НИСЛЭГИЙН ДАРААХ ИЛТГЭХ ХУУДАС

Агаарын хөлгийн үндэсний болон бүртгэлийн таних тэмдэг:*

Хуудас бөглөсөн:*

Эзэмшигч:*
Аяллын дугаар:*

Нисэн гарсан аэродром:*
Нисэн гарсан цаг:*
UTC
Нисэн ирсэн аэродром:*
Нисэн ирсэн цаг*:
UTC
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:*

БАЙРШИЛ:*

АЖИГЛАЛТ ХИЙСЭН ЦАГ:
UTC
ХЭВИЙН БУС АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХИ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Тоног төхөөрөмжийн хүснэгт:*
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖБАЙРШИЛХЭВИЙН БУС АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХИ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛАЖИГЛАЛТ ХИЙСЭН ЦАГ
No records found.


Амжилттай илгээгдлээ