ГАДААД NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 3


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIII UNKLдугаар : L2568/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-12 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-31 14:59
- 36 minutes ago -
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN A822 LONKA-LUTOG A823 LETBI-OSKEN A935 LADUT-MATAK A937 BAMUK-NELOR G909 ULTUK-ODREM G910 IDENI-LETBI R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES. F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL)
FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN A822 LONKA-LUTOG A823 LETBI-OSKEN A935 LADUT-MATAK A937 BAMUK-NELOR G909 ULTUK-ODREM G910 IDENI-LETBI R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
(L2568/22 NOTAMN
Q) UUXX/QARLC/IV/NBO/E /065/988/5238N10059E200
A) UIII UNKL B) 2208120000 C) 2208311459
D) 12-31 0000-1459
E) FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN A822 LONKA-LUTOG A823 LETBI-OSKEN A935 LADUT-MATAK A937 BAMUK-NELOR G909 ULTUK-ODREM G910 IDENI-LETBI R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL)
follow air traffic services route SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN A822 LONKA-LUTOG A823 LETBI-OSKEN A935 LADUT-MATAK A937 BAMUK-NELOR G909 ULTUK-ODREM G910 IDENI-LETBI R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-RITKO W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-KURES.
UIIIдугаар : A3627/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-08 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-22 11:00
- 1 month ago -
ХБЗ 12/30 хаалттай, бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG RWY CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.
(A3627/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2209080800 C) 2209221100
D) 08 22 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG RWY CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR WIP. during runway CLOSURE PERIOD aerodrome NOT available AS ALTN.
UIIIдугаар : A3626/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-11 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-25 11:00
- 1 month ago -
ХБЗ12/30 хаалттай, бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.
(A3626/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2208110800 C) 2208251100
D) 11 25 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR WIP. during CLOSURE PERIOD aerodrome NOT available AS ALTN.
Түүхий NOTAM