ГАДААД ОРНУУДЫН NOTAM МЭДЭЭ


[ ОРОС ]NOTAMs: 4


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

Огноо

Он - сар - өдөр ( UTC )
Цаг : Минут
эхлэх
дуусах


Байршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : L8316/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-27 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-31 17:00
- 14 hours ago -
Дараах бүсийн агаарын зай хаалттай 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E.
AIRSPACE CLSD WI AREA: 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E.
(L8316/21 NOTAMN
Q) UIII/QRTCA/IV/BO /W /000/230/5106N11519E012
A) UIII B) 2107270000 C) 2107311700
D) 27-31 0000-1700
E) AIRSPACE CLSD WI AREA: 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E.
F) SFC G) 7000M AMSL)
AIRSPACE closed within AREA: 511200N1150405E-511806N1151922E-511303N1153235E-510854N1153532E- 510030N1153425E-510100N1152357E-511200N1150405E.
UIIIдугаар : A4108/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-15 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-29 11:00
- 3 weeks ago -
ХБЗ 12/30 дээр засварын ажил хийх тул хаалттай. ХБЗ хаалттай хугацаанд бэлтгэл болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. DURING RWY CLOSURE AD NOT AVBL AS ALTN.
(A4108/21 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2107150800 C) 2107291100
D) 15 29 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR. DURING RWY CLOSURE AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR. DURING runway CLOSURE aerodrome NOT available AS ALTN.
UIIIдугаар : L7308/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-07-05 01:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-07-31 14:59
- 3 weeks ago -
Дараах агаарын замын хэсгүүд хаалттай : A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265, A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540, A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540, A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL135-FL260, A935 LADUT-MATAK FL205-FL540, G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540, G910 IDENI-LETBI FL105-FL540, W241 KURES-RAZDOLYE NDB (BD) FL135-FL540, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL275-FL540. F) FL095 G) FL540)
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265, A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540, A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540, A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL135-FL260, A935 LADUT-MATAK FL205-FL540, G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540, G910 IDENI-LETBI FL105-FL540, W241 KURES-RAZDOLYE NDB (BD) FL135-FL540, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL275-FL540.
(L7308/21 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E /095/540/5238N10059E200
A) UIII B) 2107050100 C) 2107311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265, A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540, A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540, A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540, A937 RAZDOLYE NDB (BD)-BAMUK FL135-FL260, A935 LADUT-MATAK FL205-FL540, G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540, G910 IDENI-LETBI FL105-FL540, W241 KURES-RAZDOLYE NDB (BD) FL135-FL540, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-AMUTA FL275-FL540.
F) FL095 G) FL540)
air traffic services route SEGMENTS CLSD: A938 IRKUTSK DVORDME (IKT)-BAMUK FL095-FL265, A492 OSKEN-AMUTA FL095-FL540, A822 LONKA-LUTOG FL265-FL540, A823 LETBI-OSKEN FL135-FL540, A937 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-BAMUK FL135-FL260, A935 LADUT-MATAK FL205-FL540, G909 ULTUK-ODREM FL105-FL540, G910 IDENI-LETBI FL105-FL540, W241 KURES-RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD) FL135-FL540, W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-IRKUTSK DVORDME (IKT) FL205-FL260, W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR FL100-FL270, R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-AMUTA FL275-FL540.
UIUUдугаар : A3947/21
эхлэх хугацаа (UTC) : 2021-06-30 06:50
дуусах хугацаа (UTC) : 2021-09-30 23:59 EST
- 3 weeks ago -
Улаан-Үүд аэродром 24 цаг нээлттэй. 1400-2200 DLY AD CAT 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 DLY AD PROVIDED SAR AND AS ALTN ONLY FOR S7 AIRLINES AND AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AP OPERATOR NOT LESS THAN 6 HR BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.
AD AVBL H24. 1400-2200 DLY AD CAT 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 DLY AD PROVIDED SAR AND AS ALTN ONLY FOR S7 AIRLINES AND AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AP OPERATOR NOT LESS THAN 6 HR BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.
(A3947/21 NOTAMR A1772/21
Q) UIII/QFAAH/IV/NBO/A /000/999/5149N10727E005
A) UIUU B) 2106300650 C) 2109302359 EST
E) AD AVBL H24. 1400-2200 DLY AD CAT 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 DLY AD PROVIDED SAR AND AS ALTN ONLY FOR S7 AIRLINES AND AD CAT 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. AD PROVIDED AS ALTN FOR OTHER ACFT OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN AP OPERATOR NOT LESS THAN 6 HR BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.)
aerodrome available H24. 1400-2200 daily aerodrome category 3 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. 1400-2200 daily aerodrome PROVIDED search and rescue AND AS alternate ONLY FOR S7 AIRLINES AND aerodrome category 5 FOR FIRE FIGHTING PROVIDED. aerodrome PROVIDED AS alternate FOR OTHER aircraft OPERATORS BY COORDINATION WITH MAIN airport OPERATOR NOT LESS THAN 6 hours BEFORE PLANNED TIME OF ARRIVAL.
Түүхий NOTAM