ГАДААД NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 1


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : A6130/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-11-03 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2023-03-23 10:00
- 2 months ago -
RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.
RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.
(A6130/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2211030800 C) 2303231000
D) THU 0800-1000
E) RWY 12/30 CLSD. AD NOT AVBL AS ALTN DURING RWY CLOSURE.)
runway 12/30 CLSD. aerodrome NOT available AS alternate DURING runway CLOSURE.
Түүхий NOTAM