NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : C0034/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-03-01 03:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-04-01 07:00 EST
- 2 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0013 0031 0033 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
ZMUBYNYX 010330
(C0034/24 NOTAMR C0021/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2403010330 C) 2404010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0013 0031 0033 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23 )
CHECKLIST YEAR=2024 0013 0031 0033 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/24 25 january 2024 aeronautical information publication AMDT: 01/24 11 january 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES C: 01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0077/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-03-01 03:24
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-04-01 07:00 EST
- 2 days ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0032 0046 0075 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21
ZMUBYNYX 010324
(A0077/24 NOTAMR A0035/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2403010324 C) 2404010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0032 0046 0075 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 01/24 25 JAN 2024 AIP AMDT: 01/24 11 JAN 2024 CHECKLIST AIP SUP: AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21 )
CHECKLIST YEAR=2024 0032 0046 0075 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 01/24 25 january 2024 aeronautical information publication AMDT: 01/24 11 january 2024 CHECKLIST aeronautical information publication SUP: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP: 02/21 01/22 04/23 CHECKLIST AIC: SERIES A: 04/17 06/20 03/21
ZMTLдугаар : C0033/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-29 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-03-31 23:59
- 4 days ago -
METAR мэдээгээр хангахгүй.
METAR NOT AVBL.
280416 ZMUBYNYX
(C0033/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4844N09818E005
A) ZMTL B) 2402290000 C) 2403312359
E) METAR NOT AVBL.)
aerodrome routine meteorological report NOT AVBL.
ZMKDдугаар : A0075/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-26 03:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-05-26 03:00
- 6 days ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 2 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 800 метрийн өндөрт жижиг шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON ARP
260258 ZMUBYNYX
(A0075/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/076/4757N09138E005
A) ZMKD B) 2402260300 C) 2405260300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 800M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMATдугаар : C0031/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-20 08:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-03-22 02:00
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 1 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100 метр-ийн өндөрт жижиг шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1KM RADIUS CENTRED ON ARP
200753 ZMUBYNYX
(C0031/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/077/4623N09613E001
A) ZMAT B) 2402200830 C) 2403220200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMUBдугаар : A0046/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-03-21 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-04-03 23:59
- 3 weeks ago -
2024.03.21-ны өдөр AIRAC өөрчлөлт хэвлэн гаргахгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 21 MAR 2024: NIL
080229 ZMUBYNYX
(A0046/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2403210000 C) 2404032359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 21 MAR 2024: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 21 march 2024: NIL
ZMUBдугаар : A0032/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-02-22 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-03-06 23:59
- 1 month ago -
2024.02.22-ны өдөр AIRAC өөрчлөлт хэвлэн гаргахгүй.
AIRAC EFFECTIVE DATE 22 FEB 2024: NIL
010216 ZMUBYNYX
(A0032/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2402220000 C) 2403062359
E) AIRAC EFFECTIVE DATE 22 FEB 2024: NIL)
aeronautical information regulation and control EFFECTIVE DATE 22 february 2024: NIL
ZMBSдугаар : C0013/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-01-19 09:14
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-04-15 09:00
- 1 month ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
190915 ZMUBYNYX
(C0013/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2401190914 C) 2404150900
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
Түүхий NOTAM