ШУВУУДЫН МӨРГӨЛТ МЭДЭЭЛЭХ ХУУДАС

Хэнд илгээх: *
Хуудас бөглөсөн: *

1-2. Авиа компани:

3-4. Агаарын хөлгийн загвар:
5-6. Хөдөлгүүрийн загвар:
7. Агаарын хөлгийн бүртгэл:

8. Огноо:*
9. Орон нутгийн цаг:*
10.

11-12. Нисэх буудлын нэр:*

13. Ашигласан зурвас:*

14. Байршил ( нисэж байх үеийн ):

15. Өндөр ( AGL ):
ft
16. Хурд ( IAS ):
kt

17. Нислэгийн үе шат:*

18-31. Онгоцны эд ангиуд:
Мөргөлдсөн
Гэмтсэн
Мөргөлдсөн
Гэмтсэн
Radome
Салхины шил
Хамар
Сэнс
Далавч / ротор
Их бие
Дугуй
Сүүл
Гэрлүүд
Хөдөлгүүр № 1
Хөдөлгүүр № 2
Хөдөлгүүр № 3
Хөдөлгүүр № 4

Бусад ( зааж өгнө үү ):

32-36. Нислэгт үзүүлсэн нөлөө:

Байхгүй
Хөөрөлт саатсан
Ослын газардалт
Хөдөлгүүр унтарсан
Бусад ( зааж өгнө үү ):

37. Тэнгэрийн байдал:

38-40. Хур тунадас:
Манан
Бороо
Цас

41. Шувууны төрөл зүйл:

42-43. Шувууны тоо:
Харагдсан
Мөргөлдсөн

44. Шувууны хэмжээ:

45. Нисгэгч шувууны тухай аюулын мэдээ авсан эсэх:

46-47. Тэмдэглэгээ:
( гэмтэл бэртлүүдийн талаар болон бусад холбогдох мэдээллүүд )


Амжилттай илгээгдлээ