NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMKDдугаар : A0335/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 4 days ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 MAY 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.
240710 ZMUBYNYX
(A0335/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2305291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 MAY 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 may 2028 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMUBдугаар : A0333/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-03 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-04 15:59
- 5 days ago -
Бурхан багшийн их дүйчин өдөр
PUBLIC HOLIDAY: LORD BUDDHA'S GREAT FESTIVAL DAY 04 JUN 2023.
240337 ZMUBYNYX
(A0333/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/M /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2306031600 C) 2306041559
E) PUBLIC HOLIDAY: LORD BUDDHA'S GREAT FESTIVAL DAY 04 JUN 2023.)
PUBLIC HOLIDAY: LORD BUDDHA'S GREAT FESTIVAL DAY 04 june 2023.
ZMCKдугаар : A0331/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-24 02:46
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-23 05:00
- 5 days ago -
Агаарын хөлгийн зогсоол 22, 23, 24, 25, 26, 27-д өргөтгөлийн ажил хийгдэж байгаа тул зөвхөн агаарын хөлгийн дохих ажилтны зааварчилгаагаар агаарын хөлгийг зогсоолд байршуулна.
ACFT STANDS 22,23,24,25,26 AND 27 ARE UNDERGOING EXPANSION, ACFT WILL BE PARKED ONLY ON THE INSTRUCTIONS OF THE ACFT MARSHALLER.
240246 ZMUBYNYX
(A0331/23 NOTAMR A0330/23
Q) ZMUB/QMPXX/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2305240246 C) 2306230500
E) ACFT STANDS 22,23,24,25,26 AND 27 ARE UNDERGOING EXPANSION, ACFT WILL BE PARKED ONLY ON THE INSTRUCTIONS OF THE ACFT MARSHALLER.
aircraft STANDS 22,23,24,25,26 AND 27 ARE UNDERGOING EXPANSION, aircraft WILL BE PARKED ONLY ON THE INSTRUCTIONS OF THE aircraft MARSHALLER.
ZMCKдугаар : A0327/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-23 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-23 05:00
- 5 days ago -
Агаарын хөлгийн зогсоол 28, 29 болон 30 хаалттай.
ACFT STAND 28, 29 AND 30 CLSD.
230444 ZMUBYNYX
(A0327/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMPLC/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2305230500 C) 2306230500
E) ACFT STAND 28, 29 AND 30 CLSD.)
aircraft STAND 28, 29 AND 30 CLSD.
ZMTTдугаар : C0120/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-12 06:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-08-01 16:00
- 2 weeks ago -
Aэродромын гэрчилгээг түдгэлзүүлэв.
AD CERTIFICATE SUSPENDED.
120614 ZMUBYNYX
(C0120/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2305120630 C) 2308011600
E) AD CERTIFICATE SUSPENDED.)
aerodrome CERTIFICATE SUSPENDED.
ZMBSдугаар : C0115/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-09 03:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-09 03:00
- 3 weeks ago -
Цаг уурын автомат станцын баталгаажуулалтын ажил хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй.
AWOS NOT AVBL.
090350 ZMUBYNYX
(C0115/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2305090350 C) 2306090300
E) AWOS NOT AVBL.)
automated weather observation system NOT AVBL.
ZMTLдугаар : C0114/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-08 02:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 02:30
- 3 weeks ago -
Цаг уурын бодит мэдээгээр үйлчлэхгүй.
METAR NOT AVBL
080140 ZMUBYNYX
(C0114/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2305080230 C) 2305310230
E) METAR NOT AVBL)
aerodrome routine meteorological report NOT available
ZMUBдугаар : A0290/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-06-15 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-28 23:59
- 3 weeks ago -
AIRAC-ын тогтолцоогоор хэвлэн нийтлэгдэх өөрчлөлт байхгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 15 JUN 2023:NIL.
050647 ZMUBYNYX
(A0290/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2306150000 C) 2306282359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 15 JUN 2023:NIL.)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 15 june 2023:NIL.
ZMTTдугаар : C0112/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-03 15:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-08-01 15:00
- 4 weeks ago -
Аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO MAINT.
030607 ZMUBYNYX
(C0112/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2305031500 C) 2308011500
E) AD CLSD DUE TO MAINT.)
aerodrome closed DUE to MAINT.
ZMMNдугаар : A0277/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-01 05:44
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 02:00
- 4 weeks ago -
Агаарын хөлгийн техникч /маршал/ үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
MARSHALLING SERVICE NOT AVBL
010544 ZMUBYNYX
(A0277/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2305010544 C) 2305310200
E) MARSHALLING SERVICE NOT AVBL)
MARSHALLING SERVICE NOT available
ZMUBдугаар : A0276/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-01 03:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0112 0195 0202 0206 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0229 0235 0241 0243 0255 0258 0273 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 01/23 09 MAR 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 JUL 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:NIL AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21
010330 ZMUBYNYX
(A0276/23 NOTAMR A0192/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2305010330 C) 2306010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0112 0195 0202 0206 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0229 0235 0241 0243 0255 0258 0273 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 01/23 09 MAR 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 JUL 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:NIL AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21 )
CHECKLIST YEAR=2023 0112 0195 0202 0206 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0229 0235 0241 0243 0255 0258 0273 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/23 effective from 18 may 2023 aeronautical information publication AMDT: 01/23 09 march 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 may 2023 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 january 2023 AMDBZMUB230102 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 january 2023 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 july 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 june 2020 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:NIL aeronautical information publication SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21
ZMUBдугаар : C0107/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-01 03:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-06-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2023 0043 0051 0058 0060 0064 0065 0073 0074 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0096 0101 0102 0103 0104 0105 0106 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 01/23 09 MAR 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 JUL 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:NIL AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C:02/22 01/23
010335 ZMUBYNYX
(C0107/23 NOTAMR C0075/23
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2305010335 C) 2306010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2023 0043 0051 0058 0060 0064 0065 0073 0074 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0096 0101 0102 0103 0104 0105 0106 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 02/23 WEF 18 MAY 2023 AIP AMDT: 01/23 09 MAR 2023 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 MAY 2023 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 JAN 2023 AMDBZMUB230102 02 JAN 2023 AMDBZMDZ230102 02 JAN 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 JAN 2023 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 JUL 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 JUN 2020 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:NIL AIP SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C:02/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2023 0043 0051 0058 0060 0064 0065 0073 0074 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0096 0101 0102 0103 0104 0105 0106 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 02/23 effective from 18 may 2023 aeronautical information publication AMDT: 01/23 09 march 2023 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-23 18 may 2023 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK230102 02 january 2023 AMDBZMUB230102 02 january 2023 AMDBZMDZ230102 02 january 2023 IFP DATA SET: IFPZM23 02 january 2023 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 14 july 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 18 june 2020 CHECKLIST aeronautical information publication SUP aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:NIL aeronautical information publication SUP:02/21 01/22 02/22 CHECKLIST AIC SERIES C:02/22 01/23
ZMULдугаар : A0273/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5
280819 ZMUBYNYX
(A0273/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2304291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2028 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 april 2028 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMKBдугаар : C0106/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-29 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5
280816 ZMUBYNYX
(C0106/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2304291600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 APR 2024 REF/AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 april 2024 REF/AIP MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMBUдугаар : C0105/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-28 01:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-28 01:00
- 1 month ago -
Сумалгаа хийхгүй
FUEL NOT AVBL.
280116 ZMUBYNYX
(C0105/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2304280116 C) 2307280100
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMKBдугаар : C0089/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071137 ZMUBYNYX
(C0089/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMUBдугаар : A0220/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS
071518 ZMUBYNYX
(A0220/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information aerodrome flight information service
ZMCKдугаар : A0219/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS
071514 ZMUBYNYX
(A0219/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information aerodrome flight information service
ZMKDдугаар : A0218/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(A0218/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMULдугаар : A0217/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(A0217/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMMNдугаар : A0216/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(A0216/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMCDдугаар : A0215/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(A0215/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMUGдугаар : C0094/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0094/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMUHдугаар : C0093/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0093/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMTTдугаар : C0092/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0092/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMTLдугаар : C0091/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0091/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMMGдугаар : C0090/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0090/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMDZдугаар : C0088/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0088/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4336N10422E005
A) ZMDZ B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMDNдугаар : C0087/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0087/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMBUдугаар : C0086/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0086/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4639N11317E005
A) ZMBU B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMBNдугаар : C0085/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0085/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMBHдугаар : C0084/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
071514 ZMUBYNYX
(C0084/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMATдугаар : C0083/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
(C0083/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMAHдугаар : C0082/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.
(C0082/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QSFTT/IV/BO /A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -CHANGES TO INFO AFIS.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -CHANGES to information AFIS.
ZMKBдугаар : C0081/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 - ADDN HIGHEST ELEV OF TDZ - CHANGES TO ACFT STAND ELEV.
(C0081/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRTT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 - ADDN HIGHEST ELEV OF TDZ - CHANGES TO ACFT STAND ELEV.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 - addition HIGHEST elevation OF TDZ - CHANGES to aircraft STAND ELEV.
ZMUBдугаар : A0214/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-05-18 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-05-31 23:59
- 2 months ago -
2023.05.18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT: TRIGGER NOTAM.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -WITHDRAWAL FIC-TUUL.
( A0214/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2305180000 C) 2305312359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 02/23 WEF 18 MAY 2023 -WITHDRAWAL FIC-TUUL.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 02/23 effective from 18 may 2023 -WITHDRAWAL FIC-TUUL.
ZMULдугаар : A0206/23
эхлэх хугацаа (UTC) : 2023-04-06 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-07-05 04:00
- 2 months ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5КМ радиуст газрын гадаргаас дээш 300М өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON AR
060400 ZMUBYNYX
(A0206/23 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/068/4859N08955E003
A) ZMUL B) 2304060400 C) 2307050400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP
F) GND G) 300M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON AR
Түүхий NOTAM