NOTAMАэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

ZMUBдугаар : A0437/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-22 21:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-22 23:30
- 15 hours ago -
Аэродром нээлттэй
AD AVBL
220701 ZMUBYNYX
(A0437/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2406222100 C) 2406222330
E) AD AVBL)
aerodrome available
ZMBUдугаар : C0099/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-22 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-24 01:00
- 21 hours ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL.
220114 ZMUBYNYX
(C0099/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4640N11317E005
A) ZMBU B) 2406220200 C) 2406240100
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0436/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-22 22:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-23 02:30
- 1 day ago -
Буянт-Ухаа аэродомын төвөөс 5 км радиуст газрын гадаргаас дээш 270 метр-ын өндөрт алсын удирдлагатай хүнгүй агаарын хөлөг /дрон/-р нислэг үйлдэнэ.
UA (DRONE) WILL TAKE PLACE WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP
211224 ZMUBYNYX
(A0436/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/053/4751N10646E003
A) ZMUB B) 2406222230 C) 2406230230
E) UA (DRONE) WILL TAKE PLACE WI 5KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 270M AGL)
unmanned aircraft (DRONE) WILL TAKE PLACE within 5KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMUBдугаар : A0435/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-21 12:06
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-24 11:00
- 1 day ago -
Явгалах зам F2 хаалттай.
TWY F2 CLSD.
211206 ZMUBYNYX
(A0435/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMXLC/IV/BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2406211206 C) 2406241100
E) TWY F2 CLSD.)
taxiway F2 CLSD.
ZMAHдугаар : C0098/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-21 08:49
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-28 08:40
- 2 days ago -
Цаг уурын станц ажиллахгүй.
AWOS NOT AVBL.
210849 ZMUBYNYX
(C0098/24 NOTAMR C0092/24
Q) ZMUB/QFMAU/IV/BO /A /000/999/4615N10248E005
A) ZMAH B) 2406210849 C) 2406280840
E) AWOS NOT AVBL.)
automated weather observation system NOT AVBL.
ZMTLдугаар : C0097/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-21 08:02
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-23 00:00
- 2 days ago -
Сумалгаа хийхгүй.
FUEL NOT AVBL.
210802 ZMUBYNYX
(C0097/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFUAU/IV/NBO/A /000/999/4844N09818E005
A) ZMTL B) 2406210802 C) 2406230000
E) FUEL NOT AVBL.)
FUEL NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0432/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-21 01:13
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-27 23:30
- 2 days ago -
ХБШЗ 15/33 хаалттай.
RWY 15/33 CLSD.
210113 ZMUBYNYX
(A0432/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2406210113 C) 2406272330
E) RWY 15/33 CLSD.)
runway 15/33 CLSD.
ZMUBдугаар : A0430/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-22 02:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-23 08:00
- 3 days ago -
Морингийн давааны хойно орших 475141N1064207E координат төвтэй, 4км радиустай, газрын гадаргаас дээш 120М хүртэл өндөрт алсын удирдлагатай хүнгүй агаарын хөлөг /дрон/-р нислэг үйлдэнэ
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI 4KM RADIUS CENTRED ON 475141N1064207E WT:5.5KG MARK:DJI M30
200803 ZMUBYNYX
(A0430/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QWULW/IV/BO /W /000/146/4752N10642E003
A) ZMUB B) 2406220200 C) 2406230800
D) 0200-0800
E) UA(DRONE) WILL TAKE PLACE WI 4KM RADIUS CENTRED ON 475141N1064207E WT:5.5KG MARK:DJI M300
F) GND G) 120M AGL)
UA(DRONE) WILL TAKE PLACE within 4KM RADIUS CENTRED ON 475141N1064207E WT:5.5KG MARK:DJI M30
ZMUBдугаар : A0406/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-27 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-06-28 16:00
- 6 days ago -
2024.06.28-ны өдөр Монгол улсын их хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн санал авах бүх нийтээр амрах өдөр.
PUBLIC HOLIDAY: PARLIAMENTARY ELECTION DAY ON 28 JUN 2024.
170649 ZMUBYNYX
(A0406/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/M /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2406271600 C) 2406281600
E) PUBLIC HOLIDAY: PARLIAMENTARY ELECTION DAY ON 28 JUN 2024.)
PUBLIC HOLIDAY: PARLIAMENTARY ELECTION DAY ON 28 june 2024.
ZMCKдугаар : A0402/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-14 08:50
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 1 week ago -
Агаарын хөлгийн зогсоол 2R-ыг шинээр ашиглалтанд оруулсан. Солбицол: 473901.59N 1064915.38E, өндөрлөг: 1370m, агаарын хөлгийн ангиллын код болон үсэг: 4E, гадаргуу: цемент бетон хучилтын даац: PCN 86 R/B/X/T. Уг зогсоолыг зөвхөн А330-200/300 маягийн агаарын хөлөгт ашиглана.
NEW ACFT STAND NR 2R INSTL: COORD: 473901.59N 1064915.38E ELEV: 1370M ACFT CLASSIFICATION BY CODE NR AND LETTER: 4E SFC: CONCRETE BRG STRENGTH: PCN 86 R/B/X/T OPR LIMITATION: AVBL ONLY FOR ACFT TYPES A330-200/300
140850 ZMUBYNYX
(A0402/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QMPCS/IV/M /A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2406140850 C) PERM
E) NEW ACFT STAND NR 2R INSTL: COORD: 473901.59N 1064915.38E ELEV: 1370M ACFT CLASSIFICATION BY CODE NR AND LETTER: 4E SFC: CONCRETE BRG STRENGTH: PCN 86 R/B/X/T OPR LIMITATION: AVBL ONLY FOR ACFT TYPES A330-200/300)
NEW aircraft STAND number 2R INSTL: COORD: 473901.59N 1064915.38E ELEV: 1370M aircraft CLASSIFICATION BY CODE number AND LETTER: 4E SFC: CONCRETE bearing STRENGTH: pavement classification number 86 R/B/X/T operate LIMITATION: available ONLY FOR aircraft TYPES A330-200/300
ZMUBдугаар : A0392/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Агаарын навигацийн үйлчилгээний хураамжийн мэдээлэл шинээр орсон. (Дэлгэрэнгүйг NOTAM-аас харна уу.)
CHARGES FOR AIR NAV SER CHANGED TO: ACFT MAXIMUM CERTIFICATED TAKE-OFF WEIGHT (TONNE IN INTL AND DOM FLT (USD 5.7-25 25 26-50 38 51-75 53 76-100 58 101-125 75 126-150 78 151-175 80 176-200 81 201-225 82 226-250 84 251-275 88 276-300 89 301-325 92 326-350 94 351-375 97 376-400 100 401 OR OVER 107 NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 100 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE LESS THAN 1 WORKING DAY PRIOR TO THE INTENDED FLT. NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 150 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE MORE THAN 6 HOURS PRIOR TO THE INTENDED FLT REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2.
120530 ZMUBYNYX
(A0392/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2406301600 C) PERM
E) CHARGES FOR AIR NAV SER CHANGED TO: ACFT MAXIMUM CERTIFICATED TAKE-OFF WEIGHT (TONNE) IN INTL AND DOM FLT (USD) 5.7-25 25 26-50 38 51-75 53 76-100 58 101-125 75 126-150 78 151-175 80 176-200 81 201-225 82 226-250 84 251-275 88 276-300 89 301-325 92 326-350 94 351-375 97 376-400 100 401 OR OVER 107 NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 100 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE LESS THAN 1 WORKING DAY PRIOR TO THE INTENDED FLT. NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 150 PERCENT FOR SER PROVIDED TO THE ACFT OF AIRLINES IN CASE THE REQ FOR CHARTER FLT IS MADE MORE THAN 6 HOURS PRIOR TO THE INTENDED FLT REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2.)
CHARGES FOR AIR navigation service CHANGED TO: aircraft MAXIMUM CERTIFICATED TAKE-OFF WEIGHT (TONNE IN international AND domestic FLT (USD 5.7-25 25 26-50 38 51-75 53 76-100 58 101-125 75 126-150 78 151-175 80 176-200 81 201-225 82 226-250 84 251-275 88 276-300 89 301-325 92 326-350 94 351-375 97 376-400 100 401 OR OVER 107 NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 100 PERCENT FOR service PROVIDED to THE aircraft OF AIRLINES IN CASE THE requested FOR CHARTER FLT IS MADE LESS THAN 1 WORKING DAY PRIOR to THE INTENDED FLT. NOTE: ALL CHARGES SHALL BE INCREASED BY 150 PERCENT FOR service PROVIDED to THE aircraft OF AIRLINES IN CASE THE requested FOR CHARTER FLT IS MADE MORE THAN 6 HOURS PRIOR to THE INTENDED FLT REF/AIP MONGOLIA general 4.2.
ZMATдугаар : C0090/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-12 02:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-12 02:30
- 2 weeks ago -
Аэродромын хяналтын цэгээс 3 км-ийн радиуст газрын гадаргаас дээш 100 метрийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP
120210 ZMUBYNYX
(C0090/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/077/4623N09613E002
A) ZMAT B) 2406120230 C) 2407120230
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 3KM RADIUS CENTRED ON ARP.
F) GND G) 100M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 3KM RADIUS CENTRED ON aerodrome reference point
ZMCKдугаар : A0384/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-11 00:32
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-15 00:00
- 2 weeks ago -
Агаарын хөлгийн мөс арилгах үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
ACFT DE-ICING NOT AVBL.
110032 ZMUBYNYX
(A0384/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFIAU/IV/NBO/A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2406110032 C) 2408150000
E) ACFT DE-ICING NOT AVBL.)
aircraft DE-ICING NOT AVBL.
ZMUBдугаар : A0382/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-30 16:00
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 weeks ago -
Агаарын навигацийн үйлчилгээний хураамжийн хөнгөлөлтийн мэдээлэл шинээр орсон. (Дэлгэрэнгүйг NOTAM-аас харна уу.)
AIR NAV SER CHARGES DISCOUNTS MAY BE PROVIDED BASED ON THE PERFORMANCE OF SKED INTL OVERFLIGHT. (PLANNED AGAINST ACTUAL FLT FLT PERFORMANCE PERCENT DISCOUNT PERCENT 100 5 95 3 90 2 NOTE: DISCOUNT WILL BE APPLIED FOR EACH FLT FROM THE FLW MONTH BASED ON PREVIOUS MONTH'S FLT PERFORMANCE. REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2
101225 ZMUBYNYX
(A0382/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2406301600 C) PERM
E) AIR NAV SER CHARGES DISCOUNTS MAY BE PROVIDED BASED ON THE PERFORMANCE OF SKED INTL OVERFLIGHT. (PLANNED AGAINST ACTUAL FLT) FLT PERFORMANCE PERCENT DISCOUNT PERCENT 100 5 95 3 90 2 NOTE: DISCOUNT WILL BE APPLIED FOR EACH FLT FROM THE FLW MONTH BASED ON PREVIOUS MONTH'S FLT PERFORMANCE. REF/AIP MONGOLIA GEN 4.2)
AIR navigation service CHARGES DISCOUNTS may BE PROVIDED BASED ON THE PERFORMANCE OF schedule international OVERFLIGHT. (PLANNED AGAINST ACTUAL FLT FLT PERFORMANCE PERCENT DISCOUNT PERCENT 100 5 95 3 90 2 NOTE: DISCOUNT WILL BE APPLIED FOR EACH FLT FROM THE follow MONTH BASED ON PREVIOUS MONTH'S FLT PERFORMANCE. REF/AIP MONGOLIA general 4.2
ZMUBдугаар : C0076/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-01 02:15
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0058 0062 0070 0072 0073 0074 0075 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 03/24 11 JUL 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 11 JUL 24 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC SERIES C:01/22 01/23
010215 ZMUBYNYX
(C0076/24 NOTAMR C0061/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2406010215 C) 2407010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0058 0062 0070 0072 0073 0074 0075 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 03/24 11 JUL 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 11 JUL 24 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC SERIES C:01/22 01/23)
CHECKLIST YEAR=2024 0058 0062 0070 0072 0073 0074 0075 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 03/24 11 july 2024 aeronautical information publication AMDT: 04/24 30 may 2024 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 effective from 11 july 24 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP:02/21 04/23 01/24 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES C:01/22 01/23
ZMUBдугаар : A0358/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-06-01 02:12
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-01 07:00 EST
- 3 weeks ago -
CHECKLIST
CHECKLIST YEAR=2024 0167 0171 0221 0274 0286 0306 0339 0351 0352 0355 0356 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 03/24 11 JUL 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 11 JUL 24 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21
010212 ZMUBYNYX
(A0358/24 NOTAMR A0259/24
Q) ZMUB/QKKKK/K /K /K /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 2406010212 C) 2407010700 EST
E) CHECKLIST YEAR=2024 0167 0171 0221 0274 0286 0306 0339 0351 0352 0355 0356 LATEST PUBLICATIONS: AIRAC AIP AMDT: 03/24 11 JUL 2024 AIP AMDT: 04/24 30 MAY 2024 AIP DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 WEF 11 JUL 24 CHECKLIST AIP SUP AIRAC AIP SUP:03/23 AIP SUP:02/21 04/23 01/24 CHECKLIST AIC SERIES A:04/17 06/20 03/21)
CHECKLIST YEAR=2024 0167 0171 0221 0274 0286 0306 0339 0351 0352 0355 0356 LATEST PUBLICATIONS: aeronautical information regulation and control aeronautical information publication AMDT: 03/24 11 july 2024 aeronautical information publication AMDT: 04/24 30 may 2024 aeronautical information publication DATA SET: AIPZM-AMDT03-24 effective from 11 july 24 CHECKLIST aeronautical information publication supplement aeronautical information regulation and control aeronautical information publication SUP:03/23 aeronautical information publication SUP:02/21 04/23 01/24 CHECKLIST aeronautical information circular SERIES A:04/17 06/20 03/21
ZMUGдугаар : C0073/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 3 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдөнө.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.
301231 ZMUBYNYX
(C0073/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. CHANGES to IAP.
ZMATдугаар : C0072/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 3 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Хэрэглэлээр нисэн гарах болон ойртолт үйлдэх стандарт зургуудад өөрчлөлт орно.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO SID AND IAC.
301225 ZMUBYNYX
(C0072/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFATT/IV/BO /A /000/999/4623N09613E005
A) ZMAT B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO SID AND IAC.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. CHANGES to standard instrument departure AND IAC.
ZMUBдугаар : A0352/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 3 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам өөрчлөгдөнө.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.
301228 ZMUBYNYX
(A0352/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QPITT/I /BO /A /000/999/4751N10646E005
A) ZMUB B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. CHANGES TO IAP.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. CHANGES to IAP.
ZMUBдугаар : A0351/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-07-11 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-24 23:59
- 3 weeks ago -
TRIGGER NOTAM: 2024.07.11-ний өдөр хүчин төгөлдөр болох AIRAC AIP AMDT 03/24-өөр Бор-Өндөр зай хэмжих төхөөрөмжийг ашиглалтаас хассан.
TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. WITHDRAWN BOR-UNDUR DME BUR.
301216 ZMUBYNYX
(A0351/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QNDTT/IV/BO /E /000/999/4614N10924E025
A) ZMUB B) 2407110000 C) 2407242359
E) TRIGGER NOTAM-PERM AIRAC AIP AMDT 03/24 WEF 11 JUL 2024. WITHDRAWN BOR-UNDUR DME BUR.)
TRIGGER NOTAM-PERM aeronautical information regulation and control aeronautical information publication amendment 03/24 effective from 11 july 2024. WITHDRAWN BOR-UNDUR distance measuring equipment BUR.
ZMUBдугаар : A0274/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-07 08:49
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Бор-Өндөрийн DME станц (BUR)-ыг татан буулгасан.
BOR-UNDUR DME BUR 116.8MHZ/CH115X WITHDRAWN REF/AIP MONGOLIA GEN 2.5, ENR 4.1, ENR 6.
070850 ZMUBYNYX
(A0274/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QNDAW/IV/BO /E /000/999/4614N10924E025
A) ZMUB B) 2405070849 C) PERM
E) BOR-UNDUR DME BUR 116.8MHZ/CH115X WITHDRAWN REF/AIP MONGOLIA GEN 2.5, ENR 4.1, ENR 6.)
BOR-UNDUR distance measuring equipment BUR 116.8MHZ/CH115X WITHDRAWN REF/AIP MONGOLIA general 2.5, en route 4.1, en route 6.
ZMUGдугаар : C0062/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-05-07 03:56
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-08-07 00:00 EST
- 2 months ago -
500332N0915818E цэгт төвтэй 4 км радиуст газрын гадаргаас дээш 1000 метрийн өндөрт шувуудын бөөгнөрөлтэй.
AD BIRDS CONCENTRATION WI 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E
070357 ZMUBYNYX
(C0062/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /000/175/5004N09158E003
A) ZMUG B) 2405070356 C) 2408070000 EST
E) AD BIRDS CONCENTRATION WI 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E.
F) GND G) 1000M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION within 4KM RADIUS CENTRED ON 500332N0915818E
ZMCKдугаар : A0221/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-19 05:30
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-12 08:30
- 2 months ago -
ХБЗ-ын хучилтын засварын ажил хийгдэж буй тул нэмэгдэл, захиалгат, сургалт болон шалгалтын нислэг хүлээн авахгүй.
AD NOT AVBL FOR NON SKED FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE TO RWY MAINT.
170401 ZMUBYNYX
(A0221/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4739N10649E005
A) ZMCK B) 2404190530 C) 2407120830
D) TUE FRI 0530-0830
E) AD NOT AVBL FOR NON SKED FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE TO RWY MAINT.)
aerodrome NOT available FOR NON schedule FLT, CHECK FLT AND TRAINING FLT DUE to runway MAINT.
ZMCKдугаар : A0171/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-04 20:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-01 06:00
- 3 months ago -
473815N1065116E, 473857N1064721E, 473917N1064729E, 473836N1065123E бүсд улаан хошуут жунгаа /red-billed chough/, хар хэрээ /carrion crow/, сохор элээ /Black kite/, шилийн сар /Upland Buzzard/ зэрэг 250-310гр жинтэй шувууд 10-20 тоогоор, монгол болжмор /Mongolian lark/, эвэрт болжмор /horned lark/, боролзой богширго /skylark/ гэсэн 30-60гр жинтэй жижиг шувууд 100 хүртэл тоогоор сүрэглэн, газрын гадаргаас дээш 10м-50м өндөрт тогтмол байршиж байна.
AD BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 10
040239 ZMUBYNYX
(A0171/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /045/047/4739N10649E001
A) ZMCK B) 2404042000 C) 2407010600
D) 2000-0600
E) AD BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 100
F) 10M AGL G) 50M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION WITHIN: 473816N1065116E-473857N1064722E-473917N1064729E-473836N1065124E-47381 6N1065116E TYPE OF BIRDS WEIGHT/GRAM/ FLOCK SIZE RED BILLED COUGH 250-310 10-20 CARRION CROW 250-310 10-20 BLACK KITE 250-310 10-20 UPLAND BUZZARD 250-310 10-20 MONGOLIAN LARK 30-60 100 HORNED LARK 30-60 100 SKYLARK 30-60 10
ZMULдугаар : A0167/24
эхлэх хугацаа (UTC) : 2024-04-03 05:19
дуусах хугацаа (UTC) : 2024-07-03 05:00 EST
- 3 months ago -
485807N0895805E төвтэй 5км-н радиустай газрын гадаргаас 300м-500м өндөрт сохор элээний шувуудын бөөгнөрөл ажиглагдаж байна.
AD BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E
030520 ZMUBYNYX
(A0167/24 NOTAMN
Q) ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A /151/159/4858N08958E003
A) ZMUL B) 2404030519 C) 2407030500 EST
E) AD BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E.
F) 300M AGL G) 500M AGL)
aerodrome BIRDS CONCENTRATION 5KM RADIUS CENTRED ON 485807N0895805E
Түүхий NOTAM