NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0447/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-12 13:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-12 22:00
- 8 hours ago -
Аэродром шөнийн нислэгт нээлттэй.
AD AVBL NGT OPS.
121102 ZMUBYNYX
(A0447/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAN/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2208121300 C) 2208122200
E) AD AVBL NGT OPS.)
aerodrome available night OPS.
ZMCKдугаар : A0446/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-13 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-31 23:59
- 11 hours ago -
TS-1 шатахууны нөөц багассантай холбоотойгоор захиалгат нислэгүүдэд сумалгааг хязгаарлалтай хийж байна. Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл авахаас өмнө шатахууны захиалгыг урьдчилж өгнө.
FUEL(TS-1 LIMITED FOR CHARTER FLIGHTS DUE TO FUEL SHORTAGE. FUEL ORDERS MUST BE PLACED PRIOR TO OBTAINING PERMISSION FOR CHARTERED FLIGHTS.
120826 ZMUBYNYX
(A0446/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFULT/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2208130800 C) 2208312359
E) FUEL(TS-1) LIMITED FOR CHARTER FLIGHTS DUE TO FUEL SHORTAGE. FUEL ORDERS MUST BE PLACED PRIOR TO OBTAINING PERMISSION FOR CHARTERED FLIGHTS.)
FUEL(TS-1 LIMITED FOR CHARTER FLIGHTS DUE to FUEL SHORTAGE. FUEL ORDERS MUST BE PLACED PRIOR to OBTAINING PERMISSION FOR CHARTERED FLIGHTS.
ZMHHдугаар : C0181/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-12 00:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-13 16:00
- 18 hours ago -
ХБЗ 01/19 нойтон тул хаалттай. Апрон дээр нисдэг тэрэг хүлээж авна.
RWY 01/19 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
120035 ZMUBYNYX
(C0181/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4714N10249E005
A) ZMHH B) 2208120035 C) 2208131600
E) RWY 01/19 CLSD DUE TO WET. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF. )
runway 01/19 closed DUE to WET. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMBNдугаар : C0175/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 3 days ago -
Апрон дээр 5700кг болон түүнээс дээш агаарын хөлөг хүлээж авахгүй. Энэхүү мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр хүчинтэй болох AIRAC SUP -аар хэвлэн нийтлэнэ.
APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.
090810 ZMUBYNYX
(C0175/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNLT/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2208090811 C) 2210052359
E) APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.)
apron limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP.
ZMBNдугаар : C0174/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 3 days ago -
Явгалах зам дээр 5700кг болон түүнээс дээш агаарын хөлөг хүлээж авахгүй. Энэхүү мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр хүчинтэй болох AIRAC SUP -аар хэвлэн нийтлэнэ.
TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.
090807 ZMUBYNYX
(C0174/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLT/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2208090807 C) 2210052359
E) TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP. )
taxiway limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP.
ZMKDдугаар : A0433/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-09 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-30 00:00
- 4 days ago -
Аэродромын Хяналтын цэгээс 5 км радиуст газрын гадаргаас дээш 1000м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM CENTRE ARP.
090320 ZMUBYNYX
(A0433/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/082/4757N09137E003
A) ZMKD B) 2208090600 C) 2210300000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM CENTRE ARP.
F) GND G) 1000M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM CENTRE ARP.
ZMBSдугаар : C0169/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-08 07:02
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-19 16:59
- 4 days ago -
Цаг уурын автомат станцын баталгаажуулалтын ажил хийгдээгүй тул нислэгт ашиглахгүй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
080702 ZMUBYNYX
(C0169/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2208080702 C) 2208191659
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0432/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 5 days ago -
TRIGGER NOTAM: 2022 оны 10 сарын 06-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 08/22 бүтээгдэхүүнээр доорх мэдээллүүд гарсан. 1. Khovd NDB (IM), Khanbumbat NDB (KB), Tavantolgoi NDB (TG)-г нислэгийн замд ашиглаж эхэлсэн. 2. Ulaanbaatar ACC-д дараах өөрчлөлтүүд орсон. - Секторын солбицол - Үйлчилгээ үзүүлэх хэл 3. Радарын НХУ-ын үйлчилгээнд Баян сектор нэмэгдсэн. 4. НХҮ-ний нислэгийн зам болон үндсэн цэгүүд шинэчлэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/22 WEF 06 OCT 2022 -CHANGES OF ACC SECTOR LATERAL LIMITS AND LANGUAGES -CHANGES OF CONVENTIONAL NAVIGATION ROUTES AND AREA NAVIGATION ROUTES -CHANGES OF RADIO NAVIGATION AIDS EN-ROUTE -CHANGES OF NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS -CHANGES OF ATC SERVICES PROVIDED IN BAYAN SECTOR.
080653 ZMUBYNYX
(A0432/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/22 WEF 06 OCT 2022 -CHANGES OF ACC SECTOR LATERAL LIMITS AND LANGUAGES -CHANGES OF CONVENTIONAL NAVIGATION ROUTES AND AREA NAVIGATION ROUTES -CHANGES OF RADIO NAVIGATION AIDS EN-ROUTE -CHANGES OF NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS -CHANGES OF ATC SERVICES PROVIDED IN BAYAN SECTOR.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/22 effective from 06 october 2022 -CHANGES OF area control centre SECTOR LATERAL LIMITS AND LANGUAGES -CHANGES OF CONVENTIONAL NAVIGATION ROUTES AND AREA NAVIGATION ROUTES -CHANGES OF RADIO NAVIGATION AIDS EN-ROUTE -CHANGES OF NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS -CHANGES OF air traffic control SERVICES PROVIDED IN BAYAN SECTOR.
ZMUBдугаар : A0418/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-04 22:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-04 13:00
- 1 week ago -
Аэродромын үйл ажиллагааны цагийн хуваарь өөрчлөгдсөн.
AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2200-1300.
030609 ZMUBYNYX
(A0418/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2208042200 C) 2209041300
E) AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2200-1300. )
aerodrome OPERATION HOURS CHANGED to 2200-1300.
ZMUBдугаар : C0164/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-01 05:17
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
NOTAM-ын шалгах хуудас
CHECKLIST YEAR=2022 0080 0089 0092 0093 0106 0107 0123 0124 0131 0132 0134 0156 0157 0163 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 08/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 06/22 28 JUL 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT08-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: C02/20 C01/22
010517 ZMUBYNYX
(C0164/22 NOTAMR C0108/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2208010517 C) 2209010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0080 0089 0092 0093 0106 0107 0123 0124 0131 0132 0134 0156 0157 0163 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 08/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 06/22 28 JUL 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT08-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: C02/20 C01/22)
CHECKLIST YEAR=2022 0080 0089 0092 0093 0106 0107 0123 0124 0131 0132 0134 0156 0157 0163 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/22 effective from 06 october 2022 aeronautical information publication AMDT: 06/22 28 july 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT08-22 effective from 06 october 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: NIL aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES C: C02/20 C01/22
ZMUBдугаар : A0411/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-01 05:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-01 07:00 EST
- 2 weeks ago -
NOTAM-ын шалгах хуудас
CHECKLIST YEAR=2022 0215 0278 0336 0337 0338 0345 0355 0356 0357 0391 0401 0406 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 08/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 06/22 28 JUL 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT08-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: A04/17 A03/20 A06/20 A01/21 A03/21
010511 ZMUBYNYX
(A0411/22 NOTAMR A0325/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2208010511 C) 2209010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0215 0278 0336 0337 0338 0345 0355 0356 0357 0391 0401 0406 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 08/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 06/22 28 JUL 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT08-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: NIL AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: A04/17 A03/20 A06/20 A01/21 A03/21)
CHECKLIST YEAR=2022 0215 0278 0336 0337 0338 0345 0355 0356 0357 0391 0401 0406 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 08/22 effective from 06 october 2022 aeronautical information publication AMDT: 06/22 28 july 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT08-22 effective from 06 october 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: NIL aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES A: A04/17 A03/20 A06/20 A01/21 A03/21
ZMBSдугаар : C0163/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-01 03:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-05 04:00
- 2 weeks ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD.
010307 ZMUBYNYX
(C0163/22 NOTAMR C0129/22
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2208010307 C) 2209050400
E) RWY 17/35 CLSD.)
runway 17/35 CLSD.
ZMUHдугаар : C0157/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-27 02:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-27 02:00
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгт төвтэй 2км радиустай бүсэд шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRE ARP.
270211 ZMUBYNYX
(C0157/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/039/4718N11036E002
A) ZMUH B) 2207270211 C) 2209270200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 150M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMBHдугаар : C0156/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 JUL 2024 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
260643 ZMUBYNYX
(C0156/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2207301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 JUL 2024 REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 july 2024 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMUBдугаар : A0401/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 3 weeks ago -
Монгол Улсын агаарын зайд ашиглагдах G401 дээд агаарын замыг шинээр тогтоож байна.
ATS RTE G401 ESTABLISHED AS FLW: SEGMENT: TAISHIR VOR/DME (VGA-IMBAT-TEBUS TRACK MAG: 291/111 286/100 DIST: 37.6KM 415.8KM UPPER/LOWER LIMITS:14600M MSL/7650M MSL LATERAL LIMITS:30KM DIRECTION OF CRUISING LEVEL: EVEN/ODD
251500 ZMUBYNYX
(A0401/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QARCS/IV/NBO/E /250/479/4653N09320E123
A) ZMUB B) 2208010000 C) 2210052359
E) ATS RTE G401 ESTABLISHED AS FLW: SEGMENT: TAISHIR VOR/DME (VGA)-IMBAT-TEBUS TRACK MAG: 291/111 286/100 DIST: 37.6KM 415.8KM UPPER/LOWER LIMITS:14600M MSL/7650M MSL LATERAL LIMITS:30KM DIRECTION OF CRUISING LEVEL: EVEN/ODD)
air traffic services route G401 ESTABLISHED AS FLW: SEGMENT: TAISHIR VOR/DME (VGA-IMBAT-TEBUS TRACK MAG: 291/111 286/100 DIST: 37.6KM 415.8KM UPPER/LOWER LIMITS:14600M MSL/7650M mean sea level LATERAL LIMITS:30KM DIRECTION OF CRUISING LEVEL: EVEN/ODD
ZMUBдугаар : A0356/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-09 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 1 month ago -
Монгол Улсын H8 агаарын замын өндрийн дээд хязгаарыг бүх хэсэгт 14600 метр болгон өөрчлөв.
ATS RTE H8 UPPER LIMIT CHANGED TO 14600M.
081429 ZMUBYNYX
(A0356/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QARCH/IV/BO /E /078/479/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2207090000 C) 2210052359
E) ATS RTE H8 UPPER LIMIT CHANGED TO 14600M.
F) 2400M AMSL G) 14600M AMSL)
air traffic services route H8 UPPER LIMIT CHANGED to 14600M.
ZMUBдугаар : A0355/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-09 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 1 month ago -
Монгол Улсын H6 агаарын замын DULAN-TAISHIR(VGA) хэсэг хоорондын өндрийн дээд хязгаарыг 14600 метр болгон өөрчлөв.
UPPER LIMIT DULAN-TAISHIR (VGA) SEGMENT OF ATS RTE H6 CHANGED TO 14600M.
081400 ZMUBYNYX
(A0355/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QARCH/IV/BO /E /124/479/4631N09709E040
A) ZMUB B) 2207090000 C) 2210052359
E) UPPER LIMIT DULAN-TAISHIR (VGA) SEGMENT OF ATS RTE H6 CHANGED TO 14600M.
F) 3800M AMSL G) 14600M AMSL)
UPPER LIMIT DULAN-TAISHIR (VGA) SEGMENT OF air traffic services route H6 CHANGED to 14600M.
ZMULдугаар : A0345/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-07 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-07 04:00
- 1 month ago -
485838N0895524E цэгт төвтэй 5 км радиустай бүсэд шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485838N0895524E.
070342 ZMUBYNYX
(A0345/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/074/4858N08955E003
A) ZMUL B) 2207070400 C) 2210070400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485838N0895524E.
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485838N0895524E.
ZMUGдугаар : C0124/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-05 10:33
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 05:00
- 1 month ago -
495954N0920243E цэгт төвтэй 2.5км радиустай бүсэд шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495954N0920243E
051033 ZMUBYNYX
(C0124/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/172/4959N09202E002
A) ZMUG B) 2207051033 C) 2210050500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495954N0920243E
F) GND G) 900M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495954N0920243E
ZMUGдугаар : C0123/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-05 10:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 05:00
- 1 month ago -
500341N0915813E цэгт төвтэй 2км радиустай бүсэд шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
051031 ZMUBYNYX
(C0123/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/172/5003N09158E002
A) ZMUG B) 2207051030 C) 2210050500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
F) GND G) 900M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
ZMUBдугаар : A0338/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-24 23:59
- 1 month ago -
ТRIGGER NOTAM: Буянт-Ухаа цамхагийн давтамж өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/22 WEF 11 AUG 2022 CHANGES OF TWR FREQ
040321 ZMUBYNYX
(A0338/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSTTT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2208110000 C) 2208242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/22 WEF 11 AUG 2022 CHANGES OF TWR FREQ)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/22 effective from 11 august 2022 CHANGES OF aerodrome control tower frequency
ZMCKдугаар : A0337/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-24 23:59
- 1 month ago -
ТRIGGER NOTAM: Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/22 WEF 11 AUG 2022 CHANGES OF SID
040320 ZMUBYNYX
(A0337/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2208110000 C) 2208242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/22 WEF 11 AUG 2022 CHANGES OF SID)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/22 effective from 11 august 2022 CHANGES OF standard instrument departure
ZMCDдугаар : A0336/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-24 23:59
- 1 month ago -
ТRIGGER NOTAM: - ХБЗ-ны босго 30-ын өндөрлөг өөрчлөгдсөн. - Xэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам өөрчлөгдсөн - Xэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журмууд өөрчлөгдсөн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/22 WEF 11 AUG 2022 CHANGES OF: -THR ELEV -SID AND IAP
040319 ZMUBYNYX
(A0336/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMTTT/IV/BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2208110000 C) 2208242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/22 WEF 11 AUG 2022 CHANGES OF: -THR ELEV -SID AND IAP)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/22 effective from 11 august 2022 CHANGES OF: -THR elevation -SID AND instrument approach procedure
ZMKBдугаар : C0106/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-06-28 23:53
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-29 00:01
- 1 month ago -
ХБЗ 16 талын PAPI нислэгт ашиглахгүй.
PAPI FOR RWY 16 U/S.
282353 ZMUBYNYX
(C0106/22 NOTAMR C0052/22
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2206282353 C) 2209290001
E) PAPI FOR RWY 16 U/S.)
precision approach path indicator FOR runway 16 U/S.
ZMTTдугаар : C0089/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-31 12:35
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-30 16:00
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5
311236 ZMUBYNYX
(C0089/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2205311235 C) 2208301600
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2022. REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2022. reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
Түүхий NOTAM