NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0318/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-04 03:40
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 10 hours ago -
"Чингис хаан" ОУНБ-ын үйл ажиллагааг 2021.07.04-ний өдрөөс эхлүүлэхтэй холбогдуулан "Буянт-Ухаа" ОУНБ-ыг арилжааны нислэгт ашиглахгүй
COMMERCIAL FLIGHTS WILL NOT BE OPERATED AT THE BUYANT-UKHAA INTL AP.
170901 ZMUBYNYX
(A0318/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107040340 C) PERM
E) COMMERCIAL FLIGHTS WILL NOT BE OPERATED AT THE BUYANT-UKHAA INTL AP.)
COMMERCIAL FLIGHTS WILL NOT BE OPERATED AT THE BUYANT-UKHAA international AP.
ZMCDдугаар : A0316/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 05:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-18 00:00
- 13 hours ago -
ХБЗ 12/30 хаалттай.
RWY 12/30 CLSD.
170512 ZMUBYNYX
(A0316/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2106170512 C) 2106180000
E) RWY 12/30 CLSD.)
runway 12/30 CLSD.
ZMUHдугаар : C0075/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-16 23:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-18 01:00
- 19 hours ago -
ХБЗ 06/24 нойтон тул хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 06/24 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
162353 ZMUBYNYX
(C0075/21 NOTAMR C0070/21
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2106162353 C) 2106180100
E) RWY 06/24 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 06/24 closed DUE to WET. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMBNдугаар : C0074/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-16 13:32
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 13:30
- 1 day ago -
Цаг уурын автомат станц ажиллахгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL
161332 ZMUBYNYX
(C0074/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2106161332 C) 2106301330
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT available
ZMCKдугаар : A0314/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 day ago -
2021.06.17- нд хүчинтэй болох AIRAC AIP AMDT 03/21 "Чингис хаан" ОУНБ-ын аэродромын зурагт Аэродромын мэдээллийн автомат үйлчилгээний давтамжийг 123.0MHz гэж алдаатай зарлагдсан байгааг ATIS 123.7MHz болгов.
ATIS FREQ 123.0MHZ TO BE READ AS 123.7MHZ REF AIP MONGOLIA AD 2.24 AERODROME CHART-ICAO EFF 17 JUN 2021
161115 ZMUBYNYX
(A0314/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QSAXX/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2106170000 C) PERM
E) ATIS FREQ 123.0MHZ TO BE READ AS 123.7MHZ REF AIP MONGOLIA AD 2.24 AERODROME CHART-ICAO EFF 17 JUN 2021)
automatic terminal information service frequency 123.0MHZ to BE READ AS 123.7MHZ reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.24 AERODROME CHART-ICAO EFF 17 june 2021
ZMBNдугаар : C0072/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-16 01:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 00:00
- 2 days ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD
160145 ZMUBYNYX
(C0072/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2106160145 C) 2106300000
E) AD CLSD)
aerodrome closed
ZMAHдугаар : C0069/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-15 09:51
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-18 08:00
- 2 days ago -
Хөөрч буух зурвас 14/32 нойтон тул хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 14/32 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
150951 ZMUBYNYX
(C0069/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2106150951 C) 2106180800
E) RWY 14/32 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 14/32 closed DUE to WET. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMUBдугаар : A0311/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-14 07:42
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 16:00
- 3 days ago -
УОК-ын шийдвэрээр ОУ-ын хуваарьт нислэгүүдийг түр зогсоов.
AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
140742 ZMUBYNYX
(A0311/21 NOTAMR A0308/21
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2106140742 C) 2106301600
E) AD CLSD FOR INTL SKED FLT DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed FOR international schedule FLT DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMULдугаар : A0305/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-11 03:01
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-11 06:00
- 7 days ago -
Өлгий хотоос 485808N0895807E цэгт төвтэй хэвтээ чиглэлт 5км-ын тойрог радиуст газрын гадаргаас дээш 500 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
110300 ZMUBYNYX
(A0305/21 NOTAMR A0248/21
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4858N08958E003
A) ZMUL B) 2106110301 C) 2107110600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
ZMUBдугаар : C0068/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-10 06:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-01 07:00 EST
- 1 week ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0037 0044 0051 0056 0064 0065 0066 0067 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 03/21 PUBLICATION DATE 06 MAY 2021 AIRAC AIP AMDT: 03/21 WEF 17 JUN 2021 AIC (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
100650 ZMUBYNYX
(C0068/21 NOTAMR C0054/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2106100650 C) 2107010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0037 0044 0051 0056 0064 0065 0066 0067 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 03/21 PUBLICATION DATE 06 MAY 2021 AIRAC AIP AMDT: 03/21 WEF 17 JUN 2021 AIC (SERIES C): 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0037 0044 0051 0056 0064 0065 0066 0067 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 03/21 PUBLICATION DATE 06 may 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 03/21 effective from 17 june 2021 aeronautical information circular (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
ZMUBдугаар : A0303/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-10 06:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-01 07:00 EST
- 1 week ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0248 0250 0251 0252 0253 0285 0289 0293 0298 0300 0302 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 03/21 PUBLICATION DATE 06 MAY 2021 AIRAC AIP AMDT: 03/21 WEF 17 JUN 2021 AIC (SERIES A: 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
100640 ZMUBYNYX
(A0303/21 NOTAMR A0282/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2106100640 C) 2107010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0248 0250 0251 0252 0253 0285 0289 0293 0298 0300 0302 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 03/21 PUBLICATION DATE 06 MAY 2021 AIRAC AIP AMDT: 03/21 WEF 17 JUN 2021 AIC (SERIES A): 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/18 WEF 21 JUN 2018 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/18 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0248 0250 0251 0252 0253 0285 0289 0293 0298 0300 0302 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 03/21 PUBLICATION DATE 06 may 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 03/21 effective from 17 june 2021 aeronautical information circular (SERIES A: 03/21 PUBLICATION DATE 16 april 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 effective from 21 june 2018 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET: IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 05/20, 06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/18 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
ZMUBдугаар : A0293/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
- 1 week ago -
Монгол Улсын агаарын зайд ADS-B-ийг НХҮ-ний ажиглалтын зайчлалд 2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 0000 UTC цагаас эхлэн ашиглана. AIRAC AIP SUP 01/18 -ын 2.3 хэсэгт ашиглаж эхлэх хугацааг өөрчлөв.
REF AIRAC AIP SUP 01/18 ADS-B IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 NOV 2021 AT 0000 UTC, ADS-B WILL BE USED TO PROVIDE ATS SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF ADS-B EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.
071508 ZMUBYNYX
(A0293/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QCBXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2106170000 C) 2111040000
E) REF AIRAC AIP SUP 01/18 ADS-B IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 NOV 2021 AT 0000 UTC, ADS-B WILL BE USED TO PROVIDE ATS SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF ADS-B EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.)
reference to aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement 01/18 automatic dependent surveillance — broadcast IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 november 2021 AT 0000 UTC, automatic dependent surveillance — broadcast WILL BE USED to PROVIDE air traffic services SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF automatic dependent surveillance — broadcast EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.
ZMULдугаар : A0289/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-15 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-28 23:59
- 2 weeks ago -
TRIGGER NOTAM-Аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO INFO OF AD OBST.
041512 ZMUBYNYX
(A0289/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2107150000 C) 2107282359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO INFO OF AD OBST.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/21 effective from 15 july 2021 CHANGED to information OF aerodrome OBST.
ZMDZдугаар : C0056/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-15 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-28 23:59
- 2 weeks ago -
TRIGGER NOTAM- ХБЗ-ын даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO BEARING STRENGTH INFO OF RWY.
041431 ZMUBYNYX
(C0056/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBTT/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2107150000 C) 2107282359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO BEARING STRENGTH INFO OF RWY.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/21 effective from 15 july 2021 CHANGED to BEARING STRENGTH information OF RWY.
ZMCKдугаар : A0285/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-04 03:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-17 23:59
- 2 weeks ago -
ZMCK: "Чингис хаан" ОУНБ-ын үйл ажиллагааг нээж байгаа тул Монгол улсын Улаанбаатар хот руу нисэн ирэх болон нисэн хөөрөх бүх арилжааны нислэгүүдийг "Чингис хаан" ОУНБ-д үйлдэнэ. AIP SUP 06/20 цуцлав.
CHINGGIS KHAAN INTL AP OPERATION WILL BE STARTED FROM 03:40 UTC 04 JUL 2021. ALL COMMERCIAL FLIGHTS ARRIVING TO AND DEPARTING FROM ULAANBAATAR CITY WILL BE OPERATED AT THE CHINGGIS KHAAN INTL AP. THEREFORE, AIP SUP 06/20 NO LONGER IN FORCE.
021457 ZMUBYNYX
(A0285/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2107040340 C) 2107172359
E) CHINGGIS KHAAN INTL AP OPERATION WILL BE STARTED FROM 03:40 UTC 04 JUL 2021. ALL COMMERCIAL FLIGHTS ARRIVING TO AND DEPARTING FROM ULAANBAATAR CITY WILL BE OPERATED AT THE CHINGGIS KHAAN INTL AP. THEREFORE, AIP SUP 06/20 NO LONGER IN FORCE.)
CHINGGIS KHAAN international airport OPERATION WILL BE STARTED FROM 03:40 coordinated Universal Time 04 july 2021. ALL COMMERCIAL FLIGHTS ARRIVING to AND DEPARTING FROM ULAANBAATAR CITY WILL BE OPERATED AT THE CHINGGIS KHAAN international AP. THEREFORE, aeronautical information publication supplement 06/20 no LONGER IN FORCE.
ZMMNдугаар : C0051/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-05-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
280326 ZMUBYNYX
(C0051/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2105301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 1600 UTC 30 NOV 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 1600 coordinated Universal Time 30 november 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMCKдугаар : A0253/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-Соронзон хазайлтын мэдээллийг шинэчилсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 UPDATES OF VAR INFO.
151255 ZMUBYNYX
(A0253/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2106170000 C) 2106302359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 UPDATES OF VAR INFO.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/21 effective from 17 june 2021 UPDATES OF visual-aural radio range INFO.
ZMUBдугаар : A0252/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Босгоны өндөр болон агаарын хөлгийн зогсоолуудын өндрийн утгууд өөрчлөгдсөн.Соронзон хазайлтын мэдээллийг шинэчилсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 -CHANGES TO THR 15 ELEV, AIRCRAFT STANDS ELEV (EGM-08 -UPDATES OF VAR INFO.
151252 ZMUBYNYX
(A0252/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2106170000 C) 2106302359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 -CHANGES TO THR 15 ELEV, AIRCRAFT STANDS ELEV (EGM-08) -UPDATES OF VAR INFO.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/21 effective from 17 june 2021 -CHANGES to threshold 15 ELEV, AIRCRAFT STANDS elevation (EGM-08 -UPDATES OF visual-aural radio range INFO.
ZMGTдугаар : C0044/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Овоот нисэх буудлын мэдээллүүд AIP-с хасагдсан.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 WITHDRAWAL OF OVOOT AD INFO FROM AIP.
151247 ZMUBYNYX
(C0044/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4300N10120E005
A) ZMGT B) 2106170000 C) 2106302359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 WITHDRAWAL OF OVOOT AD INFO FROM AIP.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/21 effective from 17 june 2021 WITHDRAWAL OF OVOOT aerodrome information FROM AIP.
ZMCKдугаар : A0251/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт нислэгийн журмууд нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 NEW STAR INSTL.
151244 ZMUBYNYX
(A0251/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPATT/I /BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2106170000 C) 2106302359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 NEW STAR INSTL.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/21 effective from 17 june 2021 NEW standard instrument arrival INSTL.
ZMCKдугаар : A0250/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-06-30 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM- Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт нислэгийн журмууд нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 NEW SID INSTL.
151242 ZMUBYNYX
(A0250/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2106170000 C) 2106302359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/21 WEF 17 JUN 2021 NEW SID INSTL.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/21 effective from 17 june 2021 NEW standard instrument departure INSTL.
ZMTTдугаар : C0037/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-04-14 08:39
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-15 10:00
- 2 months ago -
COVID-19 хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
140839 ZMUBYNYX
(C0037/21 NOTAMR C0009/21
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2104140839 C) 2107151000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
Түүхий NOTAM