NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0240/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-05-09 11:10
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-05-31 16:00
- 17 hours ago -
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр ОУ-ын хуваарьт нислэгүүдийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
091110 ZMUBYNYX
(A0240/21 NOTAMR A0232/21
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2105091110 C) 2105311600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMUBдугаар : C0041/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-05-01 01:57
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-01 07:00
- 1 week ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0037 0040 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 02/21 PUBLICATION DATE 08 APR 2021 AIRAC AIP AMDT: 02/21 WEF 20 MAY 2021 AIC (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
010157 ZMUBYNYX
(C0041/21 NOTAMR C0036/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2105010157 C) 2106010700
E) CHECKLIST YEAR=2021 0037 0040 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 02/21 PUBLICATION DATE 08 APR 2021 AIRAC AIP AMDT: 02/21 WEF 20 MAY 2021 AIC (SERIES C): 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0037 0040 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 02/21 PUBLICATION DATE 08 april 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/21 effective from 20 may 2021 aeronautical information circular (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
ZMUBдугаар : A0220/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-05-01 01:52
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-01 07:00
- 1 week ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0164 0185 0189 0217 0218 0219 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 02/21 PUBLICATION DATE 08 APR 2021 AIRAC AIP AMDT: 02/21 WEF 20 MAY 2021 AIC (SERIES A: 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
010152 ZMUBYNYX
(A0220/21 NOTAMR A0165/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2105010152 C) 2106010700
E) CHECKLIST YEAR=2021 0164 0185 0189 0217 0218 0219 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 02/21 PUBLICATION DATE 08 APR 2021 AIRAC AIP AMDT: 02/21 WEF 20 MAY 2021 AIC (SERIES A): 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0164 0185 0189 0217 0218 0219 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 02/21 PUBLICATION DATE 08 april 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/21 effective from 20 may 2021 aeronautical information circular (SERIES A: 03/21 PUBLICATION DATE 16 april 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
ZMUBдугаар : A0217/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-30 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-05-31 13:00
- 1 week ago -
Хөөрөлт буултын чиглэл дагууд 475227.8N1064329.4Е цэгт төвтэй 2.6 км радиуст газрын гадаргаас дээш 300м-н өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2.6KM RADIUS CENTRED ON 475227N1064329E
301100 ZMUBYNYX
(A0217/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4752N10643E002
A) ZMUB B) 2104302100 C) 2105311300
D) DAILY 2100-2300 1100-1300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2.6KM RADIUS CENTRED ON 475227N1064329E
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2.6KM RADIUS CENTRED ON 475227N1064329E
ZMKBдугаар : C0040/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгасан
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 29 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
280600 ZMUBYNYX
(C0040/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2104291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 29 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 29 april 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMTTдугаар : C0037/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-14 08:39
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-15 10:00
- 4 weeks ago -
COVID-19 хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
140839 ZMUBYNYX
(C0037/21 NOTAMR C0009/21
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2104140839 C) 2107151000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMULдугаар : A0189/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-11 03:37
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-05-11 06:00
- 1 month ago -
Өлгий хотоос 485808N0895807E төвтэй хэвтээ чиглэлд 5км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээж 500 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
110337 ZMUBYNYX
(A0189/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4858N08958E003
A) ZMUL B) 2104110337 C) 2105110600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
ZMUBдугаар : A0185/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-05-20 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-02 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Бүс 2-ын саадууд шинэчлэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/21 WEF 20 MAY 2021 -UPDATES OF ZMUB AREA 2 OBST
090217 ZMUBYNYX
(A0185/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /AE/000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2105200000 C) 2106022359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/21 WEF 20 MAY 2021 -UPDATES OF ZMUB AREA 2 OBST )
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/21 effective from 20 may 2021 -UPDATES OF ZMUB AREA 2 obstacle
ZMKDдугаар : A0164/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-03-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021.09.30-ыг хүртэл сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
311314 ZMUBYNYX
(A0164/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2103311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 september 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
Түүхий NOTAM