECT OCCURRED IN AREA 0-1500M BEYOND threshold 28, 15-25M SOUTH OF runway CENTERLINE DUE to FLOOD.
ZMUBдугаар : C0201/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-06 04:32
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0096 0103 0116 0138 0150 0182 0183 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES C : 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21.
060432 ZMUBYNYX
(C0201/21 NOTAMR C0184/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2109060432 C) 2110010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0096 0103 0116 0138 0150 0182 0183 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES C) : 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21.)
CHECKLIST YEAR=2021 0096 0103 0116 0138 0150 0182 0183 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication supplement : 01/21 PUBLICATION DATE 29 july 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication amendment : 06/21 PUBLICATION DATE 26 august 2021 AIC(SERIES C : 01/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 august 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21.
ZMATдугаар : C0194/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-03 09:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-08 04:00
- 2 weeks ago -
ЯЗ-1 үерийн улмаас эвдрэл үүссэн тул хаалттай.
TWY 1 CLSD.
030845 ZMUBYNYX
(C0194/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2109030900 C) 2110080400
E) TWY 1 CLSD.)
taxiway 1 CLSD.
ZMUBдугаар : A0543/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-02 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-30 11:00
- 2 weeks ago -
Хөөрөлт буултын чиглэл дагуу 475155N1064403E цэгт төвтэй 1.5км радиуст газрын гадаргаас дээш 250метр өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1.5KM RADIUS CENTRED ON 475155N1064403E
011819 ZMUBYNYX
(A0543/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4751N10644E001
A) ZMUB B) 2109020200 C) 2109301100
D) DAILY 0200-1100
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1.5KM RADIUS CENTRED ON 475155N1064403E
F) GND G) 250M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1.5KM RADIUS CENTRED ON 475155N1064403E
ZMUBдугаар : A0530/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-01 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0293 0403 0415 0490 0515 0516 0517 0518 0519 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES A : 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21.
010400 ZMUBYNYX
(A0530/21 NOTAMR A0416/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2109010400 C) 2110010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0293 0403 0415 0490 0515 0516 0517 0518 0519 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES A) : 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21.)
CHECKLIST YEAR=2021 0293 0403 0415 0490 0515 0516 0517 0518 0519 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication supplement : 01/21 PUBLICATION DATE 29 july 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication amendment : 06/21 PUBLICATION DATE 26 august 2021 AIC(SERIES A : 03/21 PUBLICATION DATE 16 april 2021 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 august 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21.
ZMCDдугаар : A0529/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-01 00:54
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-30 23:59
- 3 weeks ago -
ZMCD: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй. Зөвхөн нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
APP NOT AVBL.
010054 ZMUBYNYX
(A0529/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2109010054 C) 2109302359
E) APP NOT AVBL.)
approach control NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0528/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-31 23:34
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-30 00:00
- 3 weeks ago -
Агаарын хөлөгт онцгой нөхцөл байдал үүссэн, зайлшгүй буулт хийх тохиолдолд 24 цагаар аэродромыг ашиглана.
AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.
312334 ZMUBYNYX
(A0528/21 NOTAMR A0402/21
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2108312334 C) 2109300000
E) AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.)
aerodrome available FOR EMERGENCY LANDING.
ZMATдугаар : C0183/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
311001 ZMUBYNYX
(C0183/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2108311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5))
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 april 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMDNдугаар : C0182/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
310955 ZMUBYNYX
(C0182/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2108311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0490/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-09 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-06 23:59
- 3 weeks ago -
2021.10.07-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC-ын тогтолцоогоор зарлагдах мэдээлэл байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 07 OCT 2021: NIL
260204 ZMUBYNYX
(A0490/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2109090000 C) 2110062359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 07 OCT 2021: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 07 october 2021: NIL
ZMATдугаар : C0138/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-23 07:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-24 04:00
- 4 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
230657 ZMUBYNYX
(C0138/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E002
A) ZMAT B) 2108230700 C) 2109240400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMUHдугаар : C0116/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-19 02:59
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-20 02:00
- 1 month ago -
Гэрэл суултын систем ажиллахгүй.
LDG AREA LGT FAC U/S
190259 ZMUBYNYX
(C0116/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QLRAS/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2108190259 C) 2109200200
E) LDG AREA LGT FAC U/S)
landing AREA lighting facilities unserviceable
ZMUBдугаар : A0293/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
- 3 months ago -
Монгол Улсын агаарын зайд ADS-B-ийг НХҮ-ний ажиглалтын зайчлалд 2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 0000 UTC цагаас эхлэн ашиглана. AIRAC AIP SUP 01/18 -ын 2.3 хэсэгт ашиглаж эхлэх хугацааг өөрчлөв.
REF AIRAC AIP SUP 01/18 ADS-B IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 NOV 2021 AT 0000 UTC, ADS-B WILL BE USED TO PROVIDE ATS SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF ADS-B EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.
071508 ZMUBYNYX
(A0293/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QCBXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2106170000 C) 2111040000
E) REF AIRAC AIP SUP 01/18 ADS-B IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 NOV 2021 AT 0000 UTC, ADS-B WILL BE USED TO PROVIDE ATS SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF ADS-B EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.)
reference to aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement 01/18 automatic dependent surveillance — broadcast IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 november 2021 AT 0000 UTC, automatic dependent surveillance — broadcast WILL BE USED to PROVIDE air traffic services SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF automatic dependent surveillance — broadcast EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.
Түүхий NOTAM