НИСЛЭГИЙН ДАРААХ ИЛТГЭХ ХУУДАС

Агаарын хөлгийн үндэсний болон бүртгэлийн таних тэмдэг*

Хуудас бөглөсөн*

Эзэмшигч*
Аяллын дугаар*

Нисэн гарсан аэродром*
Нисэн гарсан цаг*
UTC
Нисэн ирсэн аэродром*
Нисэн ирсэн цаг*
UTC
ТӨРӨЛ*

БАЙРШИЛ*

АЖИГЛАЛТ ХИЙСЭН ЦАГ*
UTC
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ*


Амжилттай илгээгдлээ