NOTAM МЭДЭЭАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0392/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-23 03:19
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 22 hours ago -
''Буянт-Ухаа'' ОУНБ-ын аэродром нь нар мандахаас нар жаргах хүртэл дотоодын онцгой үүрэг, тусгай, эрэн хайх, авран туслах, ерөнхий зориулалтын, техникийн нислэгүүдэд үйлчилгээ үзүүлнэ.
AD AVBL FROM SR TO SS FOR DOMESTIC STATE, SAR, HOSP, TECH, GENERAL AVIATION FLIGHTS. REF/ AIP MONGOLIA ZMUB AD 2.3
230319 ZMUBYNYX
(A0392/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107230319 C) PERM
E) AD AVBL FROM SR TO SS FOR DOMESTIC STATE, SAR, HOSP, TECH, GENERAL AVIATION FLIGHTS. REF/ AIP MONGOLIA ZMUB AD 2.3)
aerodrome available FROM sunrise to sunset FOR DOMESTIC STATE, SAR, HOSP, TECH, GENERAL AVIATION FLIGHTS. REF/ aeronautical information publication MONGOLIA ZMUB aerodrome 2.3
ZMTLдугаар : C0094/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-21 02:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-28 07:00
- 3 days ago -
Цаг уурын автомат станц QLC-50 гэмтэлтэй.
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
210230 ZMUBYNYX
(C0094/21 NOTAMR C0091/21
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4844N09817E005
A) ZMTL B) 2107210230 C) 2107280700
E) AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.)
AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL.
ZMTTдугаар : C0093/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-15 05:54
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-10-15 10:00
- 1 week ago -
COVID-19 хорио цээрийн улмаас аэродром хаалттай.
AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.
150554 ZMUBYNYX
(C0093/21 NOTAMR C0037/21
Q) ZMUB/QFALC/IV/NBO/A /000/999/4346N10534E005
A) ZMTT B) 2107150554 C) 2110151000
E) AD CLSD DUE TO COVID-19 INFECTION PREVENTION.)
aerodrome closed DUE to COVID-19 INFECTION PREVENTION.
ZMULдугаар : A0372/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-11 05:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-08-11 06:00
- 2 weeks ago -
Өлгий хотоос 485808N0895807E цэгт төвтэй хэвтээ чиглэлт 5км-ын тойрог радиуст газрын гадаргаас дээш 500 метр хүртэл өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
110550 ZMUBYNYX
(A0372/21 NOTAMR A0305/21
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/999/4858N08958E003
A) ZMUL B) 2107110550 C) 2108110600
E) AD BIRD CONCENTRATION WI 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
F) GND G) 500M AGL)
aerodrome BIRD CONCENTRATION within 5KM RADIUS CENTRED ON 485808N0895807E
ZMUBдугаар : A0367/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-23 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-24 16:00
- 2 weeks ago -
2021 оны 07-р сарын 24-ний амралтын өдрийг ажлын өдөр болгов.
WORKING DAY OF SAT 24 JUL 2021
080822 ZMUBYNYX
(A0367/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/M /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2107231600 C) 2107241600
E) WORKING DAY OF SAT 24 JUL 2021)
WORKING DAY OF saturday 24 july 2021
ZMUBдугаар : A0365/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-08 04:33
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Буянт-Ухаа ОУНБ-ын гал унтраах зэрэглэл 6 болж өөрчлөгдсөн. Шаардлагатай нөхцөлд галын зэрэглэл 8-ыг хангана.
AD CAT FOR FIREFIGHTING DOWNGRADED TO CAT 6. RMK/ ON REQUEST CAT 8 REF AIP MONGOLIA AD 2.6
080433 ZMUBYNYX
(A0365/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFFCG/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107080433 C) PERM
E) AD CAT FOR FIREFIGHTING DOWNGRADED TO CAT 6. RMK/ ON REQUEST CAT 8 REF AIP MONGOLIA AD 2.6)
aerodrome category FOR FIREFIGHTING DOWNGRADED to category 6. RMK/ ON REQUEST category 8 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.6
ZMULдугаар : A0364/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-08-12 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-08-25 23:59
- 2 weeks ago -
2021.08.12-нд хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 05/21-т дараах мэдээлэлд - Ил хараагаар ойртолт үйлдэх журамд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/21 WEF 12 AUG 2021 CHANGES TO VISUAL APCH PROC
080241 ZMUBYNYX
(A0364/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2108120000 C) 2108252359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 05/21 WEF 12 AUG 2021 CHANGES TO VISUAL APCH PROC)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 05/21 effective from 12 august 2021 CHANGES to VISUAL approach procedure
ZMUBдугаар : A0355/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-06 14:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-31 16:00
- 3 weeks ago -
Агаарын хөлөгт онцгой нөхцөл байдал үүссэн, зайлшгүй буулт хийх тохиолдолд 24 цагаар аэродромыг ашиглана.
AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING
061128 ZMUBYNYX
(A0355/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107061400 C) 2107311600
E) AD AVBL FOR EMERGENCY LANDING)
aerodrome available FOR EMERGENCY LANDING
ZMUBдугаар : A0354/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-07 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-31 09:00
- 3 weeks ago -
Бэлтгэл аэродром болно.
AD AVBL FOR ALTN
061127 ZMUBYNYX
(A0354/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFALT/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107070000 C) 2107310900
D) DLY 0000-0900
E) AD AVBL FOR ALTN)
aerodrome available FOR alternate
ZMUBдугаар : A0351/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-05 10:23
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 3 weeks ago -
Буянт-Ухаа ОУНБ-ын аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2021.07.04-ний өдрөөс түтгэлзүүлж, гэрчилгээжээгүй аэродромын шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.
STATUS OF AD CERTIFICATION CHANGED TO NON-CERTIFICATED AD REF AIP MONGOLIA AD 1.5
051023 ZMUBYNYX
(A0351/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107051023 C) PERM
E) STATUS OF AD CERTIFICATION CHANGED TO NON-CERTIFICATED AD REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
STATUS OF aerodrome CERTIFICATION CHANGED to NON-CERTIFICATED aerodrome reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMCDдугаар : A0344/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-02 08:07
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-31 23:59
- 3 weeks ago -
ZMCD: Ойртолтын нислэгийн удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
APP NOT AVBL
020807 ZMUBYNYX
(A0344/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QSPXX/IV/NBO/AE/000/999/4808N11438E005
A) ZMCD B) 2107020807 C) 2107312359
E) APP NOT AVBL)
approach control NOT available
ZMUBдугаар : A0338/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-01 00:25
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-08-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2021 0285 0289 0293 0305 0314 0318 0325 0335 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/21 PUBLICATION DATE 01 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIC (SERIES A: 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20,06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
010025 ZMUBYNYX
(A0338/21 NOTAMR A0337/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2107010025 C) 2108010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0285 0289 0293 0305 0314 0318 0325 0335 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/21 PUBLICATION DATE 01 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIC (SERIES A): 03/21 PUBLICATION DATE 16 APR 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20,06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES A): 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0285 0289 0293 0305 0314 0318 0325 0335 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 04/21 PUBLICATION DATE 01 july 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information circular (SERIES A: 03/21 PUBLICATION DATE 16 april 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20,06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES A: 04/17, 03/20, 06/20, 01/21, 02/21, 03/21
ZMUBдугаар : C0087/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-01 00:09
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-08-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST YEAR=2021 0037 0051 0056 0081 0084 0085 0086 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/21 PUBLICATION DATE 01 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIC (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20,06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
010009 ZMUBYNYX
(C0087/21 NOTAMR C0068/21
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2107010009 C) 2108010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2021 0037 0051 0056 0081 0084 0085 0086 LATEST PUBLICATIONS: AIP AMDT: 04/21 PUBLICATION DATE 01 JUL 2021 AIRAC AIP AMDT: 05/21 WEF 12 AUG 2021 AIC (SERIES C): 01/21 PUBLICATION DATE 18 JAN 2021 AIP SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 NOV 2020 AIRAC AIP SUP: 01/21 WEF 12 AUG 2021 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 JAN 2021 OBST DATA SET: O-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA2ZMUB200730 WEF 10 SEP 2020 O-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 O-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA2ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 T-AREA3ZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AD MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMUB200618 WEF 18 JUN 2020 AMDBZMDZ200618 WEF 18 JUN 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 WEF 04 JAN 2021 AIP SUP CHECKLIST: AIP SUP: 01/20,06/20, 07/20, 08/20 AIRAC AIP SUP: 01/21 AIC CHECKLIST: AIC (SERIES C): 02/08, 02/20, 01/21)
CHECKLIST YEAR=2021 0037 0051 0056 0081 0084 0085 0086 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information publication AMDT: 04/21 PUBLICATION DATE 01 july 2021 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 05/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information circular (SERIES C: 01/21 PUBLICATION DATE 18 january 2021 aeronautical information publication SUP: 08/20 PUBLICATION DATE 19 november 2020 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 effective from 12 august 2021 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT01-21 PUB 14 january 2021 obstacle DATA SET: O-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA2ZMUB200730 effective from 10 september 2020 O-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 O-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 TERRAIN DATA SET: T-AREA1ZM200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA2ZMUB200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMCK200618 effective from 18 june 2020 T-AREA3ZMUB200618 effective from 18 june 2020 aerodrome MAPPING DATA SET: AMDBZMCK200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMUB200618 effective from 18 june 2020 AMDBZMDZ200618 effective from 18 june 2020 IFP DATA SET:IFPZM21 effective from 04 january 2021 aeronautical information publication supplement CHECKLIST: aeronautical information publication SUP: 01/20,06/20, 07/20, 08/20 aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP: 01/21 aeronautical information circular CHECKLIST: aeronautical information circular (SERIES C: 02/08, 02/20, 01/21
ZMUGдугаар : C0081/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-24 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээний хугацааг сунгав.
VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 JUL 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
231317 ZMUBYNYX
(C0081/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2106241600 C) PERM
E) VALIDITY OF AD CERTIFICATE EXTENDED TO 01 JUL 2022 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
VALIDITY OF aerodrome CERTIFICATE EXTENDED to 01 july 2022 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMCKдугаар : A0325/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-23 09:12
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
Аэродромын гэрчилгээ олгов.
AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION: 31 DEC 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5
230912 ZMUBYNYX
(A0325/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2106230912 C) PERM
E) AD CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION: 31 DEC 2021 REF AIP MONGOLIA AD 1.5)
aerodrome CERTIFIED. VALIDITY OF CERTIFICATION: 31 december 2021 reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 1.5
ZMUBдугаар : A0318/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-04 03:40
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
"Чингис хаан" ОУНБ-ын үйл ажиллагааг 2021.07.04-ний өдрөөс эхлүүлэхтэй холбогдуулан "Буянт-Ухаа" ОУНБ-ыг арилжааны нислэгт ашиглахгүй
COMMERCIAL FLIGHTS WILL NOT BE OPERATED AT THE BUYANT-UKHAA INTL AP.
170901 ZMUBYNYX
(A0318/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4750N10646E005
A) ZMUB B) 2107040340 C) PERM
E) COMMERCIAL FLIGHTS WILL NOT BE OPERATED AT THE BUYANT-UKHAA INTL AP.)
COMMERCIAL FLIGHTS WILL NOT BE OPERATED AT THE BUYANT-UKHAA international AP.
ZMCKдугаар : A0314/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 month ago -
2021.06.17- нд хүчинтэй болох AIRAC AIP AMDT 03/21 "Чингис хаан" ОУНБ-ын аэродромын зурагт Аэродромын мэдээллийн автомат үйлчилгээний давтамжийг 123.0MHz гэж алдаатай зарлагдсан байгааг ATIS 123.7MHz болгов.
ATIS FREQ 123.0MHZ TO BE READ AS 123.7MHZ REF AIP MONGOLIA AD 2.24 AERODROME CHART-ICAO EFF 17 JUN 2021
161115 ZMUBYNYX
(A0314/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QSAXX/IV/BO /A /000/999/4738N10649E005
A) ZMCK B) 2106170000 C) PERM
E) ATIS FREQ 123.0MHZ TO BE READ AS 123.7MHZ REF AIP MONGOLIA AD 2.24 AERODROME CHART-ICAO EFF 17 JUN 2021)
automatic terminal information service frequency 123.0MHZ to BE READ AS 123.7MHZ reference to aeronautical information publication MONGOLIA aerodrome 2.24 AERODROME CHART-ICAO EFF 17 june 2021
ZMUBдугаар : A0293/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-17 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-11-04 00:00
- 2 months ago -
Монгол Улсын агаарын зайд ADS-B-ийг НХҮ-ний ажиглалтын зайчлалд 2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 0000 UTC цагаас эхлэн ашиглана. AIRAC AIP SUP 01/18 -ын 2.3 хэсэгт ашиглаж эхлэх хугацааг өөрчлөв.
REF AIRAC AIP SUP 01/18 ADS-B IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 NOV 2021 AT 0000 UTC, ADS-B WILL BE USED TO PROVIDE ATS SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF ADS-B EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.
071508 ZMUBYNYX
(A0293/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QCBXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2106170000 C) 2111040000
E) REF AIRAC AIP SUP 01/18 ADS-B IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 NOV 2021 AT 0000 UTC, ADS-B WILL BE USED TO PROVIDE ATS SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF ADS-B EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.)
reference to aeronautical information regulation and control aeronautical information publication supplement 01/18 automatic dependent surveillance — broadcast IMPLEMENTATION IN MONGOLIA PARA 2.3 WILL BE CHANGED AS FLW: 2.3 STARTING FROM 04 november 2021 AT 0000 UTC, automatic dependent surveillance — broadcast WILL BE USED to PROVIDE air traffic services SURVEILLANCE SEPARATION IN THE AIRSPACE OF MONGOLIA AND SINCE THEN THE CARRIAGE OF automatic dependent surveillance — broadcast EQUIPMENT FOR FLIGHT IS MANDATORY.
ZMULдугаар : A0289/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-15 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-28 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM-Аэродромын саадын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO INFO OF AD OBST.
041512 ZMUBYNYX
(A0289/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QOBTT/IV/BO /A /000/999/4859N08955E005
A) ZMUL B) 2107150000 C) 2107282359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO INFO OF AD OBST.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/21 effective from 15 july 2021 CHANGED to information OF aerodrome OBST.
ZMDZдугаар : C0056/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-15 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-28 23:59
- 2 months ago -
TRIGGER NOTAM- ХБЗ-ын даацын мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO BEARING STRENGTH INFO OF RWY.
041431 ZMUBYNYX
(C0056/21 NOTAMN
Q) ZMUB/QMBTT/IV/BO /A /000/999/4336N10421E005
A) ZMDZ B) 2107150000 C) 2107282359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 04/21 WEF 15 JUL 2021 CHANGED TO BEARING STRENGTH INFO OF RWY.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 04/21 effective from 15 july 2021 CHANGED to BEARING STRENGTH information OF RWY.
Түүхий NOTAM