ГАДААД NOTAM


[ ОРОС ]NOTAMs: 3


Аэродром
Гэрлэн тоног төхөөрөмж
Маневарлах болон буултын талбай
Тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ
Холбоо навигаци
Холбоо ба ажиглалтын тоног төхөөрөмж
Хэрэглэлээр болон микро долгионоор буулт хийх систем
GNSS үйлчилгээ
Аэродромын ба маршрутын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд
Нислэгийн хөдөлгөөн
Агаарын зайн зохион байгуулалт
Нислэг хөдөлгөөний ба volmet үйлчилгээ
Нислэгийн хөдөлгөөний журам
Навигацийн анхааруулга
Навигацийн анхааруулга-агаарын зайн хязгаалалтууд
Навигацийн анхааруулга
Бусад мэдээлэл

ОгнооБайршил
дугаар
Эхлэх хугацаа
Дуусах хугацаа
Бүртгэлээр

UIIIдугаар : L2637/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-13 00:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-31 14:59
- 14 hours ago -
Дараах агаарын замын хэсгүүд далайн түвшинээс 2000-30100 метрийн өндөрт хаалттай. ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES. F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL
ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
(L2637/22 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E /065/988/5238N10059E200
A) UIII B) 2208130000 C) 2208311459
D) 13-31 0000-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE NDB (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
F) 2000M AMSL G) 30100M AMSL)
air traffic services route SEGMENTS CLSD: A492 AMUTA-OSKEN, A822 LONKA-LUTOG, A823 LETBI-OSKEN, A935 LADUT-MATAK, A937 BAMUK-NELOR, G909 ULTUK-ODREM, G910 IDENI-LETBI, R478 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-RITKO, W176 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-SUKOR, W241 RAZDOLYE non-directional radio beacon (BD)-KURES.
UIIIдугаар : A3627/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-09-08 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-09-22 11:00
- 1 month ago -
ХБЗ 12/30 хаалттай, бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG RWY CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.
(A3627/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2209080800 C) 2209221100
D) 08 22 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG RWY CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR WIP. during runway CLOSURE PERIOD aerodrome NOT available AS ALTN.
UIIIдугаар : A3626/22
эхлэх хугацаа (UTC) : 2022-08-11 08:00
дуусах хугацаа (UTC) : 2022-08-25 11:00
- 1 month ago -
ХБЗ12/30 хаалттай, бэлтгэл аэродром болохгүй.
RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.
(A3626/22 NOTAMN
Q) UIII/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/5216N10424E005
A) UIII B) 2208110800 C) 2208251100
D) 11 25 0800-1100
E) RWY 12/30 CLSD DUE TO REPAIR WIP. DRG CLOSURE PERIOD AD NOT AVBL AS ALTN.)
runway 12/30 closed DUE to REPAIR WIP. during CLOSURE PERIOD aerodrome NOT available AS ALTN.
Түүхий NOTAM