NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMATдугаар : C0294/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-25 10:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-24 03:00
- 18 hours ago -
Алтай НБ-ын аэродромын хяналтын цэгээс 3км радиуст, 100м-ийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
250935 ZMUBYNYX
(C0294/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E002
A) ZMAT B) 2110251000 C) 2111240300
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMDZдугаар : C0293/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-25 02:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-05 00:00
- 1 day ago -
ХБЗ 11/29 засварын ажилтай тул хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг хүлээж авна.
RWY 11/29 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF
250217 ZMUBYNYX
(C0293/21 NOTAMR C0286/21
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2110250217 C) 2111050000
E) RWY 11/29 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)
runway 11/29 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND take-off
ZMUHдугаар : C0289/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-14 00:04
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-14 23:59
- 2 weeks ago -
ХБЗ 06/24 хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 06/24 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF
140005 ZMUBYNYX
(C0289/21 NOTAMR C0233/21
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2110140004 C) 2111142359
E) RWY 06/24 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)
runway 06/24 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND take-off
ZMDZдугаар : C0287/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-13 02:35
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
130235 ZMUBYNYX
(C0287/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2110130235 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 april 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMATдугаар : C0285/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-08 03:48
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-08 04:00
- 3 weeks ago -
ЯЗ 1 үерийн улмаас эвдрэл үүссэн тул хаалттай.
TWY 1 CLSD.
080348 ZMUBYNYX
(C0285/21 NOTAMR C0194/21
Q) ZMUB/QMXLC/IV/M /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2110080348 C) 2111080400
E) TWY 1 CLSD.)
taxiway 1 CLSD.
ZMATдугаар : C0284/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-08 03:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-08 04:00
- 3 weeks ago -
ХБЗ 10/28-ын 28 талын босгоноос 1500м зайд үргэлжилсэн байдалтай ХБЗ-ны тэнхлэгийн шугамаас зүүн гар талд 15-25м зайд үерийн улмаас том чулуу гарч эвдрэл үүссэн тул буулт хөөрөлтөд анхаарна уу.
DEFECT OCCURRED IN AREA 0-1500M BEYOND THR 28, 15-25M SOUTH OF RWY CENTERLINE DUE TO FLOOD.
080345 ZMUBYNYX
(C0284/21 NOTAMR C0205/21
Q) ZMUB/QMWXX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2110080345 C) 2111080400
E) DEFECT OCCURRED IN AREA 0-1500M BEYOND THR 28, 15-25M SOUTH OF RWY CENTERLINE DUE TO FLOOD.)
DEFECT OCCURRED IN AREA 0-1500M BEYOND threshold 28, 15-25M SOUTH OF runway CENTERLINE DUE to FLOOD.
ZMKBдугаар : C0283/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-06 03:55
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-31 00:01
- 3 weeks ago -
Аэродром хяналтын цэгээс 5км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP.
060355 ZMUBYNYX
(C0283/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E003
A) ZMKB B) 2110060355 C) 2110310001
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMCDдугаар : A0784/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ARP COORD AND SITE AT AD -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST
011431 ZMUBYNYX
(A0784/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ARP COORD AND SITE AT AD -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ARP coordinates AND SITE AT aerodrome -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle
ZMUGдугаар : C0282/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -APN STRENGTH -TWY STRENGTH -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST
011427 ZMUBYNYX
(C0282/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -APN STRENGTH -TWY STRENGTH -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -APN STRENGTH -TWY STRENGTH -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle
ZMTLдугаар : C0281/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -AREA3 OBST -ELEV OF ARP -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS -TWY WID,SFC AND STRENGTH FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST
011422 ZMUBYNYX
(C0281/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -AREA3 OBST -ELEV OF ARP -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS -TWY WID,SFC AND STRENGTH FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -AREA3 obstacle -ELEV OF aerodrome reference point -ALTIMETER CHECKPOINT elevation -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS -TWY WID,SFC AND STRENGTH follow information ADDN: -AREA2 obstacle
ZMMNдугаар : C0280/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS -ARP COORD AND SITE AT AD -APN STRENGTH -TWY STRENGTH FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST
011413 ZMUBYNYX
(C0280/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS -ARP COORD AND SITE AT AD -APN STRENGTH -TWY STRENGTH FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS -ARP coordinates AND SITE AT aerodrome -APN STRENGTH -TWY STRENGTH follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle
ZMHGдугаар : C0279/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF ARP -ARP COORD AND SITE AT AD FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV
011404 ZMUBYNYX
(C0279/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/5026N10008E005
A) ZMHG B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF ARP -ARP COORD AND SITE AT AD FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ELEV OF aerodrome reference point -ARP coordinates AND SITE AT aerodrome follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle -ALTIMETER CHECKPOINT elevation
ZMDZдугаар : C0278/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ARP COORD AND SITE AT AD -APN STRENGTH -TWY WID AND STRENGTH -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST
011352 ZMUBYNYX
(C0278/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ARP COORD AND SITE AT AD -APN STRENGTH -TWY WID AND STRENGTH -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ARP coordinates AND SITE AT aerodrome -APN STRENGTH -TWY width AND STRENGTH -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle
ZMBSдугаар : C0277/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -TWY STRENGTH -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST
011342 ZMUBYNYX
(C0277/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -TWY STRENGTH -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -TWY STRENGTH -ALTIMETER CHECKPOINT elevation follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle
ZMBNдугаар : C0276/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF ARP -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -ARP COORD AND SITE AT AD FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST
011333 ZMUBYNYX
(C0276/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF ARP -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -ARP COORD AND SITE AT AD FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ELEV OF aerodrome reference point -ALTIMETER CHECKPOINT elevation -ARP coordinates AND SITE AT aerodrome follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle
ZMATдугаар : C0275/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -AREA3 OBST -APN STRENGTH -TWY STRENGTH -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST
011326 ZMUBYNYX
(C0275/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -AREA3 OBST -APN STRENGTH -TWY STRENGTH -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -AREA3 obstacle -APN STRENGTH -TWY STRENGTH -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS follow information ADDN: -AREA2 obstacle
ZMAHдугаар : C0274/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-17 23:59
- 4 weeks ago -
Триггер NOTAM
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF ARP -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST
011314 ZMUBYNYX
(C0274/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2111040000 C) 2111172359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 06/21 WEF 04 NOV 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF ARP -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AREA2 OBST -AREA3 OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 06/21 effective from 04 november 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ELEV OF aerodrome reference point -ALTIMETER CHECKPOINT elevation -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS follow information ADDN: -AREA2 obstacle -AREA3 obstacle
ZMUBдугаар : C0272/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-01 02:15
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0194 0205 0233 0259 0269 0270 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 06/21 WEF 04 NOV 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES C : 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21.
010215 ZMUBYNYX
(C0272/21 NOTAMR C0271/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2110010215 C) 2111010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0194 0205 0233 0259 0269 0270 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 06/21 WEF 04 NOV 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES C) : 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21. )
CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0194 0205 0233 0259 0269 0270 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication supplement : 01/21 PUBLICATION DATE 29 july 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/21 effective from 04 november 2021 aeronautical information publication amendment : 06/21 PUBLICATION DATE 26 august 2021 AIC(SERIES C : 01/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 august 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21.
ZMUBдугаар : A0771/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-01 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-01 07:00 EST
- 4 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0293 0490 0743 0744 0745 0753 0755 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 06/21 WEF 04 NOV 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES A : 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21.
010200 ZMUBYNYX
(A0771/21 NOTAMR A0530/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2110010200 C) 2111010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0293 0490 0743 0744 0745 0753 0755 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP SUP : 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP SUP : 01/21 PUBLICATION DATE 29 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 06/21 WEF 04 NOV 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIC(SERIES A) : 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 AUG 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21. )
CHECKLIST YEAR=2021 0293 0490 0743 0744 0745 0753 0755 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement : 01/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication supplement : 01/21 PUBLICATION DATE 29 july 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 06/21 effective from 04 november 2021 aeronautical information publication amendment : 06/21 PUBLICATION DATE 26 august 2021 AIC(SERIES A : 03/21 PUBLICATION DATE 16 april 2021 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT06-21 PUB 26 august 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 07/20, 08/20, 01/21 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21.
ZMKDдугаар : A0770/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 4 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
301245 ZMUBYNYX
(A0770/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2109301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 september 2022 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0766/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-30 23:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-31 12:30
- 4 weeks ago -
475155NE1064403E цэгт төвтэй, 2 км радиуст газрын гадаргаас дээш 250метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 475155N1064403E
301045 ZMUBYNYX
(A0766/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4751N10644E002
A) ZMUB B) 2109302300 C) 2110311230
D) DAILY 2300-0230 1000-1230
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 475155N1064403E
F) GND G) 250M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON 475155N1064403E
ZMCDдугаар : A0759/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-30 01:16
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-31 23:59
- 4 weeks ago -
ZMCD: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй. Зөвхөн нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
APP NOT AVBL
300116 ZMUBYNYX
(A0759/21 NOTAMR A0529/21
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2109300116 C) 2110312359
E) APP NOT AVBL)
approach control NOT available
ZMUBдугаар : A0753/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-29 13:39
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-31 00:00
- 4 weeks ago -
Агаарын хөлөгт онцгой нөхцөл байдал үүссэн, зайлшгүй буулт хийх тохиолдолд 24 цагаар аэродромыг ашиглана.
AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.
291342 ZMUBYNYX
(A0753/21 NOTAMR A0528/21
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2109291339 C) 2110310000
E) AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.)
aerodrome available FOR EMERGENCY LANDING.
ZMATдугаар : C0183/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
311001 ZMUBYNYX
(C0183/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2108311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5))
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 april 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMDNдугаар : C0182/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
310955 ZMUBYNYX
(C0182/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2108311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
Түүхий NOTAM