ГАДААД NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 3


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UNKLдугаар : U1300/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-05 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-06 10:00
- 2 hours ago -
KRASNOYARSK FIR SECTOR 1: SSR KYZYL (5140N 09424E) U/S, RADAR CTL NOT PROVIDED.
KRASNOYARSK FIR SECTOR 1: SSR KYZYL (5140N 09424E U/S, RADAR CTL NOT PROVIDED.
(U1300/22 NOTAMN
Q) UNKL/QCSAS/I/B/E/000/999/5140N09424E150
A) UNKL B) 2210050100 C) 2210061000
D) DAILY 0100-1000
E) KRASNOYARSK FIR SECTOR 1: SSR KYZYL (5140N 09424E) U/S, RADAR CTL NOT PROVIDED.)
KRASNOYARSK flight information region SECTOR 1: secondary surveillance radar KYZYL (5140N 09424E U/S, RADAR control NOT PROVIDED.
UNNT UNKLдугаар : L6954/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-12 15:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-15 15:40
- 2 days ago -
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A489 TELRU-NIGOR FL185-FL265, P983 TELRU-NIGOR FL265-FL540. F) FL185 G) FL540
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A489 TELRU-NIGOR FL185-FL265, P983 TELRU-NIGOR FL265-FL540.
(L6954/22 NOTAMN
Q) UUXX/QARLC/IV/NBO/E/185/540/5113N08923E090
A) UNNT UNKL B) 2210121500 C) 2210151540
D) DAILY 1500-1540
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD: A489 TELRU-NIGOR FL185-FL265, P983 TELRU-NIGOR FL265-FL540.
F) FL185 G) FL540)
air traffic services route SEGMENTS CLSD: A489 TELRU-NIGOR FL185-FL265, P983 TELRU-NIGOR FL265-FL540.
UIIIдугаар : L6357/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-10-01 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-10-31 15:00
- 2 weeks ago -
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES. F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL
ATS RTE CLSD WI SEGMENTS: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
(L6357/22 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E /065/988/5238N10059E200
A) UIII B) 2210010100 C) 2210311500
D) 01-31 0100-1500
E) ATS RTE CLSD WI SEGMENTS: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL)
air traffic services route closed within SEGMENTS: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-KURES.
Түүхий NOTAM