NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMCKдугаар : A0985/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-29 14:59
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-29 16:00 EST
- 37 minutes ago -
Мутацилагдсан COVID-19 вирусын талаарх УОК-ийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэр 1.Мутацилагдсан COVID-19 вирус бүртгэгдсэн улс орнуудаар сүүлийн 14 хоногт зорчсон, дамжин өнгөрсөн гадаадын иргэдийг хүлээн авахыг зогсоох 2.Мутацилагдсан COVID-19 вирус бүртгэгдсэн улс орнуудаар сүүлийн 14 хоногт зорчсон, дамжин өнгөрсөн өөрийн улсын иргэдийг өөрийн зардлаар 10 хоног тусгаарлах 3. Гадаадаас ирж буй зорчигчдоос НБ дээр шинжилгээ авах
BASED ON NEW MUTATION OF THE VIRUS COVID-19 (B.1.1.529 FOLLOWING DECISIONS MADE BY THE STATE EMERGENCY COMMISSION OF MONGOLIA: 1.FOREIGN NATIONALS WHO TRAVELED OR TRANSITED THROUGH THE COUNTRIES WITHIN THE PAST 14 DAYS WHERE THE MUTATED THE NEW VERSION OF CORONAVIRUS B.1.1.529 REGISTERED IS NOT ALLOWED TO ENTER INTO MONGOLIA. 2.MONGOLIAN NATIONALS WHO TRAVELED OR TRANSITED THROUGH THE COUNTRIES WITHIN THE PAST 14 DAYS WHERE THE MUTATED THE NEW VERSION OF CORONAVIRUS B.1.1.529 REGISTERED ARE SUBJECT TO QUARANTINED FOR 10 DAYS AT A DESIGNATED GOVERNMENT FACILITY AT THEIR OWN COST 3.PASSENGERS ARRIVING FROM FOREIGN COUNTRIES WILL BE TESTED AT AIRPORT.
291459 ZMUBYNYX
(A0985/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2111291459 C) 2112291600 EST
E) BASED ON NEW MUTATION OF THE VIRUS COVID-19 (B.1.1.529) FOLLOWING DECISIONS MADE BY THE STATE EMERGENCY COMMISSION OF MONGOLIA: 1.FOREIGN NATIONALS WHO TRAVELED OR TRANSITED THROUGH THE COUNTRIES WITHIN THE PAST 14 DAYS WHERE THE MUTATED THE NEW VERSION OF CORONAVIRUS B.1.1.529 REGISTERED IS NOT ALLOWED TO ENTER INTO MONGOLIA. 2.MONGOLIAN NATIONALS WHO TRAVELED OR TRANSITED THROUGH THE COUNTRIES WITHIN THE PAST 14 DAYS WHERE THE MUTATED THE NEW VERSION OF CORONAVIRUS B.1.1.529 REGISTERED ARE SUBJECT TO QUARANTINED FOR 10 DAYS AT A DESIGNATED GOVERNMENT FACILITY AT THEIR OWN COST 3.PASSENGERS ARRIVING FROM FOREIGN COUNTRIES WILL BE TESTED AT AIRPORT.)
BASED ON NEW MUTATION OF THE VIRUS COVID-19 (B.1.1.529 FOLLOWING DECISIONS MADE BY THE STATE EMERGENCY COMMISSION OF MONGOLIA: 1.FOREIGN NATIONALS WHO TRAVELED OR TRANSITED THROUGH THE COUNTRIES WITHIN THE PAST 14 DAYS WHERE THE MUTATED THE NEW VERSION OF CORONAVIRUS B.1.1.529 REGISTERED IS NOT ALLOWED to ENTER INTO MONGOLIA. 2.MONGOLIAN NATIONALS WHO TRAVELED OR TRANSITED THROUGH THE COUNTRIES WITHIN THE PAST 14 DAYS WHERE THE MUTATED THE NEW VERSION OF CORONAVIRUS B.1.1.529 REGISTERED ARE SUBJECT to QUARANTINED FOR 10 DAYS AT A DESIGNATED GOVERNMENT FACILITY AT THEIR OWN COST 3.PASSENGERS ARRIVING FROM FOREIGN COUNTRIES WILL BE TESTED AT AIRPORT.
ZMUBдугаар : A0984/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 4 hours ago -
Агаарын хөлөгт онцгой нөхцөл байдал үүссэн, зайлшгүй буулт хийх тохиолдолд 24 цагаар аэродромыг ашиглана.
AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.
291121 ZMUBYNYX
(A0984/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2111300000 C) PERM
E) AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.)
aerodrome available FOR EMERGENCY LANDING.
ZMUBдугаар : A0983/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-30 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-30 01:30
- 5 hours ago -
474923N1064307E төвтэй 500м радиустай тойрогт газрын гадаргаас 30м-ийн өндөрт тэсэлгээ хийнэ.
BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 500M RADIUS CENTRED ON 474923N1064307E.
291051 ZMUBYNYX
(A0983/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QWHLW/IV/M /W /000/999/4749N10643E001
A) ZMUB B) 2111300100 C) 2111300130
E) BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 500M RADIUS CENTRED ON 474923N1064307E.
F) GND G) 30M AGL)
BLASTING WILL TAKE PLACE WITHIN 500M RADIUS CENTRED ON 474923N1064307E.
ZMKBдугаар : C0366/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-29 09:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-02 00:01
- 6 hours ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 5км-ын радиуст газрын гадаргаас дээш 50 метр өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP.
290944 ZMUBYNYX
(C0366/21 NOTAMR C0353/21
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4308N10650E003
A) ZMKB B) 2111290945 C) 2201020001
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRE ARP.
F) GND G) 50M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRE ARP.
ZMULдугаар : A0982/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-12 23:59
- 6 days ago -
Триггер NOTAM-Зарлагдсан зайнуудын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 CHANGES TO INFORMATION OF DECLARED DIST
231159 ZMUBYNYX
(A0982/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMDTT/IV/BO /A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2112300000 C) 2201122359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 CHANGES TO INFORMATION OF DECLARED DIST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/21 effective from 30 december 2021 CHANGES to INFORMATION OF DECLARED distance
ZMUBдугаар : A0981/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-12 23:59
- 6 days ago -
Триггер NOTAM-Явгалах зам C, D-ын завсрын хүлээх байрлалын тэмдэглэгээнүүд хасагдсан.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 INTERMEDIATE HLDG PSN MARKINGS OF TWY C AND D WITHDRAWN
231154 ZMUBYNYX
(A0981/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2112300000 C) 2201122359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 INTERMEDIATE HLDG PSN MARKINGS OF TWY C AND D WITHDRAWN)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/21 effective from 30 december 2021 INTERMEDIATE holding position MARKINGS OF taxiway C AND D WITHDRAWN
ZMKBдугаар : C0365/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-12 23:59
- 6 days ago -
Триггер NOTAM-Аэродромын саадын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 ADDN TO INFORMATION OF AD OBST
231148 ZMUBYNYX
(C0365/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2112300000 C) 2201122359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 ADDN TO INFORMATION OF AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/21 effective from 30 december 2021 addition to INFORMATION OF aerodrome obstacle
ZMCKдугаар : A0980/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-12 23:59
- 6 days ago -
Триггер NOTAM-Ангар, перрон 1 болон явгалах зам F1-ын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн. -Аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 -ADDN TO INFORMATION OF HANGAR APN 1 AND TWY F1 -CHANGES TO INFORMATION OF AD OBST
231146 ZMUBYNYX
(A0980/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2112300000 C) 2201122359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 -ADDN TO INFORMATION OF HANGAR APN 1 AND TWY F1 -CHANGES TO INFORMATION OF AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/21 effective from 30 december 2021 -ADDN to INFORMATION OF HANGAR apron 1 AND taxiway F1 -CHANGES to INFORMATION OF aerodrome obstacle
ZMAHдугаар : C0364/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-30 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-01-12 23:59
- 6 days ago -
Триггер NOTAM-Аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 CHANGES TO INFORMATION OF AD OBST
231139 ZMUBYNYX
(C0364/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2112300000 C) 2201122359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/21 WEF 30 DEC 2021 CHANGES TO INFORMATION OF AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/21 effective from 30 december 2021 CHANGES to INFORMATION OF aerodrome obstacle
ZMUHдугаар : C0352/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-13 23:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-14 00:00
- 2 weeks ago -
ХБЗ 06/24 хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 06/24 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF
132356 ZMUBYNYX
(C0352/21 NOTAMR C0289/21
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4718N11036E005
A) ZMUH B) 2111132356 C) 2112140000
E) RWY 06/24 CLSD DUE TO MAINT. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)
runway 06/24 closed DUE to MAINT. RMK/APN available FOR helicopter landing AND take-off
ZMDZдугаар : C0330/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 07:32
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 4 weeks ago -
Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зураг-ICAO (NDB ХБЗ 29 ACFT CAT A/B, C) зургийн inbound track bearing 288-г 287, outbound track bearing 108-г 107 болгож өөрчлөв.
BEARING ON THE IAC NDB RWY 29 ACFT CAT A/B,C CHANGED AS FLW: -OUTBOUND TRACK BEARING 108 TO 107 -INBOUND TRACK BEARING 288 TO 287 REF AIP MONGOLIA AD2.24
040732 ZMUBYNYX
(C0330/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QPIXX/I /NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2111040732 C) PERM
E) BEARING ON THE IAC NDB RWY 29 ACFT CAT A/B,C CHANGED AS FLW: -OUTBOUND TRACK BEARING 108 TO 107 -INBOUND TRACK BEARING 288 TO 287 REF AIP MONGOLIA AD2.24)
BEARING ON THE IAC non-directional radio beacon runway 29 aircraft category A/B,C CHANGED AS FLW: -OUTBOUND TRACK BEARING 108 to 107 -INBOUND TRACK BEARING 288 to 287 reference to aeronautical information publication MONGOLIA AD2.24
ZMUBдугаар : C0320/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-01 06:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0284 0285 0287 0289 0293 0294 0303 0304 0305 0306 0307 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 07/21 WEF 02 DEC 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT08-21 PUB 21 OCT 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
010612 ZMUBYNYX
(C0320/21 NOTAMR C0319/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2111010612 C) 2112010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0284 0285 0287 0289 0293 0294 0303 0304 0305 0306 0307 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 07/21 WEF 02 DEC 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT08-21 PUB 21 OCT 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0182 0183 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0284 0285 0287 0289 0293 0294 0303 0304 0305 0306 0307 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 07/21 effective from 02 december 2021 aeronautical information publication amendment : 06/21 PUBLICATION DATE 26 august 2021 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT08-21 PUB 21 october 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
ZMUBдугаар : A0900/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-01 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0770 0784 0881 0882 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 07/21 WEF 02 DEC 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT08-21 PUB 21 OCT 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
010600 ZMUBYNYX
(A0900/21 NOTAMR A0771/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2111010600 C) 2112010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0770 0784 0881 0882 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 07/21 WEF 02 DEC 2021 AIP AMDT : 06/21 PUBLICATION DATE 26 AUG 2021 AIP DATA SET : AIPZM-AMDT08-21 PUB 21 OCT 2021 OBST DATA SET : O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020. AD MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0770 0784 0881 0882 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 07/21 effective from 02 december 2021 aeronautical information publication amendment : 06/21 PUBLICATION DATE 26 august 2021 aeronautical information publication DATA SET : AIPZM-AMDT08-21 PUB 21 october 2021 obstacle DATA SET : O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. TERRAIN DATA SET : T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020. aerodrome MAPPING DATA SET : AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET : IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
ZMUBдугаар : A0899/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-01 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-30 00:00
- 1 month ago -
Агаарын хөлөгт онцгой нөхцөл байдал үүссэн, зайлшгүй буулт хийх тохиолдолд 24 цагаар аэродромыг ашиглана.
AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.
010200 ZMUBYNYX
(A0899/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2111010200 C) 2111300000
E) AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING.)
aerodrome available FOR EMERGENCY LANDING.
ZMULдугаар : A0882/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-15 23:59
- 1 month ago -
Триггер NOTAM -Соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн -ХБЗ-ны бодит үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн -Зарлагдсан зайнууд өөрчлөгдсөн -Перрон, ЯЗ-ын өгөгдөлүүд өөрчлөгдсөн -АХЦ-ийн АД дахь байрлал шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -APN AND TWY DATA FLW INFO ADDN: -ARP SITE AT AD
281202 ZMUBYNYX
(A0882/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2112020000 C) 2112152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -APN AND TWY DATA FLW INFO ADDN: -ARP SITE AT AD)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/21 effective from 02 december 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -APN AND taxiway DATA follow information ADDN: -ARP SITE AT aerodrome
ZMMGдугаар : C0307/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-15 23:59
- 1 month ago -
Триггер NOTAM -Соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн -ХБЗ-ны бодит үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн -Зарлагдсан зайнууд өөрчлөгдсөн -Өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн өндөр өөрчлөгдсөн -Аэродромын саадын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV FLW INFO ADDN: -AD OBST
281155 ZMUBYNYX
(C0307/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2112020000 C) 2112152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV FLW INFO ADDN: -AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/21 effective from 02 december 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ALTIMETER CHECKPOINT elevation follow information ADDN: -AD obstacle
ZMKDдугаар : A0881/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-15 23:59
- 1 month ago -
Триггер NOTAM -Соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн -ХБЗ-ны бодит үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн -Зарлагдсан зайнууд өөрчлөгдсөн -Радио навигацийн болон буултын тоног төхөөрөмжийн соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн -Аэродромын саадын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AD OBST
281153 ZMUBYNYX
(A0881/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2112020000 C) 2112152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS FLW INFO ADDN: -AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/21 effective from 02 december 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS follow information ADDN: -AD obstacle
ZMKBдугаар : C0306/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-15 23:59
- 1 month ago -
Триггер NOTAM -Соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн -Радио навигацийн болон буултын тоног төхөөрөмжийн соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS
281151 ZMUBYNYX
(C0306/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2112020000 C) 2112152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/21 effective from 02 december 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS
ZMDNдугаар : C0305/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-15 23:59
- 1 month ago -
Триггер NOTAM -Соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн -ХБЗ-ны бодит үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн -Зарлагдсан зайнууд өөрчлөгдсөн -Аэродромын өндөр өөрчлөгдсөн -Өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн өндөр өөрчлөгдсөн -Аэродромын саадын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF AD -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV FLW INFO ADDN: -AD OBST
281150 ZMUBYNYX
(C0305/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2112020000 C) 2112152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF AD -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV FLW INFO ADDN: -AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/21 effective from 02 december 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ELEV OF aerodrome -ALTIMETER CHECKPOINT elevation follow information ADDN: -AD obstacle
ZMBNдугаар : C0304/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-15 23:59
- 1 month ago -
Триггер NOTAM -Аэродромын саадын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -AD OBST
281148 ZMUBYNYX
(C0304/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2112020000 C) 2112152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/21 effective from 02 december 2021 follow information CHANGED: -AD obstacle
ZMBHдугаар : C0303/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-12-02 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-12-15 23:59
- 1 month ago -
Триггер NOTAM -Соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн -ХБЗ-ны бодит үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн -Зарлагдсан зайнууд өөрчлөгдсөн -Аэродромын өндөр өөрчлөгдсөн -Өндрийн хэрэглэл шалгах цэгийн өндөр өөрчлөгдсөн -Перрон, ЯЗ-ын өгөгдөлүүд өөрчлөгдсөн -Радио навигацын болон буултын тоног -Аэродромын саадын мэдээлэл шинээр нэмэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF AD -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS -APN AND TWY DATA FLW INFO ADDN: -AD OBST
281146 ZMUBYNYX
(C0303/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4610N10042E005
A) ZMBH B) 2112020000 C) 2112152359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 07/21 WEF 02 DEC 2021 FLW INFO CHANGED: -MAG VAR VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED DIST -ELEV OF AD -ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -MAG VAR VALUE OF RADIO NAV AND LDG AIDS -APN AND TWY DATA FLW INFO ADDN: -AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 07/21 effective from 02 december 2021 follow information CHANGED: -MAG visual-aural radio range VALUE -RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS -DECLARED distance -ELEV OF aerodrome -ALTIMETER CHECKPOINT elevation -MAG visual-aural radio range VALUE OF RADIO navigation AND landing AIDS -APN AND taxiway DATA follow information ADDN: -AD obstacle
ZMDZдугаар : C0287/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-10-13 02:35
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
130235 ZMUBYNYX
(C0287/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2110130235 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 april 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMKDдугаар : A0770/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-09-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
301245 ZMUBYNYX
(A0770/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2109301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 30 SEP 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 30 september 2022 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMATдугаар : C0183/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
311001 ZMUBYNYX
(C0183/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2108311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 APR 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5))
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 april 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMDNдугаар : C0182/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-31 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 months ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
310955 ZMUBYNYX
(C0182/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2108311600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
Түүхий NOTAM