ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 1


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : A5884/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-11-04 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-03-24 10:00
- 4 months ago -
ХБЗ 12/30 засварын ажилттай тул хаалттай .Энэ үед бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING CLOSURE PREIOD.
(A5884/21 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2111040800 C) 2203241000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. AD NOT AVBL AS ALTN DURING CLOSURE PREIOD.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR. aerodrome NOT available AS alternate DURING CLOSURE PREIOD.
Түүхий NOTAM