NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0598/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-29 05:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-29 05:30
- 5 hours ago -
УБ НМР-д ажиглалтын удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
PROCEDURAL ATC SERVICE SHALL BE PROVIDED IN ULAANBAATAR FIR DUE TO MAINT ON RADAR AUTOMATED SYSTEM
290015 ZMUBYNYX
(A0598/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2209290500 C) 2209290530
E) PROCEDURAL ATC SERVICE SHALL BE PROVIDED IN ULAANBAATAR FIR DUE TO MAINT ON RADAR AUTOMATED SYSTEM)
PROCEDURAL air traffic control SERVICE SHALL BE PROVIDED IN ULAANBAATAR flight information region DUE to maintenance ON RADAR AUTOMATED SYSTEM
ZMUBдугаар : A0586/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-16 23:59
- 6 days ago -
TRIGGER NOTAM: ХБЗ-ны босгоны өндөрлөгүүд, хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журамууд өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 03 NOV 2022 -CHANGES OF RWY THR ELEV, SID-IAP.
231054 ZMUBYNYX
(A0586/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2211030000 C) 2211162359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 03 NOV 2022 -CHANGES OF RWY THR ELEV, SID-IAP.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 10/22 03 november 2022 -CHANGES OF runway threshold ELEV, SID-IAP.
ZMUBдугаар : A0583/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-16 23:59
- 6 days ago -
TRIGGER NOTAM: Агаарын замын уртыг залруулсан.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 03 NOV 2022 -COR OF V674 AIRWAY DIST
231034 ZMUBYNYX
(A0583/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QARTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2211030000 C) 2211162359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 03 NOV 2022 -COR OF V674 AIRWAY DIST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 10/22 03 november 2022 -COR OF V674 AIRWAY distance
ZMMGдугаар : C0222/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-16 23:59
- 6 days ago -
TRIGGER NOTAM: ХБЗ-ны газардах бүсийн өндөрлөг өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 03 NOV 2022 -CHANGE TO ELEV OF TDZ
231005 ZMUBYNYX
(C0222/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRTT/IV/BO /A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2211030000 C) 2211162359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 03 NOV 2022 -CHANGE TO ELEV OF TDZ)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 10/22 03 november 2022 -CHANGE to elevation OF touchdown zone
ZMDNдугаар : C0221/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-16 23:59
- 6 days ago -
TRIGGER NOTAM: Аэродромын саадын мэдээлэл нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 WEF 03 NOV 2022 -ADDN TO AD OBST
230957 ZMUBYNYX
(C0221/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /A /000/999/4742N09631E005
A) ZMDN B) 2211030000 C) 2211162359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 10/22 WEF 03 NOV 2022 -ADDN TO AD OBST)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 10/22 effective from 03 november 2022 -ADDN to aerodrome obstacle
ZMTTдугаар : C0220/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-22 10:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-20 10:00
- 7 days ago -
Аэродром засварын ажилтай тул хаалттай.
AD CLSD DUE TO MAINT.
220841 ZMUBYNYX
(C0220/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2209221000 C) 2211201000
E) AD CLSD DUE TO MAINT.)
aerodrome closed DUE to MAINT.
ZMKBдугаар : C0219/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-16 23:59
- 1 week ago -
2022 оны 11 сарын 03-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC SUP 02/22 бүтээгдэхүүнээр доорх мэдээлэл гарсан. Үүнд: - Ханбумбат аэродромын ХБЗ 16 талын PAPI систем ажиллагаагүй.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP SUP 02/22 WEF 03 NOV 2022. -PAPI FOR RWY 16 U/S.
210808 ZMUBYNYX
(C0219/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QLPTT/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2211030000 C) 2211162359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP SUP 02/22 WEF 03 NOV 2022. -PAPI FOR RWY 16 U/S.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement 02/22 effective from 03 november 2022. -PAPI FOR runway 16 U/S.
ZMUBдугаар : A0560/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
AIRAC AMDT 08/22 -оор хэвлэгдэн гарсан Нислэгийн замын зураг ERC-2 -т V674 агаарын замын UDA - BORMA илтгэх цэг хүртэлх агаарын замын сегментийн уртыг 178 км гэж байгааг 102 км гэж ойлгоно.
TO READ DIST OF ATS RTE V674 SEGMENT UDA-BORMA 102KM INSTEAD OF 178KM. REF AIP MONGOLIA ENR.6 ERC2 AIRAC AIP AMDT 08/22 WEF 06 OCT 2022.
160753 ZMUBYNYX
(A0560/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2210060000 C) PERM
E) TO READ DIST OF ATS RTE V674 SEGMENT UDA-BORMA 102KM INSTEAD OF 178KM. REF AIP MONGOLIA ENR.6 ERC2 AIRAC AIP AMDT 08/22 WEF 06 OCT 2022.)
to READ distance OF air traffic services route V674 SEGMENT UDA-BORMA 102KM INSTEAD OF 178KM. reference to aeronautical information publication MONGOLIA ENR.6 ERC2 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/22 effective from 06 october 2022.
ZMKBдугаар : C0216/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-14 05:28
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-11-03 00:00
- 2 weeks ago -
16 талын PAPI ажилгүй. Энэхүү мэдээллийг 2022 оны 11 дугаар сарын 03-ны өдөр хүчинтэй болох AIRAC SUP -аар хэвлэн нийтлэнэ.
PAPI FOR RWY 16 U/S. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.
140528 ZMUBYNYX
(C0216/22 NOTAMR C0106/22
Q) ZMUB/QLPAS/IV/BO /A /000/999/4308N10650E005
A) ZMKB B) 2209140528 C) 2211030000
E) PAPI FOR RWY 16 U/S. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.)
precision approach path indicator FOR runway 16 U/S. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP.
ZMCDдугаар : A0519/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-08 05:40
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-03 01:00
- 3 weeks ago -
Ойртолтын Онон дуудлагатай бүс нислэгийн удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй зөвхөн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
ONON APP NOT AVBL.
080540 ZMUBYNYX
(A0519/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E011
A) ZMCD B) 2209080540 C) 2210030100
E) ONON APP NOT AVBL.)
ONON approach control NOT AVBL.
ZMCDдугаар : A0516/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-08 01:06
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-03 01:00
- 3 weeks ago -
ХБЗ 12/30 хаалттай. Перрон дээр нисдэг тэрэг авна.
RWY 12/30 CLSD. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.
080106 ZMUBYNYX
(A0516/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2209080106 C) 2210030100
E) RWY 12/30 CLSD. RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)
runway 12/30 CLSD. RMK/APN available FOR helicopter landing AND TKOF.
ZMBSдугаар : C0214/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-06 05:24
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-04 04:00
- 3 weeks ago -
ХБЗ 17/35 хаалттай.
RWY 17/35 CLSD
060524 ZMUBYNYX
(C0214/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4606N09135E005
A) ZMBS B) 2209060524 C) 2210040400
E) RWY 17/35 CLSD)
runway 17/35 closed
ZMUBдугаар : A0506/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-04 23:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-04 11:30
- 4 weeks ago -
Аэродромын үйл ажиллагааны цагийн хуваарь өөрчлөгдсөн.
AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2330-1130
041413 ZMUBYNYX
(A0506/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2209042330 C) 2210041130
E) AD OPERATION HOURS CHANGED TO 2330-1130)
aerodrome OPERATION HOURS CHANGED to 2330-1130
ZMDZдугаар : C0212/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Аэродромын саадын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF AD OBST.
020659 ZMUBYNYX
(C0212/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF AD OBST.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF aerodrome OBST.
ZMUBдугаар : A0503/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID.
020303 ZMUBYNYX
(A0503/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF SID.
ZMMNдугаар : A0502/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID.
020302 ZMUBYNYX
(A0502/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4939N10005E005
A) ZMMN B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF SID.
ZMKDдугаар : A0499/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Босго болон Алтиметр шалгах цэгийн өндөрлөг, хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам, хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт журам, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журамууд болон аэродромын саадын мэдээллүүд өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF: -AD, THR AND ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -SID -STAR -IAP -AD OBST.
020255 ZMUBYNYX
(A0499/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF: -AD, THR AND ALTIMETER CHECKPOINT ELEV -SID -STAR -IAP -AD OBST.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF: -AD, threshold AND ALTIMETER CHECKPOINT elevation -SID -STAR -IAP -AD OBST.
ZMCKдугаар : A0498/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам, хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт журам, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журамууд өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID, STAR AND IAP.
020253 ZMUBYNYX
(A0498/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID, STAR AND IAP.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF SID, standard instrument arrival AND IAP.
ZMCDдугаар : A0497/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Ойртолтын болон ХБЗ-ын гэрэлтүүлэг, бусад гэрэлтүүлгийн мэдээллүүд өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF REDL AND OTHER LGT.
020251 ZMUBYNYX
(A0497/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QLETT/I /BO /A /000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF REDL AND OTHER LGT.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF runway edge light AND OTHER LGT.
ZMUBдугаар : A0496/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Хэнгэрэгтэй DME радио навигацийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 INSTL OF DME.
020248 ZMUBYNYX
(A0496/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNDTT/IV/BO /E /000/999/4941N10023E025
A) ZMUB B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 INSTL OF DME.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 installed OF DME.
ZMUGдугаар : C0210/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Босгоны өндөр, алтиметр шалгах цэгийн байрлал ба өндөрлөг, хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам, хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт журам, хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журамууд өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF: -AD AND THR ELEV -SID -STAR -IAP ADDN OF ALTIMETER CHECKPOINT LOCATION ELEV.
020246 ZMUBYNYX
(C0210/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF: -AD AND THR ELEV -SID -STAR -IAP ADDN OF ALTIMETER CHECKPOINT LOCATION ELEV.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF: -AD AND threshold elevation -SID -STAR -IAP addition OF ALTIMETER CHECKPOINT LOCATION ELEV.
ZMTTдугаар : C0209/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Радио навигацын болон буултын тоног төхөөрөмжийн соронзон хазайлтын утга өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES TO MAG VAR VALUE OF NAV AID.
020244 ZMUBYNYX
(C0209/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBTT/IV/BO /A /000/999/4346N10534E025
A) ZMTT B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES TO MAG VAR VALUE OF NAV AID.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES to magnetic visual-aural radio range VALUE OF navigation AID.
ZMSFдугаар : C0208/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Апроны мэдээлэл нэмэгдсэн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 ADDN OF APN SURFACE AND STRENGTH.
020240 ZMUBYNYX
(C0208/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNTT/IV/BO /A /000/999/4746N10726E005
A) ZMSF B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 ADDN OF APN SURFACE AND STRENGTH.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 addition OF apron SURFACE AND STRENGTH.
ZMATдугаар : C0206/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 4 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт журам өөрчлөгдсөн.
TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID.
020235 ZMUBYNYX
(C0206/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QPDTT/I /BO /A /000/999/4622N09613E005
A) ZMAT B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 09/22 WEF 06 OCT 2022 CHANGES OF SID.)
TRIGGER NOTAM - permanent aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 09/22 effective from 06 october 2022 CHANGES OF SID.
ZMUBдугаар : C0205/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-01 02:15
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0106 0123 0124 0156 0157 0163 0174 0175 0188 0195 0198 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 09/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 07/22 25 AUG 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT09-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22
010215 ZMUBYNYX
(C0205/22 NOTAMR C0164/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2209010215 C) 2210010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0106 0123 0124 0156 0157 0163 0174 0175 0188 0195 0198 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 09/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 07/22 25 AUG 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT09-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES C: 02/20 01/22)
CHECKLIST YEAR=2022 0106 0123 0124 0156 0157 0163 0174 0175 0188 0195 0198 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 09/22 effective from 06 october 2022 aeronautical information publication AMDT: 07/22 25 august 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT09-22 effective from 06 october 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/22 aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES C: 02/20 01/22
ZMUBдугаар : A0495/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-01 02:13
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-01 07:00 EST
- 1 month ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2022 0345 0355 0356 0401 0418 0432 0433 0456 0490 0494 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 09/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 07/22 25 AUG 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT09-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 03/20 06/20 03/21
010213 ZMUBYNYX
(A0495/22 NOTAMR A0411/22
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2209010213 C) 2210010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2022 0345 0355 0356 0401 0418 0432 0433 0456 0490 0494 LATEST PUBLICATIONS AIRAC AIP AMDT: 09/22 WEF 06 OCT 2022 AIP AMDT: 07/22 25 AUG 2022 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT09-22 WEF 06 OCT 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA2ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 O-AREA3ZMCK211230 WEF 30 DEC 2021 O-AREA3ZMUB220714 WEF 14 JUL 2022 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMUB220104 WEF 04 JAN 2022 AMDBZMDZ220104 WEF 04 JAN 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 WEF 04 JAN 2022 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP: 01/22 AIP SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST AIC SERIES A: 04/17 03/20 06/20 03/21 )
CHECKLIST YEAR=2022 0345 0355 0356 0401 0418 0432 0433 0456 0490 0494 LATEST PUBLICATIONS aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 09/22 effective from 06 october 2022 aeronautical information publication AMDT: 07/22 25 august 2022 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT09-22 effective from 06 october 2022 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA2ZMUB220714 effective from 14 july 2022 O-AREA3ZMCK211230 effective from 30 december 2021 O-AREA3ZMUB220714 effective from 14 july 2022 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMUB220104 effective from 04 january 2022 AMDBZMDZ220104 effective from 04 january 2022 IFP DATA SET: IFPZM22 effective from 04 january 2022 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/22 aeronautical information publication SUP: 02/21 03/21 01/22 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES A: 04/17 03/20 06/20 03/21
ZMBNдугаар : C0198/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 1 month ago -
TRIGGER NOTAM-2023 оны 01-р сарын 16-ныг хүртэл явгалах зам болон перон дээр максимум хөөрөлтийн жин нь 5700кг болон түүнээс дээш агаарын хөлөг хүлээн авах боломжгүй.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP SUP 01/22 WEF 06 OCT 2022. -TWY AND APN ARE NOT AVBL FOR ACFT WITH MTOW 5700KG AND ABOVE TO 16 JAN 2023.
250357 ZMUBYNYX
(C0198/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP SUP 01/22 WEF 06 OCT 2022. -TWY AND APN ARE NOT AVBL FOR ACFT WITH MTOW 5700KG AND ABOVE TO 16 JAN 2023.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement 01/22 effective from 06 october 2022. -TWY AND apron ARE NOT available FOR aircraft WITH MTOW 5700KG AND ABOVE to 16 january 2023.
ZMTTдугаар : C0195/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээ сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023. REF AIP MONGOLIA AD 1.5.
191420 ZMUBYNYX
(C0195/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2208301600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 31 AUG 2023. REF AIP MONGOLIA AD 1.5.)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 31 august 2023. reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5.
ZMUBдугаар : A0456/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-18 22:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-01 12:00
- 1 month ago -
Аэродромын ойртолтын бүсийн дагууд 47°52'17.60"N 106°43'14.99"E цэгт төвтэй 1.3 км радиус бүхий талбайгаар, газрын гадаргаас дээш 200м өндөрт, 567-1100грам жинтэй, 50-150 тооны сохор элээ сүрэглэн нисэж шувуудын бөөгнөрөл үүсгэж байна.
AD BIRD CONCENTRATION WI 1.3KM RADIUS CENTRED ON 475218N1064315E. TYPE OF BIRD: BLACK KITE WT: 567-1100 GRAMS NR: 50-150.
180346 ZMUBYNYX
(A0456/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/051/4752N10643E001
A) ZMUB B) 2208182200 C) 2210011200
D) DAILY 2200-1200
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 1.3KM RADIUS CENTRED ON 475218N1064315E. TYPE OF BIRD: BLACK KITE WT: 567-1100 GRAMS NR: 50-150.
F) GND G) 200M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 1.3KM RADIUS CENTRED ON 475218N1064315E. TYPE OF BIRD: BLACK KITE WT: 567-1100 GRAMS NR: 50-150.
ZMMGдугаар : C0188/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-17 11:18
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Мандалговь нисэх буудалд хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээг олгов.
QUALIFYING AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION: 15 FEB 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
171118 ZMUBYNYX
(C0188/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 2208171118 C) PERM
E) QUALIFYING AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION: 15 FEB 2023 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
QUALIFYING aerodrome CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION: 15 february 2023 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMBNдугаар : C0175/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:11
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 2 months ago -
Апрон дээр 5700кг болон түүнээс дээш агаарын хөлөг хүлээж авахгүй. Энэхүү мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр хүчинтэй болох AIRAC SUP -аар хэвлэн нийтлэнэ.
APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.
090810 ZMUBYNYX
(C0175/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMNLT/IV/NBO/A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2208090811 C) 2210052359
E) APN LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.)
apron limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP.
ZMBNдугаар : C0174/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-09 08:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 2 months ago -
Явгалах зам дээр 5700кг болон түүнээс дээш агаарын хөлөг хүлээж авахгүй. Энэхүү мэдээллийг 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр хүчинтэй болох AIRAC SUP -аар хэвлэн нийтлэнэ.
TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP.
090807 ZMUBYNYX
(C0174/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLT/IV/M /A /000/999/4851N10328E005
A) ZMBN B) 2208090807 C) 2210052359
E) TWY LTD TO ACFT FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY AIRAC AIP SUP. )
taxiway limited to aircraft FOR MTOW 5700KG AND ABOVE. THIS INFORMATION WILL BE PUBLISHED BY aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP.
ZMKDдугаар : A0433/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-09 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-30 00:00
- 2 months ago -
Аэродромын Хяналтын цэгээс 5 км радиуст газрын гадаргаас дээш 1000м өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM CENTRE ARP.
090320 ZMUBYNYX
(A0433/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/082/4757N09137E003
A) ZMKD B) 2208090600 C) 2210300000
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM CENTRE ARP.
F) GND G) 1000M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM CENTRE ARP.
ZMUBдугаар : A0432/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-06 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-19 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM: 2022 оны 10 сарын 06-ны өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 08/22 бүтээгдэхүүнээр доорх мэдээллүүд гарсан. 1. Khovd NDB (IM), Khanbumbat NDB (KB), Tavantolgoi NDB (TG)-г нислэгийн замд ашиглаж эхэлсэн. 2. Ulaanbaatar ACC-д дараах өөрчлөлтүүд орсон. - Секторын солбицол - Үйлчилгээ үзүүлэх хэл 3. Радарын НХУ-ын үйлчилгээнд Баян сектор нэмэгдсэн. 4. НХҮ-ний нислэгийн зам болон үндсэн цэгүүд шинэчлэгдсэн
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/22 WEF 06 OCT 2022 -CHANGES OF ACC SECTOR LATERAL LIMITS AND LANGUAGES -CHANGES OF CONVENTIONAL NAVIGATION ROUTES AND AREA NAVIGATION ROUTES -CHANGES OF RADIO NAVIGATION AIDS EN-ROUTE -CHANGES OF NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS -CHANGES OF ATC SERVICES PROVIDED IN BAYAN SECTOR.
080653 ZMUBYNYX
(A0432/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFTT/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2210060000 C) 2210192359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 08/22 WEF 06 OCT 2022 -CHANGES OF ACC SECTOR LATERAL LIMITS AND LANGUAGES -CHANGES OF CONVENTIONAL NAVIGATION ROUTES AND AREA NAVIGATION ROUTES -CHANGES OF RADIO NAVIGATION AIDS EN-ROUTE -CHANGES OF NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS -CHANGES OF ATC SERVICES PROVIDED IN BAYAN SECTOR.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 08/22 effective from 06 october 2022 -CHANGES OF area control centre SECTOR LATERAL LIMITS AND LANGUAGES -CHANGES OF CONVENTIONAL NAVIGATION ROUTES AND AREA NAVIGATION ROUTES -CHANGES OF RADIO NAVIGATION AIDS EN-ROUTE -CHANGES OF NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS -CHANGES OF air traffic control SERVICES PROVIDED IN BAYAN SECTOR.
ZMUBдугаар : A0401/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-01 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 2 months ago -
Монгол Улсын агаарын зайд ашиглагдах G401 дээд агаарын замыг шинээр тогтоож байна.
ATS RTE G401 ESTABLISHED AS FLW: SEGMENT: TAISHIR VOR/DME (VGA-IMBAT-TEBUS TRACK MAG: 291/111 286/100 DIST: 37.6KM 415.8KM UPPER/LOWER LIMITS:14600M MSL/7650M MSL LATERAL LIMITS:30KM DIRECTION OF CRUISING LEVEL: EVEN/ODD
251500 ZMUBYNYX
(A0401/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QARCS/IV/NBO/E /250/479/4653N09320E123
A) ZMUB B) 2208010000 C) 2210052359
E) ATS RTE G401 ESTABLISHED AS FLW: SEGMENT: TAISHIR VOR/DME (VGA)-IMBAT-TEBUS TRACK MAG: 291/111 286/100 DIST: 37.6KM 415.8KM UPPER/LOWER LIMITS:14600M MSL/7650M MSL LATERAL LIMITS:30KM DIRECTION OF CRUISING LEVEL: EVEN/ODD)
air traffic services route G401 ESTABLISHED AS FLW: SEGMENT: TAISHIR VOR/DME (VGA-IMBAT-TEBUS TRACK MAG: 291/111 286/100 DIST: 37.6KM 415.8KM UPPER/LOWER LIMITS:14600M MSL/7650M mean sea level LATERAL LIMITS:30KM DIRECTION OF CRUISING LEVEL: EVEN/ODD
ZMUBдугаар : A0356/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-09 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 3 months ago -
Монгол Улсын H8 агаарын замын өндрийн дээд хязгаарыг бүх хэсэгт 14600 метр болгон өөрчлөв.
ATS RTE H8 UPPER LIMIT CHANGED TO 14600M.
081429 ZMUBYNYX
(A0356/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QARCH/IV/BO /E /078/479/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2207090000 C) 2210052359
E) ATS RTE H8 UPPER LIMIT CHANGED TO 14600M.
F) 2400M AMSL G) 14600M AMSL)
air traffic services route H8 UPPER LIMIT CHANGED to 14600M.
ZMUBдугаар : A0355/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-09 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 23:59
- 3 months ago -
Монгол Улсын H6 агаарын замын DULAN-TAISHIR(VGA) хэсэг хоорондын өндрийн дээд хязгаарыг 14600 метр болгон өөрчлөв.
UPPER LIMIT DULAN-TAISHIR (VGA) SEGMENT OF ATS RTE H6 CHANGED TO 14600M.
081400 ZMUBYNYX
(A0355/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QARCH/IV/BO /E /124/479/4631N09709E040
A) ZMUB B) 2207090000 C) 2210052359
E) UPPER LIMIT DULAN-TAISHIR (VGA) SEGMENT OF ATS RTE H6 CHANGED TO 14600M.
F) 3800M AMSL G) 14600M AMSL)
UPPER LIMIT DULAN-TAISHIR (VGA) SEGMENT OF air traffic services route H6 CHANGED to 14600M.
ZMULдугаар : A0345/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-07 04:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-07 04:00
- 3 months ago -
485838N0895524E цэгт төвтэй 5 км радиустай бүсэд шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485838N0895524E.
070342 ZMUBYNYX
(A0345/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/074/4858N08955E003
A) ZMUL B) 2207070400 C) 2210070400
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485838N0895524E.
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485838N0895524E.
ZMUGдугаар : C0124/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-05 10:33
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 05:00
- 3 months ago -
495954N0920243E цэгт төвтэй 2.5км радиустай бүсэд шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495954N0920243E
051033 ZMUBYNYX
(C0124/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/172/4959N09202E002
A) ZMUG B) 2207051033 C) 2210050500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495954N0920243E
F) GND G) 900M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2.5KM RADIUS CENTRED ON 495954N0920243E
ZMUGдугаар : C0123/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-07-05 10:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-05 05:00
- 3 months ago -
500341N0915813E цэгт төвтэй 2км радиустай бүсэд шувуудын бөөгнөрөлтэй
AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
051031 ZMUBYNYX
(C0123/22 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/172/5003N09158E002
A) ZMUG B) 2207051030 C) 2210050500
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 2KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
F) GND G) 900M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 2KM RADIUS CENTRED ON 500341N0915813E
Түүхий NOTAM