ГАДААД NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 3


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UNNTдугаар : A6895/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-29 16:45
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-02-28 17:00
- 2 months ago -
ХБЗ16/34 бүх төрлийн агаарын хөлгийн хөөрөлт буултанд хаалттай.
RWY 16/34 CLSD FOR TAKE-OFF/LANDING FOR ALL TYPES OF ACFT.
(A6895/22 NOTAMR A5672/22
Q) UNNT/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5501N08239E005
A) UNNT B) 2211291645 C) 2302281700
E) RWY 16/34 CLSD FOR TAKE-OFF/LANDING FOR ALL TYPES OF ACFT.)
runway 16/34 closed FOR TAKE-OFF/LANDING FOR ALL TYPES OF ACFT.
UNNTдугаар : A7034/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-12-06 03:30
дуусах хугацаа (UTC) : PERMANENT
- 2 months ago -
Аэродром Е-145 агаарын хөлгийн хөөрөлт буултанд нээлттэй.
AD AVBL FOR ARR, DEP OF ACFT EMBRAER E-145 WITHOUT RESTRICTIONS. REF AIP PAGE 1.3-17.
(A7034/22 NOTAMN
Q) UNNT/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/5501N08239E005
A) UNNT B) 2212060330 C) PERM
E) AD AVBL FOR ARR, DEP OF ACFT EMBRAER E-145 WITHOUT RESTRICTIONS. REF AIP PAGE 1.3-17.)
aerodrome available FOR ARR, departure OF aircraft EMBRAER E-145 WITHOUT RESTRICTIONS. reference to aeronautical information publication PAGE 1.3-17.
UIIIдугаар : A6130/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-23 10:00
- 3 months ago -
RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.
RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.
(A6130/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2211030800 C) 2303231000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.)
runway 12/30 CLSD. aerodrome NOT available AS alternate DURING runway CLOSURE.
Түүхий NOTAM