ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 1


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : A2239/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-05-17 06:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-06-30 14:00
- 1 month ago -
ХБЗ 12/30 засварын ажилтай тул хаалттай. Энэ хугацаанд бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD FUE TO RREPAIR. DRG REPAIR AD NOT AVBL AS ALTN
(A2239/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2205170600 C) 2206301400
D) TUE THU 0600-1400, SAT 0600-1200
E) RWY 12/30 CLSD FUE TO RREPAIR. DRG REPAIR AD NOT AVBL AS ALTN)
runway 12/30 closed FUE to RREPAIR. during REPAIR aerodrome NOT available AS alternate
Түүхий NOTAM